Värdeskapande                      Förbättringsmöjligheter                      resultatfokus

2021 > 03

Dagens verksamheter är fortfarande starkt funktionella både avseende formell organisation och kultur. Detta trots att vi i många år varit medvetna om och diskuterat vikten av mer tvärfunktionell samordning, utveckling och ledning. Tidigt 1900-tal uppmärksammades behovet av tvärfunktionella processer av Mary Parker Follett, medan andra av dåtidens banbrytande experter, så som Fredrick Taylor och Henry Ford, betonade vikten av effektiva flöden som skär igenom organisationen. Något senare erhölls viktiga bidrag till detta tänkandes utveckling även från managementpionjären Peter Drucker, som betonade människan och kundens roll i denna utveckling. Många av dessa tankar utvecklades vidare i kvalitetsrörelsen där tidiga pionjärer som Walter Shewhart, Joseph Juran och Edwards Deming starkt bidrog. Av särskild stor betydelse för processtänkandet blev det holistiska ledarskap att bli som efter andra världskriget kom att utvecklas i Japan, något som långt senare kom att bli en avgörande katalysator i vårt eget västerländska kvalitets- och processarbete.

Läs hela inlägget »

Interna kvalitetsrevisioner utgör ett skyltfönster för en verksamhets ledningssystem. Genom revision får verksamhetens kvalitetsprofessionella återkommande tillfällen att visa verksamhetens chefer och medarbetare värdet av ledningssystemet. Värdeskapande kvalitetsrevisioner som lyfter blicken, etablerar en konstruktiv dialog med organisationen och fokuserar på förbättring, kan kraftfullt bidra till att lyfta verksamhetens ledningssystem samt bidra till göra detta levande och dynamiskt. Omvänt kan föråldrade, byråkratiska och trångsynta interna kvalitetsrevisioner med ensidig avvikelsefokus snabbt stjälpa även det bästa ledningssystemet. Och inte bara ledningssystemet, utan i många fall även dra med sig verksamhetens hela kvalitetsarbete i fallet.

Läs hela inlägget »

Om MIG

Jag är VD för Sandholm Associates, docent vid Kungliga Tekniska Högskolan, professor vid Shanghai University samt President för International Academy for Quality. Dessutom är jag författare till ett större antal böcker om kvalitet och verksamhetsutveckling, aktiv forskare samt har en roll inom ett antal olika styrelser och organisationer. Läs mer om Lars

Tanken med denna sida

Denna sida är mitt forum för att, oberoende av de roller jag har i andra organisationer, dela egna erfarenheter, tankar, nyheter och reflektioner gällande kundorienterad verksamhetsutveckling, ledar- och medarbetarskap för ständiga förbättringar samt värdeskapande processutveckling.

Nyheter

There are no entries for this period.

Besök mig även på:


...eller på vår internationella hemsida: