Värdeskapande                      Förbättringsmöjligheter                      resultatfokus

Här om dagen fick ett kul paket från American Society for Quality (ASQ), dvs USA:s nationella kvalitetsorganisation. Paketet innehöll en utmärkelse till mig. Jag är och har länge varit mycket engagerad i ASQ. 2019-2020 satt jag i ASQ:s styrelse (Board of Directors), jag ingår nu i styrelsens valberedning (ASQ Nomination Committee), i ASQ:s globala rådgivingsgrupp (ASQ Global Advisory Committee), i ASQ:s strategiska kommittee (ASQ Strategic Planning Commitee) samt i ASQ Award Board som delar ut stipendier och utmärkelser. Jag verkar ha blivit mer amerikan är amerikanarna själva…

Läs hela inlägget »

Dagens verksamheter är fortfarande starkt funktionella både avseende formell organisation och kultur. Detta trots att vi i många år varit medvetna om och diskuterat vikten av mer tvärfunktionell samordning, utveckling och ledning. Tidigt 1900-tal uppmärksammades behovet av tvärfunktionella processer av Mary Parker Follett, medan andra av dåtidens banbrytande experter, så som Fredrick Taylor och Henry Ford, betonade vikten av effektiva flöden som skär igenom organisationen. Något senare erhölls viktiga bidrag till detta tänkandes utveckling även från managementpionjären Peter Drucker, som betonade människan och kundens roll i denna utveckling. Många av dessa tankar utvecklades vidare i kvalitetsrörelsen där tidiga pionjärer som Walter Shewhart, Joseph Juran och Edwards Deming starkt bidrog. Av särskild stor betydelse för processtänkandet blev det holistiska ledarskap att bli som efter andra världskriget kom att utvecklas i Japan, något som långt senare kom att bli en avgörande katalysator i vårt eget västerländska kvalitets- och processarbete.

Läs hela inlägget »

Interna kvalitetsrevisioner utgör ett skyltfönster för en verksamhets ledningssystem. Genom revision får verksamhetens kvalitetsprofessionella återkommande tillfällen att visa verksamhetens chefer och medarbetare värdet av ledningssystemet. Värdeskapande kvalitetsrevisioner som lyfter blicken, etablerar en konstruktiv dialog med organisationen och fokuserar på förbättring, kan kraftfullt bidra till att lyfta verksamhetens ledningssystem samt bidra till göra detta levande och dynamiskt. Omvänt kan föråldrade, byråkratiska och trångsynta interna kvalitetsrevisioner med ensidig avvikelsefokus snabbt stjälpa även det bästa ledningssystemet. Och inte bara ledningssystemet, utan i många fall även dra med sig verksamhetens hela kvalitetsarbete i fallet.

Läs hela inlägget »

Att förbättra något som är dåligt är ganska enkelt. Det finns då många saker som relativt lätt går att ta tag i och utveckla. Förbättringsarbetet är i en sådan situation inte särskilt komplicerat. Att förbättra något som är riktigt bra är betydligt svårare. Det inte bara krävs mycket mer kunskap för att finna vad som går att förbättra, det krävs dessutom en gedigen förbättringskunskap för att relevanta och verkningsfulla åtgärder ska kunna utvecklas.

Läs hela inlägget »

Det gångna året har minst sagt varit ett händelserikt år. Huvudorsaken till detta är givetvis pandemin orsakad av Covid-19. När viruset slog till med full kraft i vårt land under mars månad, kom detta nog som en chock för de flesta av oss. Vi visste inte vad vi skulle göra eller hur vi borde agera. Detta gällde nog i princip överallt i samhället så väl som i näringslivet. För mig själv blev det en stor omställning både professionellt och privat. Jag har i många år mestadels jobbat med människor. Som rådgivare, konsult, lärare, forskare etc. I Sverige, men också resande över en stor del av jordklotet. Och helt plötsligt var det mänskliga mötet inte möjligt längre. Visst fanns det digitala möjligheter, men både mina egna vanor och vanorna hos dem jag stödjer/lär var inte så välutvecklade på den fronten, även om vi givetvis hade tekniken.

Läs hela inlägget »

Att uppnå en mer hållbar utveckling på vår planet, är med säkerhet mänsklighetens viktigaste och svåraste uppgift inför framtiden. Hållbarhet handlar om klimat, föroreningar, pandemier, svält, rättvisa och mycket annat. För att lyckas krävs det inte bara engagemang och fokus utan även kunskap. Här gäller det, som jag under många år propagerat för, att koppla ihop all den kunskap och kompetens som finns avseende hur man förbättrar, löser problem och utvecklar processer med det hållbarhetsarbetet som drivs. Först när man använder all den kraft som finns i en god förbättringsförmåga för att arbeta med hållbarhet, kan man förvänta sig att de fina resultaten kommer.

Läs hela inlägget »

Att förbättra en verksamhet kräver kunskap. Förbättringar är inget som bara sker av sig själv. Man kommer inte heller särskilt långt med endast ett sunt förnuft. Förbättringskunskap handlar om sådan kunskap som krävs för att lösa problem och utveckla processer. Denna kunskap innefattar både hur vi förbättrar utifrån ett strukturellt och kulturellt perspektiv. Sedan snart hundra år har detta kunskapsområde utvecklats inom kvalitetsprofessionen. Trots detta är det fortfarande många som varken förstår att den behövs eller ens existerar. Än mindre vad den innefattar. För att förtydliga förbättringskunskapens innebörd och behovet av att utveckla denna kunskap i alla verksamheter, höll jag nyligen ett webinar om detta. Om du missade detta eller om har kollegor som du tycker borde veta mer om förbättringskunskap så finns nu webinaret att se på här.

Läs hela inlägget »

Behovet av att utveckla landets skolor är stort. Svensk skola håller tyvärr på att tappa mark internationellt. Något som bland annat PISA-undersökningen visat. Förmodligen finns det andra dimensioner i skolan, som en sådan studie missar, där svensk skola ligger bättre till. Uppenbart är dock att det finns allvarliga problem i vår skola och att en hel del behöver förbättras. I ett annat inlägg belyste jag här om dagen att skillnaderna mellan olika skolor är stora och att de bästa svenska skolorna arbetar med kvalitet på ett mycket professionellt sätt, samtidigt som genomsnittet släpar efter. Jag konstaterade då även att en betydande orsak är ledarskapet. I detta inlägg tänkte jag gå vidare och reflektera om vad som behöver göras för att verkligen få den kvalitetsutveckling och de förbättringar som behövs att inträffa.

Läs hela inlägget »

De senaste dagarna har jag funderat väldigt mycket på kvalitet i skolan. Orsaken till detta är att jag som medlem av domarkommittén för Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola suttit och gått igenom underlaget från årets examinationer. I Torsdags hade vi vårt slutgiltiga möte och fatta beslut om mottagare av utmärkelsen. Vad beslutet blev tänker jag inte berätta om nu utan det kommer ni att få reda på via SIQ:s pressrelease på måndag eftermiddag. Blir en spännande helg för vissa…

Läs hela inlägget »

Det talas allt mer om behovet att integrera den kompetens och de initiativ som finns i dagens verksamhet avseende digitaliseringsarbete och kvalitetsutveckling och den vägen uppnå ett verksamhetsutvecklingsutvecklingsarbete som ger bättre resultat och effekter utifrån verksamheten och dess kunders behov. Detta är ett område som jag personligen tror att det finns oerhört mycket att vinna på. Idag finns en stor riska att många digitaliserings- och IT-initiativ blir ensidigt teknikdrivna och i stor utsträckning missar verksamhetens och än mer dess kunders behov. En stor fråga som detta resulterat i inom kvalitetsprofessionen är hur detta påverkar vår professions framtida roll och kompetens.

Läs hela inlägget »

Om MIG

Jag är VD för Sandholm Associates, docent vid Kungliga Tekniska Högskolan, professor vid Shanghai University samt vice president för International Academy for Quality. Dessutom är jag författare till ett större antal böcker om kvalitet och verksamhetsutveckling, aktiv forskare samt har en roll inom ett antal olika styrelser och organisationer. Läs mer om Lars

Tanken med denna sida

Denna sida är mitt forum för att, oberoende av de roller jag har i andra organisationer, dela egna erfarenheter, tankar, nyheter och reflektioner gällande kundorienterad verksamhetsutveckling, ledar- och medarbetarskap för ständiga förbättringar samt värdeskapande processutveckling.

Nyheter

Besök mig även på:


...eller på vår internationella hemsida: