Värdeskapande                      Förbättringsmöjligheter                      resultatfokus

2019 > 04

Idag kommer en betydande andel av det totala värde som skapas i en verksamhet från dess leverantörer. Detta gäller i både privata och offentliga verksamheter. Vid både varu- och tjänsteproduktion. I vissa verksamheter kan mer än 70% av detta värde skapas utanför den egna organisationer. Det kan handla om många olika typer av leverantörer. Rena underleverantörer av varor, leverantörer av kunskap, konsulter, leverantörer av hela funktioner, bemanning, outsourcing av delar av verksamheten etc. I många fall är leverantörskedjorna komplexa och sträcker sig över många led. Över tiden har leverantörsberoendet ökat för många verksamheter. En gång strävade många efter att göra så mycket som möjligt själva. Numera är trenden i västvärlden att renodla och fokusera på den egna kärnverksamheten samt låta andra göra så mycket som möjligt av vad som återstår. Rätt eller fel kan man diskutera, men så ser det ut.

Läs hela inlägget »

Mitt företag Sandholm Associates håller emellanåt kostnadsfria seminarium med olika aktuella och viktiga teman för att inspirera våra kursdeltagare och potentiella kursdeltagare. Nu är det dags igen! Denna gång har vi valt att ordna två after work seminarium (7 maj respektive 11 juni). Det första handlar om hur man knyter samman förbättringsarbete med verksamhetens strategier och mål. Det andra handlar om hur en verkningsfull förbättringsprocess kan byggas upp i verksamheten. Jag håller själv båda seminarierna. Nedan finner du mer information om seminariernas inehåll samt länk till anmälan. Antalet platser är dock begränsat så passa på att anmäla dig snarast om du vill vara säker på att få en plats.

Läs hela inlägget »
Jag brukar hävda att ett av ledningssystemets viktigaste skyltfönster är verksamhetens interna kvalitetsrevisioner. Dåliga revisioner som endast fokuserar på avvikelser, bygger på slentrianmässiga frågor och brister vad gäller intervjuteknik skapar med stor säkerhet en negativ upplevelse bland medarbetarna som lätt smittar av sig på synen på ledningssystemet och hela kvalitetsarbetet. Eftersom revisionen berör många medarbetare kan detta snabbt rasera förtroendet och inställningen till kvalitet runt om i verksamheten. Omvänt leder bra revisioner, som på ett konstruktivt och proaktivt sätt fokuserar på utveckling, förbättring och värdeskapande, till en positiv inställning till ledningssystem och kvalitet både bland medarbetare och chefer.
Läs hela inlägget »
I måndags var jag och lyssnade på Max Tegmarks mycket intressanta föreläsning i Stockholm. En fantastisk kunnig forskare som dessutom är en mycket duktig presentatör. Har ni inte läst hans senaste bok så rekommenderar jag den starkt. Max varnar för de effekter AI-utvecklingen kan komma att få om den går överstyr samt trycker hårt på att vi måste göra rätt från början om allt ska gå väl. Att arbeta med utveckling baserat på ”try and error” funkar inte längre. Går AI snett kan allt gå snett. Jag kan inte mer än hålla med.
Läs hela inlägget »

De flesta verksamheter har idag organiserat någon form av lokala förbättringsgrupper där medarbetarna, som del i det ordinarie arbetet, bedriver förbättringsarbete. Denna form av förbättringsarbete kan, förutsatt att det verkligen styrs utifrån strategiskt nedbrutna förbättringsdrivande mål, starkt bidra till verksamhetens framgång. Lokala förbättringsgrupper är dock långt ifrån tillräckligt om ett verkningsfullt förbättringsarbete ska kunna bedrivas. Ett huvudskäl till detta är att många av en verksamhets mest betydande utmaningar och förbättringsmöjligheter inte är lokala utan i allra högsta grad tvärfunktionella. Det handlar om sådana problem som uppstår mellan avdelningar, funktioner och enheter i en verksamhet. Problem som är svåra att hantera då det krävs samverkan över organisatoriska gränser för att komma åt dem.

Läs hela inlägget »

Om MIG

Jag är VD för Sandholm Associates, docent vid Kungliga Tekniska Högskolan, professor vid Shanghai University samt President för International Academy for Quality. Dessutom är jag författare till ett större antal böcker om kvalitet och verksamhetsutveckling, aktiv forskare samt har en roll inom ett antal olika styrelser och organisationer. Läs mer om Lars

Tanken med denna sida

Denna sida är mitt forum för att, oberoende av de roller jag har i andra organisationer, dela egna erfarenheter, tankar, nyheter och reflektioner gällande kundorienterad verksamhetsutveckling, ledar- och medarbetarskap för ständiga förbättringar samt värdeskapande processutveckling.

Nyheter

There are no entries for this period.

Besök mig även på:


...eller på vår internationella hemsida: