Värdeskapande                      Förbättringsmöjligheter                      resultatfokus

Behovet av en mer hållbar utveckling i världen är uppenbar. Vi ser idag många indikationer på att vårt sätt att hantera ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet påtagligt behöver förbättras. Experter och forskare sysselsätter sig idag med att studera konsekvenser av det kortsiktiga sätt mänskligheten idag konsumerar resurser på. Den avgörande frågan är dock hur vi ska kunna ställa om och finna nya mera hållbara vägar. Lagra, regler, avgifter och beskattning kan säkert bidra till att styra vår konsumtion och våra beteenden i en mer sund riktning. Men detta lär inte räcka. Det finns dock en annan väg som idag inte alls ges den fokus som den borde.
Läs hela inlägget »
För att nå långsiktig och hållbar framgång krävs systematiskt förbättringsarbete. Det som är bra idag lär inte vara bra i morgon. Förmågan att snabbt kunna utveckla verksamhetens skicklighet att möta kundernas behov är den yttersta framgångsfaktorn i en snabbt föränderlig värld. Tuffare kundkrav, nya ägarkrav, hårdare konkurrens, snabb teknikutveckling och förändringar i konjunkturen ställer ständigt krav på en verksamhets förmåga att arbeta med förbättringar. Verksamheter som reaktivt följer utvecklingen och agerar på de symtom som uppstår som följa av yttre förändringar förvandlas långsiktigt till förlorare, medan verksamheter som proaktivt arbetar offensivt med evidensbaserade förbättringar kommer att bli vinnarna. Förändringar i omvärlden utgör ett stort hot för verksamheter med bristande förbättringsförmåga, men skapar samtidigt stora möjligheter för de verksamheter som har en välutvecklad förbättringsförmåga.
Läs hela inlägget »

Förändringshastigheten i världen är idag mycket hög. Ny teknik, nya kundkrav, nya ägarkrav och ny konkurrens gör att det som är bra i dag inte kommer att vara acceptabelt i morgon. Konjunkturläget varierar så att verksamheter vissa perioder går på knäna genom kapacitetsbrist och vid andra tillfällen kämpar med att hålla nere kostnadsläget för att överleva. Dagens organisationer behöver därför kontinuerligt anpassa sig och hänga med i denna utveckling. Detta är något ingen kommer ifrån. Frågan är bara om man vill ta vara på förändringarna i omvärlden och skapa nya möjligheter eller bli ett passivt offer som maktlöst jagas av ständiga förändringar. Skillnaden där emellan handlar om organisationens förmåga att arbeta med och leda förbättringar.

Läs hela inlägget »

Allt för ofta har ett primärt syfte med en verksamhets kvalitetsarbete kommit att bli att upprätthålla ett certifierat ledningssystem för kvalitet. Ett bra ledningssystem är givetvis av betydelse för en verksamhets förmåga att leverera kvalitet. Huruvida detta behöver vara certifierat eller ej kan man diskutera. Det finns både fördelar och nackdelar med certifiering.

Då certifieringar ofta upplevs som viktiga av verksamhetens högsta ledning blir detta lätt en huvudgift och ett mål för verksamhetens kvalitetsorganisation. Särskilt som certifikat i en hel del fall kravställs av kunder, branschorganisationer, myndigheter och/eller i offentliga upphandlingar.  Detta leder in på ett felaktigt kvalitetsspår där drivkrafterna inte är de rätta. När målet blir att upprätthålla ett certifikat kan verksamhetens kvalitetsarbete lätt blir något som kan liknas vi en kuliss.

Läs hela inlägget »

När jag var liten gillade jag matematik. Det var dock ett område inom matematiken som jag aldrig fick grepp om. Ett område jag aldrig riktigt förstod vitsen med. Och det var statistik. Visst var det bra att veta att lotteri och spel inte var en särskilt säker väg att följa om man ville nå framgång, men förövrigt upplevde jag att detta ämnesområde inte var allt för upplyftande. Och inte blev det bättre då jag läste den obligatoriska kursen i matematisk statistik på civilingenjörsutbildningen på KTH på 80-talet. Lite bättre var statistiken när jag läste ekonomlinjen då den i alla fall var lite tillämpad. Men särskilt spännande var det inte…

Läs hela inlägget »

Just nu inleder jag min roll som styrelseledamot i American Society for Quality (ASQ), vilket är USA:s nationella kvalitetsorganisation sedan verksamheten grundades 1946. Historiskt har ASQ betytt mycket för kvalitetsprofessionens och vårt kunskapsområdes utveckling. Stora delar delar av den kunskap som idag finns i kvalitetsvärlden har historiskt utvecklats och förts ut via ASQ:s kommittéer, konferenser, förlag och tidningar. Organisationen var en viktig källa för Japans lärande en gång i tiden och har på motsvarande sätt en stor kunskapsmässig betydelse för dagens kunskapsutveckling i Kina. Koncept som Sex Sigma och Lean förvaltas och utvecklas inom ASQ genom globala body of knowledges. Personcertifiering av 100 000-tals kvalitetsprofessionella sker. Ett antal stora konferenser anordnas årligen. ASQ:s förlag ger ut mängder med böcker och tidskrifter. ASQ förvaltar det amerikanska nationella kvalitetspriset Malcom Baldridge National Quality Award samt ett antal andra utmärkelser. Och mycket annat.

Läs hela inlägget »

Debatten har gått het gällande kvalitet i välfärdssektorn. En debatt som i stor utsträckning är fylld av åsikter, tyckande och ideologiska sanningar. Tyvärr lyser fakta och gedigen kunskap om kvalitet allt för ofta med sin frånvaro. Detta innebär att förutsättningarna för att skapa ett kvalitetsarbete som verkligen gör skillnad och på allvar lyfter kvaliteten i välfärdssektorn är dåliga. Det är därför av stor vikt att skapa förståelse bland politiker och beslutsfattare om vad kvalitet och kvalitetsarbete innebär och kräver.

Läs hela inlägget »

Vi har just publicerat den nya kartläggningen av svenska organisationers utmaningar som vi arbetat med inom SQMA sedan i våras. Avsikten med studien är att förbättra bilden av vad som behöver utvecklas i svenska företag och organisationer under de närmaste åren. Studien kommer dessutom att ligga som grund för svensk kvalitetsforskning. Undersökningen bygger på intervjuer i tre steg med ca 500 kvaificerade personer från de flesta samhällssektorer i landet. Nedan kan du läsa studien. Jag kommer framöver att återkomma till studien och diskutera olika intressanta delar av den och vad som konkret behöver göras.

Läs hela inlägget »

I mer än 25 år har jag arbetat med att utbilda och coacha kvalitetschefer och andra kvalitetsprofessionella i företag och organisationer i många olika länder. Den ständiga frågan som diskussionerna ofta kretsar kring är givetvis hur dessa personer ska nå framgång i sitt arbete och lyckas i rollen som kvalitetsprofessionell. Varje individs situation är unik, men samtidigt finns det en mängd gemensamma utmaningar som man kan förebygga. Det finns viktiga nycklar som kan hjälpa till att låsa upp dörren till framgång. I detta inlägg tänker jag ge dig några av mina stalltips avseende hur du ska lyckas och nå framgång. Här kommer de!

Läs hela inlägget »

Om MIG

Jag är VD för Sandholm Associates, docent vid Kungliga Tekniska Högskolan, professor vid Shanghai University samt vice president för International Academy for Quality. Dessutom är jag författare till ett större antal böcker om kvalitet och verksamhetsutveckling, aktiv forskare samt har en roll inom ett antal olika styrelser och organisationer. Läs mer om Lars

Tanken med denna sida

Denna sida är mitt forum för att, oberoende av de roller jag har i andra organisationer, dela egna erfarenheter, tankar, nyheter och reflektioner gällande kundorienterad verksamhetsutveckling, ledar- och medarbetarskap för ständiga förbättringar samt värdeskapande processutveckling.Senaste nyheter