Värdeskapande                      Förbättringsmöjligheter                      resultatfokus

2018 > 12

Allt för ofta har ett primärt syfte med en verksamhets kvalitetsarbete kommit att bli att upprätthålla ett certifierat ledningssystem för kvalitet. Ett bra ledningssystem är givetvis av betydelse för en verksamhets förmåga att leverera kvalitet. Huruvida detta behöver vara certifierat eller ej kan man diskutera. Det finns både fördelar och nackdelar med certifiering.

Då certifieringar ofta upplevs som viktiga av verksamhetens högsta ledning blir detta lätt en huvudgift och ett mål för verksamhetens kvalitetsorganisation. Särskilt som certifikat i en hel del fall kravställs av kunder, branschorganisationer, myndigheter och/eller i offentliga upphandlingar.  Detta leder in på ett felaktigt kvalitetsspår där drivkrafterna inte är de rätta. När målet blir att upprätthålla ett certifikat kan verksamhetens kvalitetsarbete lätt blir något som kan liknas vi en kuliss.

Läs hela inlägget »

Om MIG

Jag är VD för Sandholm Associates, docent vid Kungliga Tekniska Högskolan, professor vid Shanghai University samt President för International Academy for Quality. Dessutom är jag författare till ett större antal böcker om kvalitet och verksamhetsutveckling, aktiv forskare samt har en roll inom ett antal olika styrelser och organisationer. Läs mer om Lars

Tanken med denna sida

Denna sida är mitt forum för att, oberoende av de roller jag har i andra organisationer, dela egna erfarenheter, tankar, nyheter och reflektioner gällande kundorienterad verksamhetsutveckling, ledar- och medarbetarskap för ständiga förbättringar samt värdeskapande processutveckling.

Nyheter

There are no entries for this period.

Besök mig även på:


...eller på vår internationella hemsida: