Värdeskapande                      Förbättringsmöjligheter                      resultatfokus

2017 > 07

Att ett engagerat ledarskap är en grundförutsättning för att kvalitetsarbetet ska lyckas är inget nytt. Författare och forskare inom kvalitetsområdet har berört detta i snart 100 år. Jag vill dock i detta inlägg trycka på den omvända relationen i detta sammanhang, dvs att kvalitet också är grunden för ett gott ledarskap. Givetvis gäller det första sambandet också. Ska en kvalitetssatsning bli framgångsrik är behovet av ett engagerat och drivande ledarskap påtagligt. Allt för ofta upplever jag dock att detta på ett felaktigt sätts ställs på sin spets. Då det engagerade ledarskapet blir en förutsättning som behöver uppnås för att lyckas utveckla kvaliteten så kommer mycket av de kvalitetsprofessionellas tid att ägnas åt att försöka engagera verksamhetens ledare i kvalitetsfrågor. De personer som utgör en stödjande roll kvalitetsmässigt börjar därigenom ägna sig åt att jaga på de som egentligen har ansvaret och egentligen borde be de kvalitetsprofessionella om hjälp. Situationen har i mina ögon då blivit felvänd. Därför vill jag här närma mig detta samband från andra hållet och belysa att kvalitet och kundorienterat verksamhetsutvecklingsarbete faktiskt är grunden för ett gott ledarskap. En slutsats som i mina ögon innebär att de personer som inte behärska och engagerar sig i verksamhetens förbättringsarbete är olämpliga som chefer.

Läs hela inlägget »

Det talas och skrivs idag väldigt mycket om kvaliteten i vår svenska skola. De flesta är överens om att den behöver höjas. Från vissa håll kommer alarmerande signaler. Exempelvis har svensk skola fått oroväckande låga bedömningar i PISA-undersökningen. Själv har jag, som anställd på Kungliga Tekniska Högskolan, sett hur högskolans problem ökat gällande bristande förkunskaper hos nyantagna elever och en hur en ökad andel elever därför hoppat av sina utbildningar. Vad som är rätt och fel är givetvis svårt att veta. PISA-undersökningen mäter t ex långtifrån alla viktiga kvalitetsdimensioner. KTH har delvis löst problemen med låga förkunskaper genom att minska antalet utbildningsplatser och därigenom tvinga upp antagningsbetygen. Ovan på allt detta föreligger, som följd av Välfärdsundersökningen,  dessutom en diskussion om kvalitetsutveckling i skolan vilken i stor utsträckning tyvärr förskjutit fokus mot rent ideologiska frågor. Klart är dock att kvalitetsutveckling är ett område som behöver en avsevärt starkare och mer professionell framtoning i hela skolsystemet. Potentialen är enorm!

Läs hela inlägget »

Vi har under många år talat om betydelsen av att processorientera våra verksamheter. Vikten av att arbeta tvärfunktionellt och utveckla organisationens flöden är uppenbar. Det naturliga arbetet sker i stor utsträckning tvärs de funktioner, enheter och avdelningar som en verksamhet är organiserad kring. Många av de mest betydelsefulla förbättringsmöjligheterna finns därför i de gränssnitt som uppstår mellan dessa. Frågan är dock hur långt den typiska verksamheten egentligen har kommit på sin resa mot processorientering och vad man kan göra för att komma längre.

Läs hela inlägget »

Nu har jag just avslutat mitt anförande här i Almedalen. Ett antal personer har de senaste dagarna frågat om det går att följa seminariet via datorn. Tyvärr gick det inte. Därför tänkte jag nu skriva en kortare resumé över vad vi talade om samt några egna reflektioner.

Seminariet anordnades av Svenskt Näringsliv och avsikten var att få igång en saklig diskussion gällande hur man kan mäta och arbeta med kvalitet i välfärdssektorn. Detta är en fråga som jag upplever att den senaste tiden i stor utsträckning drunknat i ett skyfall av politiska och ideologiska åsikter gällande hantering av vinster och företagande i välfärdssektorn. Något som jag ser som allvarligt då den viktigaste frågan i mina ögon är vilken kvalitet skolan, vården och omsorgen levererar och inte i vilka former sådan verksamhet drivs. Självklart kan den senare frågan vara en ideologisk fråga som politiker kan träta om, men den fråga som jag ser som avgörande för vårt land är hur vi ska få ut mer kvalitet för de resurser som finns att tillgå i välfärdssektorn. Att på detta sätt fokusera på ”fel” fråga leder tyvärr lätt till att den viktiga frågan kommer i skymundan.

Läs hela inlägget »

Nu är Almedalen i full gång! Själv landar jag i Visby i morgon förmiddag och håller seminarium om kvalitetsutvecklingen i välfärden på onsdag den 5 juli klockan 10.45-11.45 i Näringslivets Hus. Mer information finns på http://www.almedalsveckan.info/49047  Du som är på plats är jättevälkommen!

Min avsikt är att försöka ge en grundläggande bild av vad ett modernt kvalitetsarbete innebär samt vad kvalitet egentligen är och hur denna kan mätas. Jag vill dessutom verka för att initiera en dialog med politikerna som deltar paneldiskussionen om hur svensk kvalitetsrörelse och svensk forskning inom området kvalitet bättre ska kunna involveras i utvecklingen av välfärdssektorns förmåga att leverera högre kvalitet till en lägre kostnad.

För er som vill diskutera kvalitet med mig så finns jag dessutom tillgänglig i Visby tisdag eftermiddag och hela onsdagen. Hör gärna av er så kan vi ses över en fika eller ett glas vin!

Läs hela inlägget »

Om MIG

Jag är VD för Sandholm Associates, docent vid Kungliga Tekniska Högskolan, professor vid Shanghai University samt President för International Academy for Quality. Dessutom är jag författare till ett större antal böcker om kvalitet och verksamhetsutveckling, aktiv forskare samt har en roll inom ett antal olika styrelser och organisationer. Läs mer om Lars

Tanken med denna sida

Denna sida är mitt forum för att, oberoende av de roller jag har i andra organisationer, dela egna erfarenheter, tankar, nyheter och reflektioner gällande kundorienterad verksamhetsutveckling, ledar- och medarbetarskap för ständiga förbättringar samt värdeskapande processutveckling.

Nyheter

2017 > 07

Besök mig även på:


...eller på vår internationella hemsida: