Global samverkan skapar förutsättningar för framgång

Det finns idag en mängd olika kvalitetsorganisationer som arbetar lokalt, nationellt, regionalt och globalt. Vissa organisationer arbeter med specifika koncept och metoder medan andra driver frågor inom en viss bransch eller ett visst fysiskt område ( se fliken "länkar" ovan). Historiskt har samverkan mellan olika sådana organisationer allt för ofta brustit. Ibland har organisationer  t o m motverkat varandra. Det finns mycket att vinna genom att utveckla sådan samverkan, någotsom jag personligen tror mycket på och därför engagerat mig starkt i.

Redan 1966 grundades International Academy for Quality (IAQ) med avsikt att globalt samordna kvalitetsorganisationer runt om i världen samt bidra till globalt lärande och utveckling. Initiativtagarna till IAQ var de vid den tiden tre starkaste regionala kvalitetsorganisationerna, ASQ i USA, JUSE i Japan och EOQ i Europa (mer om dessa organisationer finns under fliken länkar). Idag är IAQ dessutom knuten till FN.

Själv är jag aktiv inom IAQ och är delaktig i organisationens ledning som vice president. Sedan några år har vi inlett ett spännanade arbete tillsammans med den amerikanska branschorganisationen American Society for Quality (ASQ) med avsikt att finna fler vägar att samverka och påverka globalt. Detta ser jag som väldigt viktigt då mycket spännande kvalitetsutveckling idag sker i ”nya” länder så som Kina och Indien. För detta ändamål har IAQ och ASQ bildat en ”task force” som jag ingår i, vilken ska utreda möjligheter och nya behov inför framtiden.  Arbetet sker tillsammans med FN.  Framöver kommer jag att berätta mer specifikt om vad som sker och delge viktiga erfarenheter via denna sida.

Även i Sverige arbetas det idag för en ökad samordning mellan i landet verksamma kvalitetsorganisationer. 2011 startades Business Excellence Sweden (BES) som är en nätverksorganisation med syftet att öka samverkan mellan ickekommersiella svenska kvalitetsorganisationer. Organisationen har bl a SIQ, SFK och SIS som medlemar. Några år senare och skapades Swedish Quality Management Academy (SQMA) med avsikt att öka samverkan inom svensk kvalitetsforskning. Organisationen består av de enheter vid svensk högskola och universitet inom vilka forskning bedrivs gällande kvalitet.  Själv ingår jag i båda dessa organisationers styrgrupper och kommer framöver att berätta mer om t ex olika intressanta projekt som genomförs.