Värdeskapande                      Förbättringsmöjligheter                      resultatfokus

2023 > 01

Allt för ofta förknippas förmågan att leverera kvalitet primärt med struktur. Att struktur är viktigt för att upprätthålla och säkra kvalitet är uppenbart, men i en snabbt föränderlig värld räcker detta inte särskilt långt. Tvärt om finns det en riska att för mycket struktur leder till trögrörlighet, byråkrati och obenägenhet att förändra. Överdokumenterade ledningssystem och ett kvalitetsarbete som primärt fokuserar på förvaltning av systemdokumentation kan lätt sänka en organisations möjligheter att leverera kvalitet. Grunden för ett framgångsrikt kvalitetsarbete utgörs istället av förmåga att ständigt förbättra och utveckla.

Läs hela inlägget »

Om MIG

Jag är VD för Sandholm Associates, docent vid Kungliga Tekniska Högskolan, professor vid Shanghai University samt President för International Academy for Quality. Dessutom är jag författare till ett större antal böcker om kvalitet och verksamhetsutveckling, aktiv forskare samt har en roll inom ett antal olika styrelser och organisationer. Läs mer om Lars

Tanken med denna sida

Denna sida är mitt forum för att, oberoende av de roller jag har i andra organisationer, dela egna erfarenheter, tankar, nyheter och reflektioner gällande kundorienterad verksamhetsutveckling, ledar- och medarbetarskap för ständiga förbättringar samt värdeskapande processutveckling.

Nyheter

2023 > 01

Besök mig även på:


...eller på vår internationella hemsida: