Värdeskapande                      Förbättringsmöjligheter                      resultatfokus

Det klagas ganska ofta på många ledningars bristande engagemang i kvalitets- och förbättringsrelaterade frågor. Något som jag fullt ut kan instämma i. Behovet av ökat engagemang, personligt deltagande och bättre kunskaper är stort, inte bara på högsta ledningsnivå utan på alla chefsnivåer, i de flesta organisationer. Detta är något jag skriver mycket och ofta om. Viktigt är dock att även tillåta en hög grad av självrannsakan och ställa oss själva frågan hur vi arbetar inom kvalitetsprofessionen. Kan det kanske vara så att vi delvis arbetar med fel frågor, på fel sätt och saknar viktiga kunskaper? Kan detta i så fall vara ett av skälen till att det är svårt att attrahera, engagera och involvera ledare och chefer i kvalitetsarbetet? Man brukar ju säga att ett problem sällan bara är den ense fel då man arbetar tillsammans. Själv tror jag så är fallet och jag har blivit än mer styrkt i denna uppfattning genom ett forskningsprojekt som vi nyligen genomfört via vår svenska forskningsplattform SQMA (läs gärna mer om SQMA under fliken ”Om mig själv” ovan).

Läs hela inlägget »

De flesta verksamheter har ett stort behov av att bli mer processorienterade. Arbetet bedrivs vanligen i starka funktioner mellan vilka gränssnitt uppstår där oklarheter, missförstånd, målkonflikter och motsättningar ofta uppstår. Effekten blir i många fall att verksamhetens förmåga att ledas utifrån ett helhetsperspektiv försämras, effektiviteten brister och att organisationens fokus på de kunder den finns till för blir lidande. Vid analyser av en verksamhets totala förbättringsmöjligheter visar det sig nästan alltid att de största förbättringsmöjligheterna återfinns i de gränssnitt som uppstår mellan organisationens funktioner, enheter och avdelningar. För att åtgärda dessa problem krävs ett tvärfunktionellt och processrelaterat förbättringsarbete.

Läs hela inlägget »

Med anledning av den pågående debatten i riksdagen om kvalitet i välfärden, där man emellanåt förefaller ifrågasätta möjligheterna att mäta kvalitet och därigenom systematiskt förbättra kvaliteten i skola, sjukvård och omsorg, tycker jag att det är mycket intressant att lyfta fram goda exempel på fint kvalitetsarbete i denna sektor. Senast ut är LBS Kreativa Gymnasiet Halmstad som nyligen tilldelades Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola för sitt föredömliga sätt att arbeta systematiskt med kvalitet. SIQ delade även ut två Erkännanden för Framgångsrik Verksamhetsutveckling utifrån samma modell, ett till Berga förskola i Eskilstuna och ett till Hudikskolan i Hudiksvall. Då jag själv sitter i domarkommittén för denna utmärkelse fick jag en god inblick i dessa verksamheters sätt att leda och arbete med kvalitet och är imponerad av vad de gör!

Läs hela inlägget »

Idag talas det mycket om förändringsledning. Det har blivit populärt att utbilda förändringsledare som kan leda svåra och komplexa förändringar. Min erfarenhet är dock att förändringsledare allt för ofta arbetar med att genomföra åtgärder på symtomnivå. Arbetet handlar i många fall om omorganisationer, strukturförändringar, införande av it-system etc. Många sådana förändringar har i mina ögon mycket tveksamt förbättringsinnehåll. I en del fall är de till och med destruktiva för verksamheten. Effektiv, men felanvänd, förändringsledning skulle alltså i värsta fall kunna motverka organisationens naturliga och sunda motståndskraft mot dåliga förändringar och försvåra en hållbar ekonomisk utveckling.

Läs hela inlägget »

Människor ser ofta kvalitet som en kostnad. För att få högre kvalitet behöver man betala mer. Utifrån ett momentant perspektiv stämmer säkert denna bild, men utifrån att helhetsperspektiv ser det vanligen helt annorlunda ut. Det billiga och lågkvalitativa alternativet blir i många fall väldigt dyrt som följd av alla de följdeffekter och därtill hörande kostnader som kvalitetsbristerna leder till. Kostnader som man brukar omnämna kvalitetsbristkostnader. Kostnader som är gigantiska, men väl dolda som accepterade verksamhetskostnader, i dagens verksamheter.

Läs hela inlägget »

Jag har skrivit många inlägg om den kompetens som krävs för att framgångsrikt driva och leda förbättringsarbete, kundorienterad verksamhetsutveckling och kvalitet. Här finns mycket att lära som kan göra stor skillnad gällande en verksamhets förmåga att uppnå fina resultat. Detta handlar ytterst om din egen kompetens och förmåga att kunna bidra i detta arbete.

Läs hela inlägget »

Kvalitets- och förbättringsområdet har ofta kännetecknats av en stark metodfokus. Inte sällan har en polarisering skett kring enskilda metoder där företrädare för endera metoden envist hävdat att denna är bättre än alla andra metoder och dessutom innefattar allt viktigt. Inget kan vara mer fel än detta! Själv brukar jag kalla fenomenet metodfundamentalis. Över åren har vi på detta sätt kunnat observera ISO-fundamentalister, Lean-fundamentalister, Sex Sigma-fundamentalister, Kaizen-fundamentalister etc. Detta är en mycket olycklig då den försvårar lärande, helhetssyn och samverkan. Särskilt som de olika förekommande metoderna är långt ifrån fullkomliga och i allra högsta grad behöver varandra för att framgång ska nås. Det är därför mycket viktigt att förstå vad som finns att lära i olika koncept och hur denna kunskap kan integreras och samverka.

Läs hela inlägget »

Jag har över åren skrivit en mängd böcker, rapporter, artiklar och debattinlägg om behovet av att utveckla kompetensen inom området kvalitet, kundorienterad verksamhetsutveckling och ständiga förbättringar. Behovet av att utveckla våra verksamheters förmåga att leverera rätt kundvärde är enormt. Slöserierna i dagens företag och organisationer är enorma. Jag skrev min egen doktorsavhandling om kvalitetsbristkostnader för över 20 år sedan och det är absolut inte bättre idag. Vi behöver lära oss att agera. Vi behöver lära oss att förbättra. Vi behöver inse att det krävs gedigen kunskap om kvalitet, processutveckling och problemlösning för att lyckas. Vi behöver inse att här finns massor att lära och mängder av arbetssätt, metoder och verktyg som kan lyfta en verksamhets förmåga att leverera kvalitet till helt nya nivåer. Utan att det kostar mer. Tvärt om kan man få ut mycket mer till en lägre kostnad. Men det krävs kunnande om hur man ska driva ett sådant förbättringsarbete.

Läs hela inlägget »

För att en verksamhet ska kunna leverera kvalitet krävs ett faktabaserat och kundorienterat verksamhetsutvecklingsarbetet. Erfarenheter visar att många sådana satsningar tyvärr inte riktigt leder till vad man hoppats på. Ett avgörande skäl till detta är att kompetensen och förståelsen gällande kvalitet och förbättringsarbete påtagligt brister i ett flertal verksamheter. En studie vi gjorde på KTH för några år sedan visade t ex att 69 % av 550 slumpmässigt utvalda svenska kvalitetschefer svarade att de hade färre än 5 dagars formell utbildning i kvalitet. En ständig fråga som diskuteras är dessutom vilken kompetens som krävs i detta arbete.

Läs hela inlägget »

Ytterst handlar en verksamhets framgång om förmågan att möta de behov och förväntningar som ligger bakom verksamhetens existens, dvs att leverera kvalitet. För att lyckas krävs en stark kundfokus, ett tvärfunktionellt agerande samt ett ledarskap som aktivt driver systematisk utveckling av verksamheten med stor delaktighet av ett kompetent medarbetarskap. Ny teknik i olika former skapar många spännande sätta att leverera ökat eller helt nya kundvärden, göra saker snabbare och effektivare samt säkra kvaliteten i befintligt arbete. Det är därför viktigt att integrera kunskap om ny teknik, IT och digitalisering i kvalitets- och kundorienterat verksamhetsutvecklingsarbete.

Läs hela inlägget »

Om MIG

Jag är VD för Sandholm Associates, docent vid Kungliga Tekniska Högskolan samt vice president för International Academy for Quality. Dessutom är jag författare till ett större antal böcker om kvalitet och verksamhetsutveckling, aktiv forskare samt har en roll inom ett antal olika styrelser och organisationer. Läs mer om Lars

Tanken med denna sida

Denna sida är mitt forum för att, oberoende av de roller jag har i andra organisationer, dela egna erfarenheter, tankar, nyheter och reflektioner gällande kundorienterad verksamhetsutveckling, ledar- och medarbetarskap för ständiga förbättringar samt värdeskapande processutveckling.Senaste nyheter