Värdeskapande                      Förbättringsmöjligheter                      resultatfokus

2017 > 12

Människor ser ofta kvalitet som en kostnad. För att få högre kvalitet behöver man betala mer. Utifrån ett momentant perspektiv stämmer säkert denna bild, men utifrån att helhetsperspektiv ser det vanligen helt annorlunda ut. Det billiga och lågkvalitativa alternativet blir i många fall väldigt dyrt som följd av alla de följdeffekter och därtill hörande kostnader som kvalitetsbristerna leder till. Kostnader som man brukar omnämna kvalitetsbristkostnader. Kostnader som är gigantiska, men väl dolda som accepterade verksamhetskostnader, i dagens verksamheter.

Läs hela inlägget »

Jag har skrivit många inlägg om den kompetens som krävs för att framgångsrikt driva och leda förbättringsarbete, kundorienterad verksamhetsutveckling och kvalitet. Här finns mycket att lära som kan göra stor skillnad gällande en verksamhets förmåga att uppnå fina resultat. Detta handlar ytterst om din egen kompetens och förmåga att kunna bidra i detta arbete.

Läs hela inlägget »

Kvalitets- och förbättringsområdet har ofta kännetecknats av en stark metodfokus. Inte sällan har en polarisering skett kring enskilda metoder där företrädare för endera metoden envist hävdat att denna är bättre än alla andra metoder och dessutom innefattar allt viktigt. Inget kan vara mer fel än detta! Själv brukar jag kalla fenomenet metodfundamentalis. Över åren har vi på detta sätt kunnat observera ISO-fundamentalister, Lean-fundamentalister, Sex Sigma-fundamentalister, Kaizen-fundamentalister etc. Detta är en mycket olycklig då den försvårar lärande, helhetssyn och samverkan. Särskilt som de olika förekommande metoderna är långt ifrån fullkomliga och i allra högsta grad behöver varandra för att framgång ska nås. Det är därför mycket viktigt att förstå vad som finns att lära i olika koncept och hur denna kunskap kan integreras och samverka.

Läs hela inlägget »

Om MIG

Jag är VD för Sandholm Associates, docent vid Kungliga Tekniska Högskolan, professor vid Shanghai University samt President för International Academy for Quality. Dessutom är jag författare till ett större antal böcker om kvalitet och verksamhetsutveckling, aktiv forskare samt har en roll inom ett antal olika styrelser och organisationer. Läs mer om Lars

Tanken med denna sida

Denna sida är mitt forum för att, oberoende av de roller jag har i andra organisationer, dela egna erfarenheter, tankar, nyheter och reflektioner gällande kundorienterad verksamhetsutveckling, ledar- och medarbetarskap för ständiga förbättringar samt värdeskapande processutveckling.

Nyheter

There are no entries for this period.

Besök mig även på:


...eller på vår internationella hemsida: