Sex Sigma i tider av Big Data

Just nu arbetar jag åter i Shanghai. Igår höll jag ett seminarium hos China Telecom som anordnades av Shanghai Association for Quality (SAQ). Temat var hur Sex Sigma kan tillämpas i den värld vi allt mer går in i där överflödet på data är enormt. Något man populärt ofta benämner Big Data. Vid seminariet deltog personer som leder Sex Sigma-arbetet inom ett 30-tal olika företag i Kina. De kom från företag inom en mängd olika branscher så som mekaniska tillverkning, elektronik, telekom, säkerhet, logistik, ren tjänsteverksamhet och mycket annat. Generellt upplevde jag att kunskapsnivån inom Sex Sigma och systematiskt förbättringsarbete var mycket hög och att många av de projekt de visade upp var spännande och väl utförda.

Seminariet inleddes med att jag höll ett föredrag om tillämpning av Sex Sigma då datavolymerna snabbt ökar (Big Data). Jag valde att utgå ifrån ett antal olika effekter som detta har, med start i nödvändigheten av att tillämpa den typ av statistisk metodik som vi lär inom Sex Sigma för att överhuvudtaget ha en chans att förstå något om vad som sker i framtidens verksamheter. Jag gick vidare och delade tankar om hur Sex Sigma kan komma att behöva utvecklas i denna nya era samt hur kompetensen avseende mer avancerad dataanalys påtagligt behöver höjas inte bara i specialistleden utan väl så mycket i samtliga chefsled om rationella beslut ska kunna fattas. Därefter diskuterade jag behovet av att sätta upp bättre mätsystem i verksamheten, användandet av datan i ett verkningsfullt faktabaserat förbättringsarbete samt hur AI allt mer skapar nya möjligheter i både dataanalys och förbättringsarbete. Avslutningsvis berörde jag hur IT- och informationssäkerhet är frågor som vi som arbetar med Sex Sigma och faktabaserat förbättringsarbete behöver lära oss hantera.

Därefter fortgick seminariet genom att ett antal utvalda deltagare presenterade pågående projekt och ställde frågor om dessa till mig avseende olika svårigheter de fastnat i. Ett vanligt probleme handlade om informationsöverflöd. Ett industriföretag, som är ledande inom just sensorteknik och därigenom ligger i mätfronten, visade hur de dagligen genererade flera terabyte mätdata i sin produktion. Än mer komplexa mätsituationer beskrevs faktiskt av flera tjänsteverksamheter som idag tillämpar automatisk röst- och textanalys i kombination med AI på bl a kundsamtal, något som genererar extrema datavolymer av mycket viktig information. Ett av huvudproblemen som jag identifierade var dock att många av de bakomliggande mätsystemen inte verkade vara tillräckligt väl genomtänkta. Något som är ytterst kritiskt då datamängderna generellt eskalerar, vilket gör det totalt nödvändigt att kunna separera och fokusera på det som är viktigt och inte fastna i ett brus av onödig information.

Jag upplevde att många av de närvarande organisationerna kommit ganska långt i sitt Sex Sigma-arbete och att de tillämpade Sex Sigma inom många olika områden i sina verksamheter. Stödet från deras ledningar verkade också vara stort. Något som tyvärr är betydligt mer sällsynt hemma i Sverige. Deltagarna föreföll dessutom välutbildade och Sex Sigma verkar på allvar ha rotat sig här i Kina som ett i det närmaste självklart sätt driva systematiskt förbättringsarbete på. Allt kändes mycket professionellt.

En övergripande reflektion efter gårdagens seminarium är att det är totalt avgörande för dagens verksamheter att behärska många av de verktyg och tekniker som går att lära via en Black Belt-utbildning. Verksamheter som inte gör det kommer snart att vara i det närmaste blinda eftersom dagens utveckling av datavolymer snart kommer att omöjliggöra för dem att förstå vad som händer i de egna processerna och i verksamhetens omgivning. Min slutsats är därför att du som arbetet med kvalitet och/eller systematiskt förbättringsarbete snarast bör se till att skaffa dig en Black Belts-utbildning om du inte redan har en sådan. Varför inte haka på den Black Belt-utbildning som jag själv håller i Sandholm Associates regi med start den 20 mars? Se mer här. 

Senaste inläggen

Bloggarkiv

-