Värdeskapande                      Förbättringsmöjligheter                      resultatfokus

2016 > 10

Den senaste tiden har det skrivits mycket om krisen inom Ericssonkoncernen.  I media har stora personalnedskärningar aviserats. Vissa bedömare hävdar att problemen kanske är större än så. En viktig bakomliggande orsak är att konkurrensen blivit mycket tuffare. Och den konkurrent det allt mer talas om i telekombranschen är det kinesiska företaget Huawei. Ett företag som idag lyckas väl och växer snabbt.  Det är följaktligen inte Ericsson som blivit sämre utan Huawei som på kort tid blivit betydligt bättre. Personligen är jag övertygad om att detta är en indikation på något som är betydligt större än bara denna enskilda situation. Det handlar nämligen om att Kinas ambitiösa satsning på kvalitet och förbättringsarbetet nu börjar ta ut sin rätt!

Läs hela inlägget »

Förändringar gällande jordens befolkning har redan börjat påverka oss människor påtagligt. Ytterst handlar det om att befolkningen fortsätter att växa snabbt. Enligt FN:s beräkningar kommer jordens folkmängd att ha ökat från dagens dryga 7 miljarder människor till närmare 10 miljarder år 2050. Ett antal av jordens fattigaste länder i Afrika beräknas dessutom femdubbla sina befolkningar fram till 2100. Den stora frågan är givetvis hur vi ska lyckas föda alla dessa människor och vilka effekter ökad trångboddhet kommer att få. En grundförutsättning för att lyckas med detta torde vara att effektiviteten i resursanvändandet dramatiskt ökar så att största möjliga värde skapas utifrån de resurser som faktiskt utnyttjas. Därför ser jag detta som en fråga vilken i allra högsta grad berör hur vi arbetar med kundorienterad verksamhetsutveckling, effektivisering och ständiga förbättringar.

Läs hela inlägget »

Jag har skrivit en hel del om kopplingen mellan hållbarhet och kvalitet, och lär komma att skriva än mer om det framöver då jag anser att detta är väldigt viktigt. Idag pågår ett omfattande arbete inom bl a IAQ där vi verkar för att knyta dessa områden närmare varandra och finna vägar att förtydliga dessa kopplingar. Just nu vill ag dela en artikel där jag utvecklade lite tankar om detta i en intervju. Artikeln finns att ladda ner här.

Läs hela inlägget »

För att nå framgång måste man kunna lösa problem. Begreppet problem kan definieras som de hinder som finns mellan det aktuella nuläget och det framtida önskade läget som man vill att verksamheten, dess processer och/eller ett specifikt arbetsförfarande ska befinna sig i. Problem innebär alltså möjliga förbättringar. Bra problemlösning kännetecknas av systematik, ett faktabaserat och analytiskt tillvägagångssätt samt av hög kompetens gällande tillgängliga förbättringsverktyg.

Läs hela inlägget »

Så var det dags för den femte av mina framtidsfunderingar och denna handlar om att kundernas makt och medvetenhet över tiden har ökat, och förefaller fortsätter öka, i de flesta kundleverantörsrelationer. En gång i tiden var kunderna glada om de fick möjlighet att köpa det som de ville ha. Henry Ford lär ha sagt att kunden kunde få köpa sin T-Ford i vilken färg denne ville så länge den var svart. Vi levde i säljarens marknad. Det samma gällde i de flesta situationer. Folk neg och bockade då de besökte en läkare. Ortens bank hade stor makt. Handelsmannen var en dominerande person i samhället. Nu är läget totalt annorlunda.

Läs hela inlägget »

Om MIG

Jag är VD för Sandholm Associates, docent vid Kungliga Tekniska Högskolan, professor vid Shanghai University samt President för International Academy for Quality. Dessutom är jag författare till ett större antal böcker om kvalitet och verksamhetsutveckling, aktiv forskare samt har en roll inom ett antal olika styrelser och organisationer. Läs mer om Lars

Tanken med denna sida

Denna sida är mitt forum för att, oberoende av de roller jag har i andra organisationer, dela egna erfarenheter, tankar, nyheter och reflektioner gällande kundorienterad verksamhetsutveckling, ledar- och medarbetarskap för ständiga förbättringar samt värdeskapande processutveckling.

Nyheter

2016 > 10

Besök mig även på:


...eller på vår internationella hemsida: