Värdeskapande                      Förbättringsmöjligheter                      resultatfokus

2021 > 08

Systematiskt kvalitetsarbete växte historiskt fram inom industriell produktion. Redan på 1930-talet utvecklades mycket av grunden för det moderna kvalitetstänkandet. Dåtidens ekonomi handlade i stor utsträckning om varuproduktion. Långt senare började det sk tjänstesamhället växa fram och idag har tjänsteproduktion en oerhört stor betydelse för näringslivet. Det handlar både om rena tjänsteföretag, vars affärsidé är att tillhandahålla tjänster av olika slag, och om att dagens industriföretag i stor utsträckning internt baseras på interna tjänster och kunskapsutveckling. Utöver detta finns givetvis en, över tiden starkt expanderande, offentlig tjänsteproduktion inom kommun, region och stat. 

Läs hela inlägget »

Att möta kundernas behov och förväntningar är inte bara den gängse definitionen på kvalitet, utan även grunden till att en verksamhet överhuvudtaget existerar. Att ständigt förbättras och utvecklas är totalt avgörande för att uppnå framgång. Mycket av vad som anses vara bra idag lär med största sannolikhet inte vara bra i framtiden, på motsvarande sätt som mycket av vad som bedömdes vara det bästa en gång i tiden inte ens är acceptabelt idag. I en allt mer global värld, där tillgången på information ständigt ökar samtidigt som förändringshastigheten accelererar blir förbättringsförmågan allt mer den viktigaste framgångsfaktorn. 

Läs hela inlägget »

Om MIG

Jag är VD för Sandholm Associates, docent vid Kungliga Tekniska Högskolan, professor vid Shanghai University samt President för International Academy for Quality. Dessutom är jag författare till ett större antal böcker om kvalitet och verksamhetsutveckling, aktiv forskare samt har en roll inom ett antal olika styrelser och organisationer. Läs mer om Lars

Tanken med denna sida

Denna sida är mitt forum för att, oberoende av de roller jag har i andra organisationer, dela egna erfarenheter, tankar, nyheter och reflektioner gällande kundorienterad verksamhetsutveckling, ledar- och medarbetarskap för ständiga förbättringar samt värdeskapande processutveckling.

Nyheter

There are no entries for this period.

Besök mig även på:


...eller på vår internationella hemsida: