Fantastiskt kvalitetsarbete i skolan!

Med anledning av den pågående debatten i riksdagen om kvalitet i välfärden, där man emellanåt förefaller ifrågasätta möjligheterna att mäta kvalitet och därigenom systematiskt förbättra kvaliteten i skola, sjukvård och omsorg, tycker jag att det är mycket intressant att lyfta fram goda exempel på fint kvalitetsarbete i denna sektor. Senast ut är LBS Kreativa Gymnasiet Halmstad som nyligen tilldelades Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola för sitt föredömliga sätt att arbeta systematiskt med kvalitet. SIQ delade även ut två Erkännanden för Framgångsrik Verksamhetsutveckling utifrån samma modell, ett till Berga förskola i Eskilstuna och ett till Hudikskolan i Hudiksvall. Då jag själv sitter i domarkommittén för denna utmärkelse fick jag en god inblick i dessa verksamheters sätt att leda och arbete med kvalitet och är imponerad av vad de gör!

Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola har sedan 2006, på uppdrag av Skolverket, drivits av SIQ. Avsikten är primärt att lyfta fram goda exempel och inspirera andra verksamheter till att arbete med kvalitet, förbättringar och kundorienterad verksamhetsutveckling. Studerar man många av de skolor som över åren mottagit utmärkelsen finner man en mängd lysande exempel på framgångsrikt sådant arbete. Något som i mina ögon tydligt visar på stora möjligheter att lyfta hela den svenska skolan till en helt annan nivå. Man kan ju inte låta bli att tänka tanken om vad svensk skola hade kunnat leverera om den i som helhet befunnit sig på den nivå som dessa skolor bevisligen gör.

Intressant är dessutom att se att de skolor som tilldelats utmärkelsen över åren är utav många olika slag. Kommunala, privata och kooperativa. Stora och små. Den regi som en skola bedrivs i förefaller alltså inte vara en avgörande faktor för kvalitetsutfallet. Här finns en ju mångfald av varianter. För mig visar detta att den pågående debatten om vinster i välfärden är mindre viktig. Visst är det en ideologisk fråga som kan diskuteras i politiska kretsar men knappast en fråga som borde ta det utrymme den gör. Särskilt då detta stjäl den tid vi borde ägna åt att på riktigt diskutera hur kvaliteten kan ökas i välfärdssektorn. Något som är totalt avgörande för vår framtid utifrån den situation vårt land just nu befinner sig i med en mycket snabb befolkningstillväxt som följd av befolkningsomflyttningar på planeten. Ett läge som gör att vi inte har råd att slösa bort stora resurser på dålig kvalitet och mindre effektiva processer. Oerhört viktigt är då att lära från de som ligger i fronten och försöka förstå vad som gör skillnad på riktigt!

Den allra viktigaste frågan i detta sammanhang anser jag vara vad de mest framgångsrika organisationerna faktiskt gör. Och detta är något som vi vet ganska mycket om idag. Studerar man t ex de skolor som tilldelats Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola finner man direkt att det primärt handlar om ett engagerat och kunnigt ledarskap som är grundat i ett modernt kvalitetstänkande, ett delaktigt medarbetarskap och en stark kvalitetskultur samt ett systematiskt och faktabasterat kvalitetsarbete som är fokuserat på att ständigt förbättra det som är viktigt för dem skolan finns till för. Ett kunskapsområde som funnits att tillgå i snart 100 år inom sakområdet kvalitet (quality management). Ett område där vi idag vet mycket väl vad man behöver göra för att nå framgång. Ett område som tyvärr nästan inte alls diskuteras i debatten…

Varför är det då så svårt? Själv ser jag flera olika bidragande orsaker till detta. En viktig sådan är att framgång ytterst handlar mycket om människor, ledarskap och kultur. Saker som är svåra och tar lång tid att ändra. Kvalitet är ett därför område där mycket mer kunskap borde ingå i grundutbildningar för olika professioner. I skolans värld måste alltså gedigna kunskaper om kvalitet och förbättringsarbete ingå i lärar- och skolledarutbildningar. Något som påtagligt brister idag. Utöver dessa måste även tillgången till kvalitetsprofessionella i form av kvalitetschefer, kvalitetssamordnare och andra kvalitetsspecialiser drastiskt öka i skolan. Personer som kan vara bärare av denna kunskap och ge stöd åt övrig personal i dessa frågor.

En annan orsak handlar om synen på kvalitet måste förändras. Allt för ofta möter jag en föråldrad och helt felaktig bild av vad kvalitet och kvalitetsarbetet är i många verksamheter. Fortfarande dominerar ett statiskt och introvert kontrolltänkande som inte leder framåt. Förståelsen för ledarskapets roll, systematiken, förbättringsarbete och kulturens inverkan måste bli mycket bättre. Något som säkert bidrar till problematiken är att fokus, enligt ovan, ligger på fel saker i debatten, vilket tyvärr förhalar mycket av den viktiga utveckling som behöver ske nu.

Nu gäller det att bryta detta trista läge! Låt oss tillsammans lyfta fram alla dessa goda exempel och se hur mycket bra som faktiskt går att göra! Låt oss fokusera på att få igång ett riktigt kvalitetsarbete som ger verkliga resultat! Ett första steg i detta är enlig min erfarenhet att se till att snabbt öka kunskapen om hur man arbetar med kvalitet och systematiskt förbättringsarbete i skolan och hela välfärdssektorn! Och då krävs omfattande utbildnings- och kompetensutvecklingsinsatser i dessa verksamheter...

Senaste inläggen

Bloggarkiv