BUSINESS EXCELLENCE SWEDEN (BES)

BES är ett nätverk bestående av i Sverige verksamma ickekommersiella organisationer inom kvalitetsområdet så som SIQ, SFK, SIS, IAQ, Lean Forum, Svenskt Forum för Vårdkvalitet och Kvalitetsmässan. Syftet är att positivt påverka och utveckla business excellence i Sverige och därmed främja svensk kvalitet. Själv deltar jag i BES:s styrgrupp som representant för IAQ.
 
BES skapades 2011 då jag själv och SKF:s dåvarande kvalitetsdirektör Folke Höglund bjöd in samtliga svenska ickekommersiella intresseorganisationer inom kvalitetsområdet till en gemensam träff. Skälet var att vi under många år saknat samverkan mellan dessa med avsikt att stimulera och driva på kvalitetsutvecklingen i landet. Mötet blev lyckat och BES bildades.
 
Genom samverkansaktiviteter så som opinionsbildning, erfarenhetsutbyte, seminarier, terminologi, definitions- och standardiseringsarbete, metodutveckling, gemensamma studier samt aktiviteter som kan öka ledningsengagemanget är avsikten att positivt påverka och utveckla business excellence i Sverige och därmed främja svensk kvalitet. Med business excellence avses en organisations förmåga att skapa rätt värde och nytta för verksamhetens kunder på effektivast möjliga sätt genom att tillvarata organisationens, medarbetarnas och partners samlade resurser och kompetenser.
 
Mer information om BES finns på www.excellencesverige.se