Värdeskapande                      Förbättringsmöjligheter                      resultatfokus

2021 > 12

På torsdag 9 december kommer mottagarna av årets globala hållbarhetsutmärkelse IAQ Quality Sustainability Award att offentliggöras. I år deltog totalt 60 olika projekt. Av dessa har 12 nominerats till finalen som avgörs denna vecka.

Avsikten med IAQ Quality Sustainability Award är att uppmuntra ett faktabaserat och förbättringsdrivet hållbarhetsarbete som gör skillnad på riktigt. Detta är något som vi inom Sandholm Associates ser som oerhört viktigt. Det räcker inte att debattera och argumentera för en mer hållbar världsutveckling. Medvetenheten är idag stor gällande behovet av en mer hållbar utveckling. Den stora frågan är dock hur denna ska kunna ske. 

Läs hela inlägget »

Om MIG

Jag är VD för Sandholm Associates, docent vid Kungliga Tekniska Högskolan, professor vid Shanghai University samt President för International Academy for Quality. Dessutom är jag författare till ett större antal böcker om kvalitet och verksamhetsutveckling, aktiv forskare samt har en roll inom ett antal olika styrelser och organisationer. Läs mer om Lars

Tanken med denna sida

Denna sida är mitt forum för att, oberoende av de roller jag har i andra organisationer, dela egna erfarenheter, tankar, nyheter och reflektioner gällande kundorienterad verksamhetsutveckling, ledar- och medarbetarskap för ständiga förbättringar samt värdeskapande processutveckling.

Nyheter

There are no entries for this period.

Besök mig även på:


...eller på vår internationella hemsida: