Värdeskapande                      Förbättringsmöjligheter                      resultatfokus

2017 > 03

Jag håller regelbundet seminarier i ledningsgrupper, talar på konferenser och agerar via andra kanaler för att verka för ökad förståelsen för den situation som våra företag och organisationer allt mer ställs inför. En situation där betydelsen av att leverera värde till de som verksamheten finns till för snabbt ökar, vilket är det samma som att leverera rätt kvalitet. Särskilt den accelererande kvalitetsutvecklingen i Kina, som jag talat mycket om, gör det oerhört viktigt att snabbt reagera och radikalt öka fokusen på dessa frågor både i företag och i samhället som helhet. Själv upplever jag dessvärre att kvalitetsfokusen snarare stagnerat på senare år, särskilt om man jämför med den tidigare epok då japans kvalitetsrelaterade framgångar starkt stimulerade västvärdens kvalitetsinitiativ. Min bedömning är att vi idag står inför en utmaning som vida torde komma att överstiga den som vi utsattes för från japansk industri under 1970- och 1980-talen.

Läs hela inlägget »

Inom kvalitetsbranschen har vi länge talat om att ”göra rätt från början”. Trots detta har kvalitetsfrågan mestadels hanterats i verksamhetens produktion. Vanligen läggs dock grunden för huruvida de varor och tjänster som produceras möter kundernas behov redan då dessa utvecklas. Historiskt började dock verksamheternas kvalitetsinitiativ i verksamhetens andra ända, nämligen i slutkontrollen. Över tiden försköts kvalitetsarbetet allt mer uppströms. Fokusen på kvalitet och ständiga förbättringar kom allt mer att genomsyra hela produktionen. Inköp blev sedan allt mer involverat. På senare år har det diskuterats hur vi ska arbeta med kvalitet och förebyggande förbättringsarbete vid utveckling av nya varor och tjänster samt hur utvecklingsprocessen i sig ska kunna effektiviseras. När jag senast besökte Toyota i Japan var man väldigt tydlig från företagtes ledning att just detta är vad man ser som allra viktigast inför framtiden. Här hemma har koncept som Design for Six Sigma (DFSS) och Lean Product Development (LPD) kommit på modet. Oklarheten är dock fortfarande mycket stor om vad detta arbete egentligen innebär och om vad man bör göra.

Läs hela inlägget »

Detta låter väl som ett fullständigt självklart påstående. Och det borde det också vara. Men när man arbetar med kvalitetsutveckling, kundorienterad verksamhetsutveckling och ständiga förbättringar är det tyvärr inte alltid så. Jag får regelbundet höra långa bortförklaringar när jag arbetar med olika ledningsgrupper, som alla i grunden handlar om att man inte anser sig ha tid och råd att prioritera den egna verksamhetens utveckling och förbättringsarbete. Än mer frekvent är detta inte uttalat utan en tyst verklighet som många kvalitetsprofessionella tvingas leva med i vardagen..

Läs hela inlägget »

Ständigt slås jag utav att människor missförstår vad kvalitet är och framför allt vad ett välfungerande kvalitetsarbete går ut på. Detta är inget nytt fenomen utan en svårighet vi brottats med under många år. I takt med att kvalitet, sedan japanernas framfart på 70-talet, blivit en allt mer strategisk fråga för verksamheternas högsta ledning har svårigheterna att förstå vad kvalitet är ökat. Tidigare handlade kvalitetsarbete i stor utsträckning om att kontrollera att producerade varor och tjänster hade önskade egenskaper, men över tiden utvecklades vårt ämnesområde mot att bli ett sätt att leda en verksamhet på. Kvalitetspionjären Joseph Juran beskrev för många år sedan denna problematik utifrån vad han benämnde Lilla q och Stora Q. Med Lilla q symboliserade Juran ett tillverkningsfokuserat kvalitetsarbetet som är avgränsat till de produktegenskaper som ligger som grund för slutkundens bedömning av den produkten, medan Stora Q symboliserade behovet av att arbeta med kvalitet i alla led i verksamheten.        

Läs hela inlägget »

Om MIG

Jag är VD för Sandholm Associates, docent vid Kungliga Tekniska Högskolan, professor vid Shanghai University samt President för International Academy for Quality. Dessutom är jag författare till ett större antal böcker om kvalitet och verksamhetsutveckling, aktiv forskare samt har en roll inom ett antal olika styrelser och organisationer. Läs mer om Lars

Tanken med denna sida

Denna sida är mitt forum för att, oberoende av de roller jag har i andra organisationer, dela egna erfarenheter, tankar, nyheter och reflektioner gällande kundorienterad verksamhetsutveckling, ledar- och medarbetarskap för ständiga förbättringar samt värdeskapande processutveckling.

Nyheter

2017 > 03

Besök mig även på:


...eller på vår internationella hemsida: