Värdeskapande                      Förbättringsmöjligheter                      resultatfokus

2016 > 09

Nu har jag kommit till den fjärde faktorn som jag bedömer kan komma att påverka vår framtid mycket. Denna handlar om en pågående förändring av den globala konkurrenssituationen. Sedan ett antal år pågår en målmedveten satsning på kvalitet och kundorienterad verksamhetsutveckling i länder som Kina och Indien. Länder som i många år primärt konkurrerat med låga kostnader och billig arbetskraft samtidigt som den genomsnittliga levererade kvalitetsnivån legat under den som västerländska företag normalt klarat av att hålla. Idag ser jag dock tydligt hur vi närmar oss en förändring. Jag har under en längre tid genom debattartiklar, seminarier och andra inlägg flaggat för denna utveckling och varnat för dess konsekvenser om vi inte själva skärper oss gällande vårt i jämförelse bristfälliga engagemang för kvalitets- och förbättringsfrågor.

Läs hela inlägget »

Här kommer lite tankar om den tredje faktorn som jag bedömer kan komma att få stor inverkan på våra verksamheter och vårt samhälles framtida utveckling. Sådana faktorer som jag i denna artikelserie tidigare benämnt ”quality of future”. Indirekt påverkar dessa faktorer givetvis även det kvalitets- och förbättringsarbete som bedrivs vilket jag kommer att återkomma mer specifikt till senare. Den aktuella faktorn handlar om automatiseringens inverkan på vår framtid och då främst gällande de effekter som denna har på arbetsmarknaden och på tillgången till arbete. Ett område som jag personligen anser att det talas på tok för lite om i dagens debatt. Detta trots att ett antal ledande ekonomer utfärdat tydliga varningar. Nobelpristagaren Robert Shiller, som tidigare lyckats förutsäga både It- och fastighetskriserna innan de inträffat, har t ex sagt att han bedömer automatiseringens effekter på vår framtid överstiga effekterna av miljö- och klimataspekter! 

Läs hela inlägget »

Jag har tidigare skrivit om att begreppet verksamhetsutveckling är ganska otydligt och används i skilda sammanhang med olika betydelse. Följaktligen är det viktigt att förtydliga begreppets innebörd. Jag har reflekterat en del gällande hur vi tillämpar och ser på verksamhetsutveckling i olika samanhang och funnit några olika huvudinriktningar. Nyligen intervjuades jag av tidningen Gate Report om detta. Här kan du ladda ner och läsa denna artikel.

Läs hela inlägget »

Den 21 oktober ordnar Kungliga Tekniska Högskolan, SIQ och Sandholm Associates för 8:de gången KTH:s förbättringskonferens. Temat är Hållbarhet, Innovation och Ständiga förbättringar. Flera viktiga och oerhört aktuella frågor kommer att belysas. Greg Watson som leder EOQ:s arbete med att ta fram Europas nya förbättringsstandard kommer att berätta om denna. Avsikten med standarden är att sammanfatta allt som tidigare, i ganska oklara strukturer, tillämpats under varumärken som Sex Sigma, Lean, TQM, Kaizen etc. Ett i mina ögon mycket spännande och viktigt initiativ som kan komma och få stor påverkan på förbättringsarbetets position och förståelse i våra verksamheter. Något som även uppmärksammats av Kinas, Japans och USA:s kvalitetsorganisationer som allt mer involverar sig i arbetet med att skapa en enda generisk modell som allt mer ska ersätta alla konkurrerande koncept som så ofta försvårar för utomstående att förstå vad vår bransch egentligen sysslar med.

Läs hela inlägget »

Om MIG

Jag är VD för Sandholm Associates, docent vid Kungliga Tekniska Högskolan, professor vid Shanghai University samt President för International Academy for Quality. Dessutom är jag författare till ett större antal böcker om kvalitet och verksamhetsutveckling, aktiv forskare samt har en roll inom ett antal olika styrelser och organisationer. Läs mer om Lars

Tanken med denna sida

Denna sida är mitt forum för att, oberoende av de roller jag har i andra organisationer, dela egna erfarenheter, tankar, nyheter och reflektioner gällande kundorienterad verksamhetsutveckling, ledar- och medarbetarskap för ständiga förbättringar samt värdeskapande processutveckling.

Nyheter

2016 > 09

Besök mig även på:


...eller på vår internationella hemsida: