Värdeskapande                      Förbättringsmöjligheter                      resultatfokus

2017 > 02

Redan 1989 genomfördes för första gången Sandholm Associates Kvalitetschefskurs. Avsikten då Lennart Sandholm i samverkan med kvalitetslegenden Joseph Juran utvecklade denna kurs var att ta fram en utbildning som tillhandahöll den kompetens som de personer som leder en verksamhets kvalitets- och förbättringsarbete behöver ha tillgång till. Något som Lennart personligen hade stor erfarenhet av då han ca 25 år tidigare utsetts till kvalitetschefs för Elektroluxkoncernen av dåvarande VD:n Hans Wertén. En roll som vid den tiden inte förekom i ledningsgruppen i några andra svenska koncerner. Han var dock väl förberedd för denna uppgift efter universitetsstudier i kvalitet i USA samt genom nära mentorskap från Juran.  En viktig erfarenhet Lennart erhöll var att behovet av kompetens i denna roll var en avgörande framgångsfaktor. Det var ett viktigt skäl att han senare i karriären valde att utveckla Kvalitetschefskursen, som kom att bli den första av sitt slag i världen.

Läs hela inlägget »

Jag skrev nyligen en artikel om behovet av att utveckla och säkra kompetensen hos kvalitetsprofessionella. En fråga som jag då inte berörde är vad denna kompetens egentligen innefattar, dvs vilka kunskaper som en framgångsrik kvalitetsprofessionell ska besitta. I denna artikel tänkte jag kortfattat redogöra för detta. Givetvis kan man vrida och vända på en sådan kompetensbeskrivning och använda olika ord. Jag ska dock försöka beskriva sakinnehållet i kvalitetsprofessionens kompetens på ett så tydligt och lättbegripligt sätt som möjligt utan att gå in i detaljer, enskilda metoder och/eller verktyg.

Läs hela inlägget »

Denna intervju med mig gjordes av Dagens Industri för snart 20 år sedan, men problemet är minst lika aktuellt nu som då. Fel, brister, ineffektiva system, slöserier, oförmåga att möta kunders behov etc leder till gigantiska kvalitetsbristkostnader. Den största delen av dessa är relativt okända och syns inte direkt i en verksamhets redovisning då de räknas in i de ordinarie verksamhetskostnaderna. De kvalitetsbristkostnader som man känner till kan därför ses som toppen på ett isberg där det mesta döljs under ytan. Den totala omfattningen av en verksamhets kvalitetsbristkostnader går inte att bestämma då många stora kostnader inte ens går att mäta. Exempel på sådana dolda kvalitetsbristkostnader är kostnader för badwill hos kunderna vid misslyckanden, förlorad försäljning, indirekta kostnader relaterade till fel och avvikelser samt kostnader för dåligt fungerande och ineffektiva processer.

Läs hela inlägget »

Om MIG

Jag är VD för Sandholm Associates, docent vid Kungliga Tekniska Högskolan, professor vid Shanghai University samt President för International Academy for Quality. Dessutom är jag författare till ett större antal böcker om kvalitet och verksamhetsutveckling, aktiv forskare samt har en roll inom ett antal olika styrelser och organisationer. Läs mer om Lars

Tanken med denna sida

Denna sida är mitt forum för att, oberoende av de roller jag har i andra organisationer, dela egna erfarenheter, tankar, nyheter och reflektioner gällande kundorienterad verksamhetsutveckling, ledar- och medarbetarskap för ständiga förbättringar samt värdeskapande processutveckling.

Nyheter

2017 > 02

Besök mig även på:


...eller på vår internationella hemsida: