Bökerna finns att köpa på Studentliteratur. www.studentlitteratur.se

Ständiga förbättringar

Verksamhetsutveckling och ständiga förbättringar har en avgörande betydelse för ett företags eller annan organisations förmåga att kunna följa omvärldens förändringar, möta ständigt ökande kundkrav och effektivisera de egna processerna så att god kostnadseffektivitet nås. Ett framgångsrikt förbättringsarbete är dessutom en mycket god investering eftersom verksamheten därigenom kan uppnå stora besparingar som en följd av minskade kvalitetsbristkostnader och frigörande av tid.

Denna bok beskriver hur ett förbättringsprogram kan byggas upp och införas i verksamheten, hur förbättringsarbete kan bedrivas både som del av det dagliga arbetet och i form av specifika projekt samt hur man på ett systematiskt sätt löser problem och genomför lösningar. Avsikten är att behandla förbättringsarbetet utifrån ett totalperspektiv och därigenom lyfta boken över många av de enskilda trender och metoder som förekommer. Läsaren skall därigenom vinna förståelse för bakomliggande principer, värderingar och angreppssätt. Som ett led i detta diskuterar författarenäven flertalet av de specifika koncept som förekommer vid verksamhetsutveckling, så som Sex Sigma, Lean Production, Kaizen, Reengineering och Totalkvalitet. Vidare presenteras ett större antal användbara förbättringsverktyg.

Boken grundar sig på författarens erfarenheter från forskning som bedrivits vid Kungliga Tekniska Högskolan samt från konsultverksamhet och rådgivning i en mängd företag och organisationer.

Sex Sigma
Resultatorienterat förbättringsarbete

Sex Sigma har blivit det populäraste angreppssättet för förbättringsarbete i de flesta länder. Företag och andra organisationer i många olika branscher tillämpar idag Sex Sigma. Inom bl a tillverkningsindustri, sjukvård, bank och finans, läkemedelsindustri, transportbranschen och livsmedelsindustrin har konceptet mycket stor spridning. Både stora och små organisationer har med framgång valt Sex Sigma.

Sex Sigma är ett strukturerat faktabaserat förbättringskoncept. Som grund införs en infrastruktur för förbättringar med tydliga roller. Berörda individer ges omfattande kompetens gällande både enkel och avancerad problemlösningsmetodik. En systematisk modell bestående av fem faser (Definiera-Mäta-Analysera-Förbättra-Styra) utgör basen för de förbättringsprojekt som drivs. Sex Sigma kännetecknas dessutom av ett mycket starkt och engagerat ledarskap.

Syftet med denna bok är att ge läsaren förståelse för vad Sex Sigma är, hur de arbetssätt som Sex Sigma baseras på fungerar och hur ett program för Sex Sigma kan implementeras i en verksamhet. I boken beskrivs även de roller och kompetenser som ingår i ett Sex Sigma-program.

Boken grundar sig på författarnas mångåriga erfarenhet gällande Sex Sigma och förbättringsarbete, erfarenheter från en mängd olika företag samt forskning bedriven vid Kungliga Tekniska Högskolan. Läsaren får i boken även följa hur SKF infört och utvecklat Sex Sigma till ett av de mest ambitiösa och välfungerande Sex Sigma-programmen.

Lean
Processutveckling med fokus på kundvärde och effektiva flöden

Lean är ett koncept som idag används globalt av företag och organisationer från nästan alla branscher. Inom bl a industri­företag, tjänste­företag, kommunala verksamheter, sjukvård och statliga organisationer har Lean i stor utsträckning kommit att bli det mest populära sättet att utveckla verksamheter och deras processer.

Lean handlar om att transformera en verksamhets processer utifrån det värde som skapas för de externa kunderna. Målet är att skapa hög kundtillfredsställelse samtidigt som den egna processen effektiviseras. Lean innebär en drastisk utveckling av den interna kulturen samt ett paradigmskifte gällande hur verksamhetens flöden och processer struktureras och drivs. Centralt i Lean är det ledarskap och det med­arbetarskap som utövas i verksamheten.

Denna bok avser att ge läsaren förståelse för vad Lean är, hur de verktyg och metoder som tillämpas i Lean fungerar samt hur en verksamhet kan transformeras mot Lean på ett framgångsrikt sätt.

Bokens författare har mångårig erfarenhet gällande Lean och ständiga förbättringar, han har stöttat en mängd olika företag och organisationer i deras Lean-satsningar samt har bedrivit och lett forskning inom området vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

En ny och kraftfullt omarbetad utgåva författad tillsammans med min kollega Marita Bergendahl utkom 2021.

Kundtillfredsställelse och kundmätningar

Denna bok behandlar kundtillfredsställelse och kundmätningar ur ett brett perspektiv. Inledningsvis redogörs för behovet av information om kunderna samt hur denna kan utnyttjas. Vidare diskuteras hur kunden utifrån förväntningar, utfall och omgivningsfaktorer upplever olika grad av tillfredsställelse i varierande situationer.

Författaren beskriver sedan hur man kan utforma och genomföra mätningar av kundernas attityder, kundernas beteenden samt de effekter som detta leder till för det aktuella företaget eller organisationen. Slutligen presenteras olika metoder och hjälpmedel för att analysera och tolka den insamlade informationen.

Boken grundar sig på författarens erfarenheter från forskning som bedrivits vid Kungliga Tekniska Högskolan samt från konsultverksamhet och rådgivning i en mängd företag och organisationer.

Kvalitetsbristkostnader
- Ett hjälpmedel för verksamhetsutveckling

Denna bok behandlar kvalitetsbristkostnaderna ur ett brett perspektiv där deras effekter på verksamhetens samtliga delar beaktas.

Inledningsvis diskuteras kvalitetsbristkostnadsbegreppets innebörd, definition, indelning samt tillämpning. Vidare presenteras ett flertal metoder för att fastställa och mäta en verksamhets kvalitetsbristkostnader, både genom kartläggningar och mätsystem. Boken diskuterar även hur besparingar och avksatning från genomförda förbättringar kan mätas.