Värdeskapande                      Förbättringsmöjligheter                      resultatfokus

2016 > 03

Att lösa problem är en del av vardagen för de flesta människor. Både i yrkes- och privatlivet möter vi dagligen problem i form av fel, brister, klagomål och avvikelser som behöver lösas och åtgärdas. Studier har visat att chefer i många fall lägger en mycket stor del av delen av sin arbetstid på att hantera problem och störningar. Tyvärr är människan till naturen inte alltid den fulländade problemlösaren. Allt för ofta nöjer vi oss med att åtgärda symtom och genomföra temporära åtgärder, något som ibland benämns ”fixarkultur”. Avgörande är därför att föra in ett strukturerat och faktabaserat problemlösningsarbete i verksamheten.

Läs hela inlägget »

När jag var liten sades det ofta hemma att man skulle spara och köpa saker av god kvalitet då vi inte ville ha ett ”slit och släng”-samhälle. Det ligger mycket i detta. Bristande kvalitet leder i många fall till att saker går sönder, kasseras och slängs bort allt för tidigt. Men relationen mellan kvalitet och hållbarhet är mycket starkare än detta. Något som är oerhört viktigt att ta fasta på då vi idag allt mer fokuserar på samhällets framtida utveckling och förmågan att tillgodose kommande generationers behov.

Läs hela inlägget »

Vad som ligger i fokus och intresserar folk gällande kvalitet och verksamhetsutveckling har varierat över tiden. Under vissa tidsepoker har specifika koncept varit i hetluften och dragit till sig intresset. Koncept som Lean, ISO 9000 och Sex Sigma har haft sådana glansperioder då alla talat om just dessa.

Läs hela inlägget »

Om MIG

Jag är VD för Sandholm Associates, docent vid Kungliga Tekniska Högskolan, professor vid Shanghai University samt President för International Academy for Quality. Dessutom är jag författare till ett större antal böcker om kvalitet och verksamhetsutveckling, aktiv forskare samt har en roll inom ett antal olika styrelser och organisationer. Läs mer om Lars

Tanken med denna sida

Denna sida är mitt forum för att, oberoende av de roller jag har i andra organisationer, dela egna erfarenheter, tankar, nyheter och reflektioner gällande kundorienterad verksamhetsutveckling, ledar- och medarbetarskap för ständiga förbättringar samt värdeskapande processutveckling.

Nyheter

There are no entries for this period.

Besök mig även på:


...eller på vår internationella hemsida: