Utan informationskvalitet rasar det mesta!

Tillgång till relevant och korrekt data är grunden för att lyckas som verksamhet. Utan god kunskap om vad som händer både i och runt den egna organisationen är möjligheterna att nå hållbar framgång mycket begränsade. En fungerande marknadsekonomi ställer samtidigt krav på att kunderna har tillgång till bästa möjliga information. Är informationen felaktig eller förvanskad fungerar inte konkurrensen. Därför behöver vi som kunder också ha koll på informationen. Det samma gäller vår demokrati. Om inte medborgarna har tillgång till opåverkad och säker information faller förutsättningarna att upprätthålla en fungerande demokrati. Kan vi som individer inte lita på informationen, oberoende om det handlar om företag eller samhälle, så finns inte heller en grund för tillit, förtroende och engagemang. Dålig information leder snabbt till misstro, bortförklaringar och splittring. Att säkerställa tillgången till information och data av högsta möjliga kvalitet är därför en av våra allra viktigaste framtidsfrågor.

Mängden information som finns att tillgå har under senare år ökat exponentiellt. Vi har lärt oss att mäta mängder av saker som vi aldrig tidigare kunnat mäta. Nya typer av sensorer utvecklas hela tiden. Saker runt om kring oss är i allt större utsträckning uppkopplade och levererar data i realtid om vad som händer. Möjligheterna att överföra stora datamängder utvecklas snabbt. Människor befinner sig allt mer i digitala nätverk, system och relationer där allt vi gör registreras. Förutom etiska integritets- och säkerhetsproblem resulterar detta även i att svårigheterna att hantera data och säkerställa datakvalitet snabbt ökar.

Vi lever samtidigt i ett samhälle där allt fler aktörer försöker kontrollera, styra, äga och emellanåt även förvanska informationen. Sociala plattformar som Facebook, Google och LinkedIn tjänar stora pengar på att ta kommandot över vår information och data. Politiker använder informationen för att ta och/eller behålla makten. Företag utnyttjar informationen för att sälja och påverka. Journalister värderar och vinklar informationen för att försöka fostra människor utifrån vad de själva anser vara rätt. Sammantaget gör detta relationen till informationen än mer komplex. I många situationer blir det allt svårare att verkligen veta vad som är sant och falskt samt att avgöra vilken information som är korrekt och relevant. Något som i värsta fall leder till ifrågasättande av ett faktabaserat agerande och leda oss in i ett beslutsfattande grundat på åsikter, valda sanningar och politiska ideologier.

Vi ser idag enorma möjligheter inom teknologiutvecklingen. Digitalisering och artificiell intelligens förespås kunna leda mänskligheten in i ett helt nytt leverne. Viktigt är dock att beakta att all denna fantastiska teknik i grunden mestadels handlar om informationshantering. Därför gäller det gamla talesättet ”skit in – skit ut” lika mycket även när tekniken accelererar. Med största säkerhet blir då informationskvaliteten därför totalt avgörande för huruvida teknikutvecklingen ska lyckas bidra till en bra framtida utveckling eller ej.  Det är ganska uppenbart hur fel det skulle kunna gå om företag och samhällen styrs av system som utgår ifrån felaktig information och data. Till detta behöver man dessutom lägga frågan om informations- och IT-säkerhet, dvs hur vi skyddar vår information.

Här om året höll jag en workshop i Shanghai där chefer från ett drygt 30-tal av Kinas större företag deltog. Temat var Six Sigma i en Big Data-värld. Som följd av att ledande kinesiska företag ofta kommit betydligt längre än sina europeiska kusiner avseende digitalisering och AI, så var det en dag full av mycket intressanta intryck och reflektioner för mig. Till syvende och sist enades vi om att mycket kretsar kring informationens kvalitet. Kan man inte säkra att man mäter rätt saker, på rätt sätt med hög mätsäkerhet och dessutom besitter en gedigen förmåga att analysera, tolka och förstå informationen är det ganska kört. Att bara tro och tycka kommer man inte långt med i den värld vi snabbt är på väg in i…

För att skapa en bra framtid för individer, organisationer, samhällen och världen måste vi därför fokusera på att utveckla och säkra informationens kvalitet. För det första handlar det om att säkerställa att man verkligen mäter det som är av vikt. Ytterst kräver detta att man utgår från verksamhetens uppgift, dess kunder samt dess viktiga framgångsfaktorer. Frågan om hur man mäter framgång är central samt hur detta speglas i relevanta och väldefinierade effekt-, resultat- och processmått. Redan här ser jag en av de stora utmaningarna för många verksamheter. Allt för ofta förefaller det nämligen som att man mäter fel saker. Något som ibland lett till att människor börjar ifrågasätta mätandet i sig.

För det andra handlar det om att lära sig att mäta det som är viktigt, och inget annat, på rätt sätt. Att utveckla verksamhetens mätsystem är då kritiskt. Ofta kräver detta att vi lär oss mäta saker som vi inte tidigare kunnat mäta, samtidigt som vi slutar mäta andra saker, som i och för sig är enkla att mäta, men som inte är av vikt. Genom att mäta rätt saker på rätt sätt kan man, enligt min erfarenhet, i många fall även reducera det totala mätandet kraftfullt. Ett annat led är att lära mer om mätsäkerhet, något som i allra högsta grad går att utvärdera och analysera. Att förstå datans noggrannhet, repeterbarhet och reproducerbarhet är då kritiskt.

För det tredje krävs en gedigen förmåga att kunna analysera och tolka den information och data som samlas in. I takt med att mängden data runt oss ökar lavinartat samtidigt som den ofta blir allt mer komplex, så ökar behovet också av att kunna analysera denna data. Analys av information och data handlar mycket om att kunna använda statistiska metoder. Ett område som är mycket spännande, då det tack vara snabb utveckling av mjukvara för analys både skapats nya möjligheter och förenklat själva analysarbetet. Här krävs det verkligen att vi både som organisationer och individer hänger med. Jag har länge hävdat att de som kan analysera och förstå datan bättre än andra kommer att bli framtidens stora vinnare, samtidigt som de som hamnar på efterkälken kommer att förpassas till att bli ”numeriska analfabeter”. Något som många borde ha insett efter allt snack om big data, data analytics etc.

En intressant och viktig reflektion är att framgångsrik datahantering inte bara handlar om analytiker med spjutspetskompetens, utan om alla individer i en verksamhet. Givetvis kan och ska vi låta experter göra de mest avancerade analyserna, men informationen finns överallt varför vi alla måste ta stora steg framåt gällande analysförmåga för att hänga med. Något som inte bara handlar om analysen i sig utan väl så mycket om att kunna tolka, förstå och fatta rätt beslut utifrån de svar analysen ger. Jag har tyvärr bevittnat situationer där duktiga specialister gör fina analyser, samtidigt som inget i slutändan händer. Orsaken är allt för ofta att berörda chefer saknar förmågan att ta till sig de svar som analysen gett som följd av att de inte förstår analysen i sig…

Jag tänker nu avsluta denna artikel även om det finns oerhört mycket mer spännande att säga om detta så viktiga område. För dig som vill lära mer rekommenderar jag att du som första steg genomgår en Sex Sigma Black Belt-utbildning. Där lär vi oss grunderna i att faktabaserat förbättra och utveckla genom att mäta rätt saker på rätt sätt och analysera den insamlade datan/informationen med avsikt att förstå. Häng därför med på Sandholm Associates Black Belt-utbildning som jag kör igång 12 oktober 2020 . Detta är bästa sättet att säkerställa din egen tätposition i det kunskapsrace som nu pågår gällande hanteringen av informationen i vår omgivning!

Senaste inläggen

Bloggarkiv