Värdeskapande                      Förbättringsmöjligheter                      resultatfokus

Många verksamheter har det idag ekonomiskt tufft. Covid-19 har satt djupa spår både i offentlig verksamhet och privat näringsliv. Med största sannolikhet ligger många utmaningar dessutom ännu framför oss. En av de allra största frågeställningarna just nu är därför hur ekonomin ska räddas.
Alla historiska erfarenheter visar att det inte går att svälta och bromsa sig ur en svår kris. Kortsiktigt kan dramatiska nedskärningar givetvis ge vissa effekter, men ur ett längre perspektiv är en sådan strategi vanligen både farlig och destruktiv. Allt för ofta skadas betydande delar av verksamhetens värdeskapande processer samtidigt organisationens förmåga att utveckla och förbättra slås sönder.

Läs hela inlägget »

Vi lever i en värld som förändras allt snabbare. Historiskt gick utvecklingen långsamt. Då var det möjligt att hänga med genom den naturliga evolutionen och en gnutta sunt förnuft. Nu är läget annorlunda. Kundernas krav, omvärlden, tekniken, det ekonomiska läget, konkurrensen och mycket annat förändras oupphörligt i en hastighet som dessutom blir allt högre. Situationen kan hanteras på två olika sätt. Antingen tvingar vi oss själva att ”springa” allt fortare för att hänga med eller söker vi nya och smartare sätt att bedriva arbetet på. Det förstnämnda sättet leder tyvärr med största säkerhet till att människorna kommer i kläm. En viss tid går det kanske att hålla nivån genom att endast öka tempot, men ganska snart kommer verkligheten ikapp som följd av att slitaget på både medarbetare och chefer blir enormt. Förr eller senare försvinner möjligheterna att hänga med en värld som förändras allt snabbare. Ett läge uppstår, då den totala krisen och verksamhetens kollaps är ett faktum.

Läs hela inlägget »

Det talas ofta om betydelsen av att behärska statistisk metodik och ha ett statistiskt tänkande för att lyckas med kvalitets- och förbättringsarbetet. Detta är inget nytt. För närmare hundra år sedan tydliggjorde kvalitetsområdets första stora tänkare, Walter Shewhart, detta i sina böcker. Senare tryckte kvalitetsgurus som Edwards Deming och Joseph Juran hårt på detta. Något som bl a kom att resultera i att japanskt kvalitetsarbete fullständigt utgick från statistiskt tänkande. När Deming senare myntade begreppet profound knowledge betonade han att en av hörnstenarna i den kunskap som är grunden för att en verksamhet ska kunna förbättras är statistisk tänkande. Personligen har jag dock märkt att många personer inte förstår innebörden av och emellanåt avfärdar detta med att exempelvis konstatera att de inte har så mycket mätdata att inte djup statistisk kunskap behövs. Något som tydligt visar att man inte förstått vad statistiskt tänkande handlar om. Jag tänkte därför utveckla detta viktiga område lite mer här.

Läs hela inlägget »

För att uppnå en hållbar utveckling krävs det mycket mer än en insikt om att hållbarhet är viktigt. Först och främst krävs en god förståelse för vad hållbarhet innebär och på vilka sätt den egna verksamheten påverkar denna. Detta är idag relativt enkelt då FN har gjort ett mycket gediget arbete och genom sina 17 hållbarhetsmål tydliggjort och enat världen i vad som på ett övergripande plan är viktigast att fokusera på. Den enskilda organisationen måste utifrån dessa mål sedan göra ett gediget arbete med att tolka och översätta dessa till den påverkan den verksamhet som bedrivs har på samhället, naturen och framtida generationer. Här talar vi ofta om att en väsentlighetsanalys ska genomföras med avsikt ringa in de mest betydelsefulla effekter verksamheten orsakar/kan påverka. Dessa behöver inte bara uppstå i den egna produktionen utan kan lika mycket vara en del av den marknadsrelaterade aktivitet som bedrivs. Exempelvis påverkar med största sannolikhet ett finansbolag hållbarheten mer genom hur bolaget styr sina placeringar mot hållbara alternativ än genom papperssortering i kopiatorrummet…

Läs hela inlägget »

Under det senaste året har vi bedrivit ett intensivt arbete med att utveckla den nya globala utmärkelsen IAQ Quality Sustainability Award. Nu är den klar! International Academy for Quality (IAQ) är sedan 1966 den organisation som verkar för att samordna kvalitetsområdet utifrån ett globalt perspektiv. Själv har jag sedan drygt tio år varit del i att leda IAQ i form av vice president och styrelsemedlem. Jag har även lett arbetet med att ta fram denna nya utmärkelse.

Läs hela inlägget »

Världen kommer inte att bli mer hållbar bara för att vi skriker högre. Självklart är förståelsen för behovet att uppnå en mer hållbar utveckling oerhört kritisk for huruvida något händer eller ej. Men förståelsen för att ett problem existerar kommer inte att lösa detta. Vad som krävs är ett målmedvetet och faktabaserat förbättringsarbete inriktat mot de faktorer som driver de effekter som påverkar mänskligheten. Och dessa faktorer finns i våra verksamheters processer. Potentialen att kunna påverka är dessutom väldigt stor. Slöserier, ineffektiviteten och kvalitetsbristkostnader är en betydande del av vår vardag.

Läs hela inlägget »

Under snart 50 års tid har Sandholm Associates varit en av de ledande utbildningsorganisationerna gällande kvalitet, kundorienterad verksamhetsutveckling och systematiskt förbättringsarbete i Europa. Vi har arbetar med många olika koncept, metoder och verktyg. Grunden för vårt sätt att arbeta har dock primärt alltid varit det fysiska mötet mellan människor. Det fysiska klassrummet har varit vår bas. Både i våra egna utbildningslokaler och ute hos våra kunder. Vi har befunnit oss på kursgårdar, konferenscenter och mitt ute i våra klienters produktion av tjänster och varor. Men våren 2020 blev det tvärnit som följd av Covid-19. Social distansering, karantän och fysiska nedstängningar blev den nya vardagen. På kort tid lyckades vi dock ställa om till ett digitalt lärande.

Läs hela inlägget »

Tillgång till relevant och korrekt data är grunden för att lyckas som verksamhet. Utan god kunskap om vad som händer både i och runt den egna organisationen är möjligheterna att nå hållbar framgång mycket begränsade. En fungerande marknadsekonomi ställer samtidigt krav på att kunderna har tillgång till bästa möjliga information. Är informationen felaktig eller förvanskad fungerar inte konkurrensen. Därför behöver vi som kunder också ha koll på informationen. Det samma gäller vår demokrati. Om inte medborgarna har tillgång till opåverkad och säker information faller förutsättningarna att upprätthålla en fungerande demokrati. Kan vi som individer inte lita på informationen, oberoende om det handlar om företag eller samhälle, så finns inte heller en grund för tillit, förtroende och engagemang. Dålig information leder snabbt till misstro, bortförklaringar och splittring. Att säkerställa tillgången till information och data av högsta möjliga kvalitet är därför en av våra allra viktigaste framtidsfrågor.

Läs hela inlägget »

Diskussionerna om miljö och hållbarhet har funnits länge. Redan på 1970-talet var miljödiskussionerna heta. Över åren har medvetenheten om behovet att agera ökat. Olika frågor har dominerat debatten. Det har handlat om energi, föroreningar, förbrukning av ändliga resurser, ozonskiktet, klimat etc. Miljöfrågan utvidgades över tiden och övergick till hållbarhet. Andra, för framtida generationer viktiga frågor, så som sociala och ekonomiska faktorer blev också en del av debatten. 2015 konkretiserade FN hållbarhetsområdet genom att formulera 17 globala utvecklingsmål (Agenda 2030), vilka sammanfattar de allra viktigaste hållbarhetsutmaningarna som mänskligheten står inför. Förståelsen för vad som är viktigt är följaktligen god. Hur vi ska uppnå den utveckling som krävs för att möta dessa mål känns dock desto otydligare och svårare.

Läs hela inlägget »
Ett välfungerande förbättringsarbete är en fantastisk investering och kan resultera i stora besparingar, sänkta kvalitetsbristkostnader och ett ökat värdeskapande för verksamhetens kunder. En gemensam utmaning för många verksamheter är dock hur ett sådant förbättringsarbete framgångsrikt ska kunna inrättas i den egna verksamheten. Nyligen höll jag ett webinar där jag delade erfarenheter om hur så ska kunna ske samt berättade om hur kunskap om verksamhetens kvalitetsbristkostnader kan användas för att skapa ett ökat intresse och bättre förståelse systematiskt förbättringsarbete. I denna artikel tänker jag återge några av dessa erfarenheter. 
Läs hela inlägget »

Om MIG

Jag är VD för Sandholm Associates, docent vid Kungliga Tekniska Högskolan, professor vid Shanghai University samt vice president för International Academy for Quality. Dessutom är jag författare till ett större antal böcker om kvalitet och verksamhetsutveckling, aktiv forskare samt har en roll inom ett antal olika styrelser och organisationer. Läs mer om Lars

Tanken med denna sida

Denna sida är mitt forum för att, oberoende av de roller jag har i andra organisationer, dela egna erfarenheter, tankar, nyheter och reflektioner gällande kundorienterad verksamhetsutveckling, ledar- och medarbetarskap för ständiga förbättringar samt värdeskapande processutveckling.

Nyheter

Besök mig även på: