Länkar Till Intressanta organisationer

Sandholm Associates AB www.sandholm.se
Företaget startades redan 1971 av Lennart Sandholm och blev det första utbildnings- och konsultföretaget gällande kvalitet och verksamhetsutveckling i norra Europa. Sedan dess har Sandholm Associates haft en ledande ställning på denna marknad och erbjuder idag ett stort antal öppna utbildningar i egna utbildningslokaler på Tegnérgatan 40 i Stockholm, verksamhetsinterna utbildningar och seminarier samt konsultstöd, rådgivning och mentorstöd. Jag har arbetat i företaget sedan 1995 och tog 2005 även över företagets ledning som VD.

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) www.kth.se
KTH grundades 1827 och anses idag enligt internationell ranking vara ett av världens ledande tekniska universitet. Idag består verksamheten av fem campus med totalt ca 12 000 studerande, 2 000 doktorander och 3 700 anställda.  1995 blev jag ansvarig för ämnet kvalitet vid KTH och har därigenom lett den utbildning och forskning som bedrivs inom ämnesområdet. Från och med 2018 arbetar jag på KTH Södertälje där jag kommer att medverka vid uppbyggnad av ny forskning och utbildning i nära samverkan med bl a Scania och AstraZeneca.

International Academy for Quality (IAQ) https://iaq.wildapricot.org/
IAQ grundades 1966 av de då tre starkaste kvalitetsorganisationerna i världen JUSE, ASQ och EOQ. Syftet var att verka för och samordna kvalitetsutveckling globalt. Genom att samla ledande internationella kvalitetsexperter skapades ett forum med högsta kompetens och erfarenhet. Organisationen är idag knyten till FN. Jag är invald som medlem sedan 2008, vice president och styrelseledamot för organisationen sedan 2012 samt leder verksamheten i form av President sedan 2023.

Swedish Quality Management Academy (SQMA) www.sqma.se  
SQMA är ett forskningsnätverk knytet till SIQ som består av forskningen inom kvalitet vid Chalmers tekniska högskola, Högskolan Väst, Karlstads universitet, Kungliga tekniska högskolan, Linköpings universitet, Luleå tekniska universitet, Mittuniversitetet, Mälardalens högskola och Uppsala universitet. Syftet med att etablera detta nätverk är att via behovsstyrd forskning fungera som en brygga mellan vetenskap och tillämpning inom kvalitetsområdet i Sverige. Jag var delaktig i grundandet av SQMA, ingår i dess styrgrupp samt representerar KTH.

Business Excellence Sweden (BES)  www.excellencesverige.se   
BES är ett nätverk bestående av i Sverige verksamma ickekommersiella organisationer inom kvalitetsområdet så som SIQ, SFK, SIS, IAQ, Lean Forum, Svenskt Forum för Vårdkvalitet och Kvalitetsmässan. Syftet är att positivt påverka och utveckla business excellence i Sverige och därmed främja svensk kvalitet. Jag var ursprungligen initiativtagare till bildandet av nätverket och deltar så som representant för IAQ.

Institutet för kvalitetsutveckling (SIQ)  www.siq.se   
SIQ har som uppdrag att främja kvalitetsutvecklingen i Sverige. Syftet är att bidra till att öka svenska företags och organisationers konkurrenskraft och lönsamhet genom att skapa, samla och sprida kunskap om kvalitetsutveckling. SIQ är en icke vinstdrivande stiftelse som grundades 1990. Huvudmän är staten via Tillväxtverket och Intressentföreningen Kvalitetsutveckling som är en medlemsorganisation bestående av organisationer från både privat näringsliv och offentlig sektor. Jag har i många år samverkat med SIQ i olika aktiviteter och tror mycket på organisationens sätt att arbete. Jag är dessutom valberedning till SIQ:s båda styrelser samt medlem av domarkommittén för Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola. 

Svenska Förbundet för Kvalitet (SFK)  www.sfk.se
SFK bildades 1952 under namnet Kontrollingenjörernas Förening och är en ideell medlemsorganisation organisation för personer som arbetar med kvalitet och verksamhetsutveckling. Organisationen utgör ett nätverk som har som avsikt att öka kompetens och skapa inspiration inom verksamhetsutvecklingsområdet. SFK är organiserat i lokala regioner inom vilka nätverksträffar, seminarier och studiebesök anordnas. Själv samverkar jag ofta med SFK i olika arrangemang samt arbetar med organisationens styrelse för att samordna deras verksamhet med andra intresseorganisationer.

American Society for Quality (ASQ)  www.asq.org
ASQ grundades 1946 och är den amerikanska branschorganisationen för personer som arbetar med kvalitet och verksamhetsutveckling. Verksamheten har sitt säte i Milwaukee och arbetar främst inom USA men har dessutom global verksamhet med medlemmar från över 150 länder. ASQ verkar bl a genom att anordna ett större antal konferenser, driva personcertifiering inom kvalitetsområdet, publicera böcker och tidsskrifter samt organiserar en mängd kommittéer utifrån olika kompetensområden eller branscher. Personligen ingår jag i ASQ Global Advisory Committee samt ASQ Award Board. Från och med 2019 kommer jag även att ingå i ASQs styrelse. Tidigare har jag även ingått i styrgruppen för ASQs framtidsstudier.

European Organisation for Quality (EOQ)  www.eoq.org

EOQ grundades 1956 och den gemensamma europeiska branschorganisationen gällande kvalitet. Organisationen verkar i stor utsträckning genom nationella medlemsorganisationer. Sverige representeras av SFK. EOQ:s syfte är att samordna och skapa inspiration avseende kvalitet och verksamhetsutveckling. I detta syfte anordnar man bl a årligen den europeiska kvalitetskonferensen samt ett antal andra konferenser och seminarier.  Själv har jag personligen en lång relation med EOQ. Jag ingår bl a i den projektgrupp som verkar för att utveckla framtida modeller och normer för gemensamt förbättringsarbete i Europa. 2014 var jag dessutom delaktig i att arrangera den europeiska kvalitetskonferensen som då genomfördes i Göteborg.
 

Union of Japanese Scientists and Engineers (JUSE) www.juse.or.jp/english/
JUSE grundades 1946 med avsikta att uppmuntra systematiska studier inriktade mot utveckling av vetenskap och teknologi. Tidigt kom Quality Control att bli kärnan i JUSEs sätt att verka och organisationen anses ha spelat en mycket avgörande roll i den japanska kvalitetsutvecklingen. JUSE verkar genom konferenser, utbildningar och tillhandahållande av litteratur. Dessutom är organisationen ansvarig för utdelandet av Demingpriset. Personligen har jag goda kontakter med JUSE och samverkar bl a med dem genom IAQ.

SIS www.sis.se
SIS är en ideell förening som driver och samordnar standardisering i Sverige. Organisationen representerar även Sverige inom både den europeiska standardiseringsorganisationen (CEN) och den globala (ISO). Bland många olika typer av standarder finns det ett antal standarder som berör kvalitet. Själv har jag samverkat med SIS i olika former. Bland annat har jag varit examinator för den personcertifiering certifiering gällande ledningssystem som SIS tidigare drev.

Lean Forum  www.leanforum.se
Lean Forum är en ideell förening som verkar för att inspirera och kommunicera avseende hur man genom Lean kan maximera värde och minimera slöseri. Organisationen verkar genom att arrangera konferenser, dela ut Svenska Leanpriset och genom att sprida kunskaper genom böcker och artiklar. Själv samverkar jag bl a med Lean Forum genom BES.

Kvalitetsmässan  www.kvalitetsmassan.se
Kvalitetsmässan startades 1989 och är idag Europas största konferens och mässa gällande kvalitet. 2015 deltog 4 400 konferensdeltagare och 3 100 mässbesökare. Antalet talare var totalt ca 500 personer inklusive Sveriges stadsminsiter samt 8 andra ministrar. Kvalitetsmässan genomförs vart annat år och fokuserar främst på kvalitet och verksamhetsutveckling inom kommun, stat och landsting. Personligen samverkar jag med Kvalitetsmässan genom BES samt brukar dessutom ofta medverka som talare. Tillsammans med Kvalitetsmässan anordnar jag och Sandholm Associates konferensen Excellence Summit.

Svenskt Forum för Vårdkvalitet (SFV)  www.vardkvalitet.se
SFV är en interprofessionell ideell förening som verkar för kvalitet inom hälso- och sjukvård samt inom omsorg. Avsikten är att skapa mötesplatser för dialog och att sprida kunskaper om aktuell utveckling och forskning inom kvalitetsområdet. Personligen samverkar jag med SFV genom bl a BES.

IAQ på möte hos Toyota Motor Company i Japan