Värdeskapande                      Förbättringsmöjligheter                      resultatfokus

2016 > 06

Eftersom jag här om dagen skrev lite om behovet att att snabbt komma igång med att uppdatera det egna ledningssystemet mot ISO 9001:2015 tänkte jag att jag skulle tipsa om var du kan finna lite fler tankar om detta. Nyligen blev jag intervjuad i Malmö Aviations tidning Gate på detta tema. Artikeln kan du ladda ner här.

Läs hela inlägget »

Förra hösten kom den nya och fullständigt reviderade utgåvan av ISO 9001 ut. Sedan dess har det skrivits och diskuterats en hel del om dess innehåll och innebörd. Förändringarna öppnar upp en hel del spännande och viktiga möjligheter. Kraven på ledningens engagemang och åtaganden är tydliga och välformulerade. Kravet på riskhantering skapar intressanta möjligheter att vända kvalitetsarbetet i en betydligt mer proaktiv riktning. Ökad fokus på processorientering pekar på ett område där oerhört mycket finns att göra i form av utveckling och ledning av våra verksamheters tvärfunktionella flöden och processer. Samordningen av standardens struktur gentemot andra ledningssystemsstandarder ger viktiga möjligheter att integrera kvalitet-, miljö- och arbetsmiljöfrågor, något som skulle kunna bygga en intressant plattform för hantering av hållbarhetsfrågor i framtiden. Nu gäller det dock att börja agera och handla om alla dessa nya möjligheter ska få en chans att ge avsedda effekter!

Läs hela inlägget »

En fråga som jag ofta ställer mig är varför det ska vara så svårt att lyckas och nå framgång. Kunskapen finns ju uppenbarligen då vissa verksamheter lyckas fantastiskt bra. Tyvärr är antalet verksamheter som når världsklass mycket litet. I den Global State of Quality studie (se nedan) som jag nyligen var med och ledde inom ASQ bedömdes endast 1,6 % av de närmare 1700 deltagande organisationerna ha nått denna nivå. Skillnaderna mellan dessa få och de genomsnittliga organisationerna gällande ambition, förmåga och resultat var dessutom gigantiska. Frågan är varför det är så här. Borde de inte vara enkelt att studera framgångsrika företag som Toyota, Tata samt Scania och föra in liknande arbetssätt i den egna verksamheten?

Läs hela inlägget »

Det har över tiden blivit allt mer uppenbart att det föreligger ett stort behov av gemensamma modeller för hur förbättringsarbete ska bedrivas. Globala verksamma organisationer behöver enhetliga modeller utifrån ett globalt perspektiv, vilka gör det möjligt att bedriva ett likformigt förbättringsarbete på olika kontinenter. Verksamheter som väljer att outsourca betydande delar av sin traditionella verksamhet till underleverantörer behöver enhetliga modeller för att samverka kring förbättringar i hela värdekedjan. Lärande och utveckling tvärs olika branscher underlättas av enhetliga modeller.

Läs hela inlägget »

Som jag skrivit och talat om vid många tillfällen så är jag orolig för hur de oerhört ambitiösa kvalitets- och förbättringssatsningar i främst Kina och Indien kan komma att påverka den västerländska ekonomin och vårt välstånd på längre sikt. Det krävs ett uppvaknande nu och inte när andra regioner kommit ikapp. Annars kan vi hamna i ett läge där det är för sent att reagera. Fortfarande finns dock tid enligt min bedömning. Något måste dock ske då intresset och engagemanget för dessa frågor idag är på tok för lågt!

Läs hela inlägget »

Jag har tidigare berättat om och varnat för Kinas oerhört ambitiösa satsning på kvalitetsutveckling i landet som är i nivå med vad japanerna gjorde under 50- och 60-talen. Idag rapporterade Jia Fuxing som är President för China Association for Quality om den aktuella kvalitetsutvecklingen i landet. Mycket håller på att hända och kan komma att påverka oss enormt om vi inte vaknar upp i tid och lägger in en betydligt högre växel gällande västvärldens kvalitets- och förbättringsarbete..

Läs hela inlägget »

Själv brukar jag ofta hämta många exempel från idrottsvärlden då jag håller seminarier och kurser eftersom jag har mina rötter där och ser många paralleller. Det var därför mycket spännande att lyssna på när Jukka Jalonen, den finska hockeytränarlegenden som tagit deras hockeylandslag till VM guld och OS brons, berättade om hur han arbetar då han bygger ett vinnande team. Jag tror det finns mycket att lära från detta och känner igen många av mina egna erfarenheter från arbete med utveckling av medarbetarskap, kultur och ledarskap i det han berättar.

Läs hela inlägget »

Jorma Eloranta är en av Finlands mest framgångsrika företagsledare. På meritlistan finns ett mångårigt VD-skap för Metso samt styrelseuppdrag i företag som bl a Stora Enso, Ovako Steel, Cargotec samt Uponor. Som ledare har han med stor energi verkat för kvalitet, utveckling och förbättringar. Idag höll han ett intressant föredrag på EOQ Congressen där han belyste sina erfarenheter av att framgångsrikt leda företag. Under lunchen diskuterade jag därefter ledningens roll med honom i ett givande samtal. Min upplevelse är att han är en ledare med stor insikt och förståelse gällande systematiskt verksamhetsutvecklingsarbete.

Läs hela inlägget »

Vid EOQ Congressen i Helsingfors höll Finlands förra president ett intressant föredrag om kvalitet och hållbarhet som ligger mycket i linje med mitt sätt att se på detta (se tidigare inlägg). Hon beskrev behovet av hållbar utveckling inom alla typer av verksamheter och betonade tydligt kopplingen mellan kvalitet, förbättringsarbete och hållbarutveckling. Vad framtiden behöver är en tillväxt med fokus på kvalitet och effektivitet. Resurser ska nyttjas med avsikt att tillföra värde. Om så sker skapas en grund för fortsatt goda levnadsförhållanden i framtiden. Av största vikt är att skapa en långsiktig utveckling trots kortsiktiga krav som måste mötas. Detta är något som ställer stora krav på politiker, ägare och ledare.

Läs hela inlägget »

Om MIG

Jag är VD för Sandholm Associates, docent vid Kungliga Tekniska Högskolan, professor vid Shanghai University samt President för International Academy for Quality. Dessutom är jag författare till ett större antal böcker om kvalitet och verksamhetsutveckling, aktiv forskare samt har en roll inom ett antal olika styrelser och organisationer. Läs mer om Lars

Tanken med denna sida

Denna sida är mitt forum för att, oberoende av de roller jag har i andra organisationer, dela egna erfarenheter, tankar, nyheter och reflektioner gällande kundorienterad verksamhetsutveckling, ledar- och medarbetarskap för ständiga förbättringar samt värdeskapande processutveckling.

Nyheter

2016 > 06

Besök mig även på:


...eller på vår internationella hemsida: