Värdeskapande                      Förbättringsmöjligheter                      resultatfokus

2017 > 08

För att nå framgång och nyttja en verksamhets förmåga på bästa sätt krävs ett helhetstänkande utifrån ett tvärfunktionellt processynsätt. Medarbetarna i samtliga led samverkar engagerat i arbetet med att möta behov och förväntningar hos de kunder organisationen finns till för. En stor del av en verksamhets förbättringsmöjligheter handlar om att överbrygga de gap som uppstår i gränssnitt mellan organisationens olika delar. Om goda resultat ska nås ställer detta stora krav på verksamhetens ledarskap och kultur. Detta är något som utgör en central grund allt kvalitetstänkande samt något som jag ofta skrivit om här och i mina böcker.

Läs hela inlägget »

Om MIG

Jag är VD för Sandholm Associates, docent vid Kungliga Tekniska Högskolan, professor vid Shanghai University samt President för International Academy for Quality. Dessutom är jag författare till ett större antal böcker om kvalitet och verksamhetsutveckling, aktiv forskare samt har en roll inom ett antal olika styrelser och organisationer. Läs mer om Lars

Tanken med denna sida

Denna sida är mitt forum för att, oberoende av de roller jag har i andra organisationer, dela egna erfarenheter, tankar, nyheter och reflektioner gällande kundorienterad verksamhetsutveckling, ledar- och medarbetarskap för ständiga förbättringar samt värdeskapande processutveckling.

Nyheter

There are no entries for this period.

Besök mig även på:


...eller på vår internationella hemsida: