Värdeskapande                      Förbättringsmöjligheter                      resultatfokus

Att lyckas väl när allting rullar på, ekonomin skenar och marknaden efterfrågar allt som säljs är inte särskilt svårt. När konjunkturläget blir tuffare, ekonomin sviktar och osäkerheten ökar ställs helt andra krav på ledarskapet om en verksamhet ska förbli framgångsrik. Detta gäller i alla former av verksamheter. Privata och offentliga. Stora och små. Varu- och tjänsteproducerande. Vad som krävs är ett ledarskap som inte bara fokuserar på fina mål utan som är gediget involverat i att stödja verksamhetens förbättring och utveckling.

Läs hela inlägget »

Allt mer talar för att tuffare tider stundar. Det finns tyvärr en hel del i både den svenska och den globala ekonomi som inte ser så bra ut. Covid och kriget i Ukraina har dessutom bidragit till att accelererat denna negativa utveckling. Konjunkturläge är något som vi utifrån historien vet att varierar, även om vi på senare år varit bortskämda med en väldigt lång tid av positiv utveckling. När en lågkonjunktur kommer och hur djup den blir vet vi dock aldrig i förväg. I den situation vi idag befinner oss i bör man nog ta hoten på största allvar. Mycket går dock att göra för att förebygga och mildra. Ytterst handlar detta om förmåga att förbättra och skapa värde utifrån de resurser som finns att tillgå.

Läs hela inlägget »

Nu är det dags att hjälpas åt att lära hur hållbarhetsarbete kan lyftas till nya och mer verkningsfulla nivåer. Det räcker inte att prata om och debattera hållbarhet. Som vi alla vet måste resultat uppnås på riktigt. Vad som då krävs är relevanta åtgärder. För att sådana åtgärder ska kunna tas fram krävs en förbättringsdriven och faktabaserad hållbarhetsutveckling.

Läs hela inlägget »

Nu känns det som att våren är här på riktigt. Dagarna är längre och kvällarna ljusare. Solens värme är påtaglig. Vårblommor börjar sticka fram och snart börjar det grönska. En härlig förbättring jämfört med vinterns kyla, mörker och slask. Kontrasterna gör våren uppenbar. Den går inte att missa. Detta är charmen med att ha tydliga årstider. 

På samma sätt bör ett bra förbättringsarbete ge tydliga intryck. Om en verksamhet inte ser ljuset och lyften är det inte möjligt att utveckla en kvalitets- och förbättringskultur. Framgångsrikt kvalitetsarbete handlar därför mycket om att uppnå, uppmäta och kommunicer förbättringar. Genom synlig framgång växer energin, engagemanget och övertygelsen. Precis som alla de positiva känslorna som våren för med sig.

Läs hela inlägget »

I dagens situation, där bristen på viktiga material och kritiska komponenter är stor i många branscher, gäller det att nyttja det som finns att tillgå på bästa möjliga sätt. Kvalitetsbrister, kassationer och slöserier, som är mycket kostsamma i vanliga fall, har nu blivit extremt kostsamma. En kasserad komponent kan i vissa falla motsvara förlorad försäljning av en komplett slutprodukt, som man inte kunnat tillverka som följd av brist på den aktuella komponenten! I ett läge som detta är därför behovet av att göra rätt saker på rätt sätt oerhört stort!

Läs hela inlägget »

Hör din organisation till alla de som fått en kraftig ökning av kostnaderna för el? Eller påverkas ni negativt av galopperande bränslepriser? I så fall kanske det är läge att fokusera på hur energiförbrukningen kan reduceras.

Givetvis kan man göra en hel del genom att använda det ”sunda förnuftet”. En vanlig utmaning är dock att vi idag redan är ganska bra. För att komma längre krävs ett systematiskt och faktabaserat förbättringsarbete. Genom att förstå ett problems bakomliggande system och orsaker samt genom att utveckla verkningsfulla åtgärder, finns helt andra möjligheter att uppnå resultat.

Läs hela inlägget »

Vi lever i idag förändringarnas tid. Många saker runt omkring oss och våra verksamheter förändras oerhört snabbt. Hållbarhet, teknikutveckling, pandemin, globalisering, konjunkturläget och mycket annat påverkar oss alla. Förändringshastigheten är dessutom accelererande inom de flesta områden. I de fall man kan mäta denna hastighet är den ofta exponentiell. Man talar allt mer om disruptiva förändringar där hela situationen fullständigt förändras.

Läs hela inlägget »

På torsdag 9 december kommer mottagarna av årets globala hållbarhetsutmärkelse IAQ Quality Sustainability Award att offentliggöras. I år deltog totalt 60 olika projekt. Av dessa har 12 nominerats till finalen som avgörs denna vecka.

Avsikten med IAQ Quality Sustainability Award är att uppmuntra ett faktabaserat och förbättringsdrivet hållbarhetsarbete som gör skillnad på riktigt. Detta är något som vi inom Sandholm Associates ser som oerhört viktigt. Det räcker inte att debattera och argumentera för en mer hållbar världsutveckling. Medvetenheten är idag stor gällande behovet av en mer hållbar utveckling. Den stora frågan är dock hur denna ska kunna ske. 

Läs hela inlägget »

I del flesta verksamheter köps en betydande andel av de värden som skapas från olika underleverantörer. Det kan handla om direkt inköp av olika varor, inköp av kompetens så som konsulter och expertis, personella resurser i form av bemanning eller att delar av den aktuella verksamheten upphandlas eller outsourcas. Kunskapsinnehållet i det som köps in har dessutom ofta ökat över tiden. Där vi tidigare köpte in enkla varor och tjänster handlar det idag ofta om inköp av totala funktioner, system eller lösningar. Leverantörernas totala kvalitetspåverkan har därigenom dramatiskt ökat. Det sätt som en organisation bedriver inköpsarbete och upphandlar på, har därigenom fått en mycket stor betydelse för vilken kvalitet som den egna organisationen i slutändan levererar.

Läs hela inlägget »

I en värld där det mesta går allt snabbare blir förmågan att utvecklas och ständigt förbättra allt mer kritisk. Det talas mycket om att framtidens organisationer måste vara agila eller förbättringsbara för nå framgång, eller till och med för att överleva. Mycket av den förändring som vi idag ser runt om oss är exponentiell. Detta gäller exempelvis stora delar av utvecklingen gällande teknik, ekonomi, miljö, handel och människans livsföring. För att möta dessa utmaningar är en gedigen förbättringskunskap ett absolut måste. Detta gäller såväl för organisationens framgång som för den enskilda individens förutsättningar att lyckas.  

Läs hela inlägget »

Om MIG

Jag är VD för Sandholm Associates, docent vid Kungliga Tekniska Högskolan, professor vid Shanghai University samt vice president för International Academy for Quality. Dessutom är jag författare till ett större antal böcker om kvalitet och verksamhetsutveckling, aktiv forskare samt har en roll inom ett antal olika styrelser och organisationer. Läs mer om Lars

Tanken med denna sida

Denna sida är mitt forum för att, oberoende av de roller jag har i andra organisationer, dela egna erfarenheter, tankar, nyheter och reflektioner gällande kundorienterad verksamhetsutveckling, ledar- och medarbetarskap för ständiga förbättringar samt värdeskapande processutveckling.

Nyheter

Besök mig även på:


...eller på vår internationella hemsida: