Värdeskapande                      Förbättringsmöjligheter                      resultatfokus

Från och med hösten 2019 kommer Sandholm Associates och SIQ, i ett nyetablerat utbildningssamarbete, åter att tillhandahålla denna utbildning. Professor Bo Edvardsson kommer att medverka som kursledare.  Utbildningen vänder till dig som arbetar med kvalitet och kvalitetsutveckling inom kommunal verksamhet och syftar till att ge en grundläggande förståelse för hur ett verkningsfullt kvalitetsarbete kan bedrivas. Höstens utbildningsomgång startar den 10 september.

Denna utbildning utvecklades redan 1999 av Sandholm Associates tillsammans med Institutet för Kvalitetsutveckling (SIQ) och dåvarande Svenska Kommunförbundet. Kursen var initialt en relativt omfattande 20-dagars utbildning där mycket av inspirationen hämtades från Sandholm Associates Kvalitetschefskurs. Under en femårsperiod genomfördes en intensiv utbildningssatsning varigenom kvalitetskompetens byggdes upp i ett stort antal av landets kommuner.  Senare drevs denna populära utbildning vidare i en förkortad sexdagarsvariant av Professor Bo Edvardsson vid Karlstad Universitet.
Läs hela inlägget »
Något som slagit mig är att en hel del människor allt mer verkar tro att någon annan kan lösa de egna problemen bättre än de själva kan. Ibland får jag känslan av att detta är en genomgående inställning. Barnen tror att mamma och pappa ska ta hand om deras utmaningar. Eleverna och föräldrarna anser att det är skolan som brister om skolbetygen inte är de rätta. Medborgarna hoppas på att samhället ska lösa många av de svårigheter som de ställs inför. Och i företagsledningar förefaller man tro att externa konsulter kan göra under och eliminera verksamhetens brister, problem och utmaningar. Enligt min uppfattning är alla dessa tankesätt lika fel. Givetvis kan det i många fall vara bra med lite stöd från andra, men det egna ansvaret och strävandet kan ingen annan ersätta.
Läs hela inlägget »
På ASQ:s konferens i Fort Worth talades det väldigt mycket om kvalitetskultur. Alla var rörande överens om att just utvecklingen av en kvalitetskultur som är något av det mest avgörande för att uppnå bestående framgång och fina resultat. Under konferensen lyssnade jag och Marita Bergendahl på ett antal föredrag som just fokuserade på detta. Många av de som höll föredrag och lyckats väl, hade utgått från ett systematiskt förbättringsarbete baserat på Sex Sigma och Lean. Genom att fokusera på att driva strategiskt viktiga förbättringar uppnås resultat som engagerar och övertygar. Härigenom skapas det klimat som krävs för att en kvalitetskultur ska kunna växa fram.
Läs hela inlägget »
Nu har jag suttit två dagar på styrelsemöte här i Fort Worth. American Society for Quality är USA:s nationella kvalitetsorganisation och tillika den organisation som styr många av kvalitetsvärldens viktigaste instrument. Själv ingår jag i verksamhetens styrelse.

Som vanligt är det kul och intressant att möta goda vänner. Många av de som ingår i ASQ:s styrelse och verkställande ledning har jag nämligen känt länge. Stämningen är på topp och taket högt i diskussionerna, även om vi har många viktiga frågor att besluta avseende vår verksamhet som har 70 000 medlemmar och omsätter kring en halv miljard.
Läs hela inlägget »

Alla talar om vikten av att ständigt arbeta med förbättringar. Alla kvalitetsmodeller talar om förbättringsarbete. Allt för ofta är det dock mer ord än handling. Förbättringsarbete handlar mycket om systematik, struktur och metodik men också om kultur, kompetens, medarbetarskap och ledarskap. En verksamhet lär aldrig bli färdigförbättrad. Nya möjligheter att bli bättre kommer alltid att dyka upp. Därför krävs det ständig förbättring av hur man arbetar med ständiga förbättringar!

Läs hela inlägget »

Idag kommer en betydande andel av det totala värde som skapas i en verksamhet från dess leverantörer. Detta gäller i både privata och offentliga verksamheter. Vid både varu- och tjänsteproduktion. I vissa verksamheter kan mer än 70% av detta värde skapas utanför den egna organisationer. Det kan handla om många olika typer av leverantörer. Rena underleverantörer av varor, leverantörer av kunskap, konsulter, leverantörer av hela funktioner, bemanning, outsourcing av delar av verksamheten etc. I många fall är leverantörskedjorna komplexa och sträcker sig över många led. Över tiden har leverantörsberoendet ökat för många verksamheter. En gång strävade många efter att göra så mycket som möjligt själva. Numera är trenden i västvärlden att renodla och fokusera på den egna kärnverksamheten samt låta andra göra så mycket som möjligt av vad som återstår. Rätt eller fel kan man diskutera, men så ser det ut.

Läs hela inlägget »

Mitt företag Sandholm Associates håller emellanåt kostnadsfria seminarium med olika aktuella och viktiga teman för att inspirera våra kursdeltagare och potentiella kursdeltagare. Nu är det dags igen! Denna gång har vi valt att ordna två after work seminarium (7 maj respektive 11 juni). Det första handlar om hur man knyter samman förbättringsarbete med verksamhetens strategier och mål. Det andra handlar om hur en verkningsfull förbättringsprocess kan byggas upp i verksamheten. Jag håller själv båda seminarierna. Nedan finner du mer information om seminariernas inehåll samt länk till anmälan. Antalet platser är dock begränsat så passa på att anmäla dig snarast om du vill vara säker på att få en plats.

Läs hela inlägget »
Jag brukar hävda att ett av ledningssystemets viktigaste skyltfönster är verksamhetens interna kvalitetsrevisioner. Dåliga revisioner som endast fokuserar på avvikelser, bygger på slentrianmässiga frågor och brister vad gäller intervjuteknik skapar med stor säkerhet en negativ upplevelse bland medarbetarna som lätt smittar av sig på synen på ledningssystemet och hela kvalitetsarbetet. Eftersom revisionen berör många medarbetare kan detta snabbt rasera förtroendet och inställningen till kvalitet runt om i verksamheten. Omvänt leder bra revisioner, som på ett konstruktivt och proaktivt sätt fokuserar på utveckling, förbättring och värdeskapande, till en positiv inställning till ledningssystem och kvalitet både bland medarbetare och chefer.
Läs hela inlägget »
I måndags var jag och lyssnade på Max Tegmarks mycket intressanta föreläsning i Stockholm. En fantastisk kunnig forskare som dessutom är en mycket duktig presentatör. Har ni inte läst hans senaste bok så rekommenderar jag den starkt. Max varnar för de effekter AI-utvecklingen kan komma att få om den går överstyr samt trycker hårt på att vi måste göra rätt från början om allt ska gå väl. Att arbeta med utveckling baserat på ”try and error” funkar inte längre. Går AI snett kan allt gå snett. Jag kan inte mer än hålla med.
Läs hela inlägget »

De flesta verksamheter har idag organiserat någon form av lokala förbättringsgrupper där medarbetarna, som del i det ordinarie arbetet, bedriver förbättringsarbete. Denna form av förbättringsarbete kan, förutsatt att det verkligen styrs utifrån strategiskt nedbrutna förbättringsdrivande mål, starkt bidra till verksamhetens framgång. Lokala förbättringsgrupper är dock långt ifrån tillräckligt om ett verkningsfullt förbättringsarbete ska kunna bedrivas. Ett huvudskäl till detta är att många av en verksamhets mest betydande utmaningar och förbättringsmöjligheter inte är lokala utan i allra högsta grad tvärfunktionella. Det handlar om sådana problem som uppstår mellan avdelningar, funktioner och enheter i en verksamhet. Problem som är svåra att hantera då det krävs samverkan över organisatoriska gränser för att komma åt dem.

Läs hela inlägget »

Om MIG

Jag är VD för Sandholm Associates, docent vid Kungliga Tekniska Högskolan, professor vid Shanghai University samt vice president för International Academy for Quality. Dessutom är jag författare till ett större antal böcker om kvalitet och verksamhetsutveckling, aktiv forskare samt har en roll inom ett antal olika styrelser och organisationer. Läs mer om Lars

Tanken med denna sida

Denna sida är mitt forum för att, oberoende av de roller jag har i andra organisationer, dela egna erfarenheter, tankar, nyheter och reflektioner gällande kundorienterad verksamhetsutveckling, ledar- och medarbetarskap för ständiga förbättringar samt värdeskapande processutveckling.

Nyheter

Besök mig även på: