Värdeskapande                      Förbättringsmöjligheter                      resultatfokus

2016 > 02

Att ledningen är ordentligt engagerad och insatt är ofta skillnaden mellan ett lyckat och ett mediokert resultat av kvalitets- och förbättringsarbete. Här står stora värden på spel och det finns mycket starka skäl att lyfta betydelsen av ledningens engagemang för detta. Det är också något som nu förtydligas i ISO 9001.

Läs hela inlägget »

Den nya utgåva av ISO 9001 som antagits under hösten ställer betydligt tydligare krav på ledningens engagemang inom kvalitet och förbättringar. Detta är mycket positivt eftersom just bristande ledningsengagemang på det här området är en av de vanligaste orsakerna när kvalitetssatsningar inte ger önskat resultat.

Läs hela inlägget »

Idag talas det mycket om innovation och kreativitet, inte minst inom verksamhetsutveckling. Men ofta är det oklart vad man egentligen menar och hur man konkret ska förverkliga dessa honnörsord. Här kan det vara till stor hjälp att först skilja på produktinnovation, processinnovation respektive kulturell innovation – och sedan studera vilka hjälpmedel och verktyg som finns inom de här mycket olika innovationsområdena.

Läs hela inlägget »

Om MIG

Jag är VD för Sandholm Associates, docent vid Kungliga Tekniska Högskolan, professor vid Shanghai University samt President för International Academy for Quality. Dessutom är jag författare till ett större antal böcker om kvalitet och verksamhetsutveckling, aktiv forskare samt har en roll inom ett antal olika styrelser och organisationer. Läs mer om Lars

Tanken med denna sida

Denna sida är mitt forum för att, oberoende av de roller jag har i andra organisationer, dela egna erfarenheter, tankar, nyheter och reflektioner gällande kundorienterad verksamhetsutveckling, ledar- och medarbetarskap för ständiga förbättringar samt värdeskapande processutveckling.

Nyheter

2016 > 02

Besök mig även på:


...eller på vår internationella hemsida: