Värdeskapande                      Förbättringsmöjligheter                      resultatfokus

Behovet av att utveckla landets skolor är stort. Svensk skola håller tyvärr på att tappa mark internationellt. Något som bland annat PISA-undersökningen visat. Förmodligen finns det andra dimensioner i skolan, som en sådan studie missar, där svensk skola ligger bättre till. Uppenbart är dock att det finns allvarliga problem i vår skola och att en hel del behöver förbättras. I ett annat inlägg belyste jag här om dagen att skillnaderna mellan olika skolor är stora och att de bästa svenska skolorna arbetar med kvalitet på ett mycket professionellt sätt, samtidigt som genomsnittet släpar efter. Jag konstaterade då även att en betydande orsak är ledarskapet. I detta inlägg tänkte jag gå vidare och reflektera om vad som behöver göras för att verkligen få den kvalitetsutveckling och de förbättringar som behövs att inträffa.

Läs hela inlägget »

De senaste dagarna har jag funderat väldigt mycket på kvalitet i skolan. Orsaken till detta är att jag som medlem av domarkommittén för Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola suttit och gått igenom underlaget från årets examinationer. I Torsdags hade vi vårt slutgiltiga möte och fatta beslut om mottagare av utmärkelsen. Vad beslutet blev tänker jag inte berätta om nu utan det kommer ni att få reda på via SIQ:s pressrelease på måndag eftermiddag. Blir en spännande helg för vissa…

Läs hela inlägget »

Det talas allt mer om behovet att integrera den kompetens och de initiativ som finns i dagens verksamhet avseende digitaliseringsarbete och kvalitetsutveckling och den vägen uppnå ett verksamhetsutvecklingsutvecklingsarbete som ger bättre resultat och effekter utifrån verksamheten och dess kunders behov. Detta är ett område som jag personligen tror att det finns oerhört mycket att vinna på. Idag finns en stor riska att många digitaliserings- och IT-initiativ blir ensidigt teknikdrivna och i stor utsträckning missar verksamhetens och än mer dess kunders behov. En stor fråga som detta resulterat i inom kvalitetsprofessionen är hur detta påverkar vår professions framtida roll och kompetens.

Läs hela inlägget »

Ganska ofta funderar jag över hur en del ledningar egentligen tänker och resonerar. I förmodligen alla verksamheter är det en självklarhet att det inte räcker att endast bevara det vi har idag. I en värld med accelererande förändringar runt om oss, är kraven på att ständigt utvecklas och förbättras enorma. De varor, tjänster och processer som är bra idag, kommer inte per automatik att förbli bra även i framtiden. Behovet av ett systematiskt och verkningsfullt förbättringsarbete accelererar i takt med förändringarna i omvärlden. Den förbättringsförmåga som är bra idag kommer därigenom inte heller att vara tillräcklig i framtiden. Behovet av att förbättra förbättringsförmågan accelererar.

Läs hela inlägget »

Det har länge talats om flygskam. Dagens hållbarhetsdebatt har ofta en mycket negativ inställning till resande, transporter och tung industri. Givetvis behöver sådana områden diskuteras då de har stått för en betydande del av mänsklighetens negativa hållbarhetspåverkan. Sedan länge sker dock en utveckling mot en helt ny värld. En värld kännetecknad av digitalisering, informationsteknik och artificiell intelligens. En utveckling med många spännande möjligheter, men också stora utmaningar. En dessa utmaningar som det nästan inte alls talas om är digitaliseringens enorma hållbarhetspåverkan. En påverkan som berör ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Ekologiskt handlar det mycket om energiförbrukning och tärande på sådana ändliga metaller som krävs då teknologin ska tillverkas, socialt om missbruk och beroende av digitala tjänster och ekonomiskt om de ”cost of poor digitalization” jag tidigare skrivit om.

Läs hela inlägget »

Många verksamheter har det idag ekonomiskt tufft. Covid-19 har satt djupa spår både i offentlig verksamhet och privat näringsliv. Med största sannolikhet ligger många utmaningar dessutom ännu framför oss. En av de allra största frågeställningarna just nu är därför hur ekonomin ska räddas.
Alla historiska erfarenheter visar att det inte går att svälta och bromsa sig ur en svår kris. Kortsiktigt kan dramatiska nedskärningar givetvis ge vissa effekter, men ur ett längre perspektiv är en sådan strategi vanligen både farlig och destruktiv. Allt för ofta skadas betydande delar av verksamhetens värdeskapande processer samtidigt organisationens förmåga att utveckla och förbättra slås sönder.

Läs hela inlägget »

Vi lever i en värld som förändras allt snabbare. Historiskt gick utvecklingen långsamt. Då var det möjligt att hänga med genom den naturliga evolutionen och en gnutta sunt förnuft. Nu är läget annorlunda. Kundernas krav, omvärlden, tekniken, det ekonomiska läget, konkurrensen och mycket annat förändras oupphörligt i en hastighet som dessutom blir allt högre. Situationen kan hanteras på två olika sätt. Antingen tvingar vi oss själva att ”springa” allt fortare för att hänga med eller söker vi nya och smartare sätt att bedriva arbetet på. Det förstnämnda sättet leder tyvärr med största säkerhet till att människorna kommer i kläm. En viss tid går det kanske att hålla nivån genom att endast öka tempot, men ganska snart kommer verkligheten ikapp som följd av att slitaget på både medarbetare och chefer blir enormt. Förr eller senare försvinner möjligheterna att hänga med en värld som förändras allt snabbare. Ett läge uppstår, då den totala krisen och verksamhetens kollaps är ett faktum.

Läs hela inlägget »

Det talas ofta om betydelsen av att behärska statistisk metodik och ha ett statistiskt tänkande för att lyckas med kvalitets- och förbättringsarbetet. Detta är inget nytt. För närmare hundra år sedan tydliggjorde kvalitetsområdets första stora tänkare, Walter Shewhart, detta i sina böcker. Senare tryckte kvalitetsgurus som Edwards Deming och Joseph Juran hårt på detta. Något som bl a kom att resultera i att japanskt kvalitetsarbete fullständigt utgick från statistiskt tänkande. När Deming senare myntade begreppet profound knowledge betonade han att en av hörnstenarna i den kunskap som är grunden för att en verksamhet ska kunna förbättras är statistisk tänkande. Personligen har jag dock märkt att många personer inte förstår innebörden av och emellanåt avfärdar detta med att exempelvis konstatera att de inte har så mycket mätdata att inte djup statistisk kunskap behövs. Något som tydligt visar att man inte förstått vad statistiskt tänkande handlar om. Jag tänkte därför utveckla detta viktiga område lite mer här.

Läs hela inlägget »

För att uppnå en hållbar utveckling krävs det mycket mer än en insikt om att hållbarhet är viktigt. Först och främst krävs en god förståelse för vad hållbarhet innebär och på vilka sätt den egna verksamheten påverkar denna. Detta är idag relativt enkelt då FN har gjort ett mycket gediget arbete och genom sina 17 hållbarhetsmål tydliggjort och enat världen i vad som på ett övergripande plan är viktigast att fokusera på. Den enskilda organisationen måste utifrån dessa mål sedan göra ett gediget arbete med att tolka och översätta dessa till den påverkan den verksamhet som bedrivs har på samhället, naturen och framtida generationer. Här talar vi ofta om att en väsentlighetsanalys ska genomföras med avsikt ringa in de mest betydelsefulla effekter verksamheten orsakar/kan påverka. Dessa behöver inte bara uppstå i den egna produktionen utan kan lika mycket vara en del av den marknadsrelaterade aktivitet som bedrivs. Exempelvis påverkar med största sannolikhet ett finansbolag hållbarheten mer genom hur bolaget styr sina placeringar mot hållbara alternativ än genom papperssortering i kopiatorrummet…

Läs hela inlägget »

Under det senaste året har vi bedrivit ett intensivt arbete med att utveckla den nya globala utmärkelsen IAQ Quality Sustainability Award. Nu är den klar! International Academy for Quality (IAQ) är sedan 1966 den organisation som verkar för att samordna kvalitetsområdet utifrån ett globalt perspektiv. Själv har jag sedan drygt tio år varit del i att leda IAQ i form av vice president och styrelsemedlem. Jag har även lett arbetet med att ta fram denna nya utmärkelse.

Läs hela inlägget »

Om MIG

Jag är VD för Sandholm Associates, docent vid Kungliga Tekniska Högskolan, professor vid Shanghai University samt vice president för International Academy for Quality. Dessutom är jag författare till ett större antal böcker om kvalitet och verksamhetsutveckling, aktiv forskare samt har en roll inom ett antal olika styrelser och organisationer. Läs mer om Lars

Tanken med denna sida

Denna sida är mitt forum för att, oberoende av de roller jag har i andra organisationer, dela egna erfarenheter, tankar, nyheter och reflektioner gällande kundorienterad verksamhetsutveckling, ledar- och medarbetarskap för ständiga förbättringar samt värdeskapande processutveckling.

Nyheter

Besök mig även på: