Värdeskapande                      Förbättringsmöjligheter                      resultatfokus

2016 > 07

Samhället och våra företag har de senaste 30-40 åren dramatiskt utvecklats mot allt kortsiktigare sätt att fatta beslut och styra verksamheter. Vi har gått från ett långsiktigt sätt att äga till en kvartalsekonomi styrd av day-traders.  Detta har skapat allvarliga problem då en sund utveckling tar lång tid då den både kräver strategiskt förankrade strukturella förbättringar och utveckling av människor och kultur. Istället har vi fått en kortsiktig utveckling baserad på prioriteringar som förväntas ge snabba effekter och resultat. Fokusen ligger mer på omorganisationer, kostnadsreduceringar, fusioner av bolag och sökande efter genombrott än på en sund kontinuerlig förbättring som sker steg för steg på ett systematiskt och målmedvetet sätt.

Läs hela inlägget »

I detta avsnitt av min sommarföljetong om effektiviteten som vi effektiviserade bort kommer jag att beröra ett problemområde som jag upplever drabbar oss hårt idag. Det handlar om hur vi under lång tid strävar efter att effektivisera våra verksamheter genom att systematiskt rationalisera bort onödigt rutinarbete med avsikt att minska verksamhetens lönekostnader. I praktiken har detta dock mestadels resulterat i att man reducerat antalet anställda genom att eliminera stödjande yrkeskategorier utan att någon egentlig utveckling/förbättring skett av det bakomliggande arbetet. Kortsiktiga positiva effekter har då kunnat uppmätas så som minskade lönekostnader. Ur ett längre perspektiv uppstår dessvärre oftast en mängd negativa effekter vilka sänker verksamhetens totala effektivitet som följd av att andra personer tvingas utföra det aktuella arbetet samtidigt som kvaliteten på kärnverksamhetens utförande påverkats negativt.

Läs hela inlägget »

Fakta är en viktig grund för att fatta bra beslut. För att få fram fakta behöver man på något sätt mäta sådant som är viktigt för verksamhetens framgång. Mätningar resulterar i massa information som förpackas i rapporter som sänds till de som ska agera och fatta beslut. Detta sker på alla nivåer i en verksamhet och utgör en grund för det reglersystem som är en del av hur vi leder och styr våra verksamheter. Baksidan av att mäta och återrapportera är dock att det kan bli för mycket av det goda. Vi kan hamna i ett informationsöverflöd. Mängden data och mängden rapporter blir så stor att den inte går att överblicka. Det åtgår dessutom väldigt mycket tid både för att ta fram och för att tolka/läsa rapporter. Mängden information kan ibland bli så stor att det blir komplicerat att ta fram den kunskap som finns begravd i den.

Läs hela inlägget »

Idag kommuniceras det åt alla håll och kanter elektroniskt. Vi använder Mail, SMS, Skype, Linkedin, Facebook, Kik och allt vad det nu heter. Elektronisk kommunikation har skapat enorma möjligheter att utbyta information snabbt och enkelt och därigenom gett förutsättningar för helt nya sätt att arbeta och interagera. Förmodligen är den elektroniska kommunikationen en av den moderna tidens största genombrott. Men den har också en baksida som handlar om att vi allt mer lever och verkar i ett betydande informationsöverflöd.

Läs hela inlägget »

Här kommer första avsnittet i min sommarföljetång om effektiviteten vi effektiviserade bort. Avsikten är att lyfta fram saker från utvecklingen av vårt vardagsarbete som i mina ögon gått över styr och idag på ett okontrollerat sätt slukar resurser i onödan eller skapar brister och fel. Den första företeelsen som jag valt att fokusera på är vår allt för ofta urspårade möteskultur.

Läs hela inlägget »

Så här på sommaren är det väl sommarföljetånger som gäller. I alla fall vad gäller radioprogram, kvällstidningar och liknande. Så varför inte ta med den seden även hit? Jag ser direkt ett stort och oerhört viktigt område som jag vill dela med er och reflektera kring. Kanske även i viss utsträckning ondgöra mig över.  Det handlar om hur vi över tiden tror oss verka för effektivisering men i själva verket allt för ofta hamnar i det motsatta. Hur vi i många fall effektiviserat bort effektiviteten.

Läs hela inlägget »

Om MIG

Jag är VD för Sandholm Associates, docent vid Kungliga Tekniska Högskolan, professor vid Shanghai University samt President för International Academy for Quality. Dessutom är jag författare till ett större antal böcker om kvalitet och verksamhetsutveckling, aktiv forskare samt har en roll inom ett antal olika styrelser och organisationer. Läs mer om Lars

Tanken med denna sida

Denna sida är mitt forum för att, oberoende av de roller jag har i andra organisationer, dela egna erfarenheter, tankar, nyheter och reflektioner gällande kundorienterad verksamhetsutveckling, ledar- och medarbetarskap för ständiga förbättringar samt värdeskapande processutveckling.

Nyheter

2016 > 07

Besök mig även på:


...eller på vår internationella hemsida: