Kvalitet skapar hållbar utveckling i samhället!

När jag var liten sades det ofta hemma att man skulle spara och köpa saker av god kvalitet då vi inte ville ha ett ”slit och släng”-samhälle. Det ligger mycket i detta. Bristande kvalitet leder i många fall till att saker går sönder, kasseras och slängs bort allt för tidigt. Men relationen mellan kvalitet och hållbarhet är mycket starkare än detta. Något som är oerhört viktigt att ta fasta på då vi idag allt mer fokuserar på samhällets framtida utveckling och förmågan att tillgodose kommande generationers behov.

Hållbarhetsbegreppet bryts ofta ner i ekologisk, ekonomiska och social hållbarhet. Ekologisk hållbarhet handlar om att hushålla med jordens begränsade resurser. I detta sammanhang spelar kvalitet och förbättringsarbete en oerhört viktig roll som tyvärr sällan belyses. Idag slösas enorma resurser bort i form av kvalitetsbristkostnader och ineffektiva processer. Det finns härigenom fantastiska möjligheter att bidra till hållbar utveckling genom att våra verksamheters processers effektivitet ökar. Om verksamheter dessutom fokusera än mer på de behov dess kunder verkligen har kan de resurser som förbrukas bättre riktas mot att skapa rätt värde varigenom onödigt resursslöseri förebyggs.

Ekonomisk hålbarhet handlar om att ekonomisk tillväxt måste ske i samklang med miljö. Detta kräver en hållbar och långsiktig utveckling av företag och organisationer. Verksamheter som kontinuerligt utvecklas och förbättras mot långsiktiga mål torde vara bäst lämpade att stödja en ekonomiskt hållbar utveckling. Ekonomisk hållbarhet kräver att kund och ägarperspektiven länkas samman. Kortsiktig fokus på resultat och dramatiska kostnadsnedskärningsprogram är inte fungerande vägar mot långsiktighet utveckling.

Men även medarbetarperspektivet är viktigt, vilket avspeglas i den sociala hållbarheten. Denna handlar om att bygga ett stabilt samhälle där mänskliga behov uppfylls. För att så ska kunna ske krävs att våra verksamheter utvecklas på rätt sätt. Individens delaktighet och möjlighet att påverka har visat sig vara en viktig förutsättning för kvalitetsarbete, men också för den enskilda individens motivation och välmående. Ekonomiskt hållbar utveckling av verksamheter skapar dessutom en viktig grund för framtida arbetsmöjligheter och trygghet i samhället.

Detta visar vikten av att integrera kvalitets-, förbättrings- och hållbarhetsarbete då där finns mycket starka synergier. Jag är personligen mycket engagerad i och intresserad av detta samspel då jag i min roll som vice president för den FN anknutna organisationen IAQ (International Academy for Quality) ser en stark korrelation mellan FN:s 17 nya hållbarhetsmål och ett välfungerande kvalitetsarbete.