Värdeskapande                      Förbättringsmöjligheter                      resultatfokus

2017 > 06

Det talas väldigt mycket om vikten av att förstå kunderna, möta deras behov och skapa hög kundnöjdhet. Kvalitet handlar om att möta kundernas behov och förväntningar. För att kunna leverera rätt kvalitet behöver följaktligen verksamhetens processer och kultur ständigt utvecklas på ett sådant sätt kundernas behov och förväntningar möts. Själv talar jag här gärna om kundorienterad verksamhetsutveckling. För att lyckas krävs en stark kundfokus i hela verksamheten. Dessvärre kan man idag sakna en hel del av denna så viktiga kundfokus i de flesta verksamheter.

Läs hela inlägget »

En fråga som ofta diskuteras är huruvida det lönar sig att utbilda och kompetensutveckla samt hur den eventuella vinst som uppstår genom ökad kunskap i verksamheten skulle kunna mätas. Givetvis finns det en övertygelse hos de flesta att kunskap och lärande är av stor vikt, men då utbildning kostar tid och pengar finns det ändå i praktiken en betydande risk att kompetensutveckling prioriteras bort. Särskilt i lägen då en verksamhet är pressad resultat-, resurs- och/eller kostnadsmässigt. Genom att fokusera mer på de positiva resultat som uppstår genom utbildning och, i den mån det är möjligt, även fastställa de ekonomiska effekter som utveckling av kompetens ger skulle denna risk kunna minskas. Att ställa upp tydliga business case för utbildningar är ett bra sätt att argumentera för kompetensutveckling, skapa övertygelse om att kunskap är en god investering och göra kompetensutvecklingen till en del av verkssamhetens strategiska arbete

Läs hela inlägget »

Om MIG

Jag är VD för Sandholm Associates, docent vid Kungliga Tekniska Högskolan, professor vid Shanghai University samt President för International Academy for Quality. Dessutom är jag författare till ett större antal böcker om kvalitet och verksamhetsutveckling, aktiv forskare samt har en roll inom ett antal olika styrelser och organisationer. Läs mer om Lars

Tanken med denna sida

Denna sida är mitt forum för att, oberoende av de roller jag har i andra organisationer, dela egna erfarenheter, tankar, nyheter och reflektioner gällande kundorienterad verksamhetsutveckling, ledar- och medarbetarskap för ständiga förbättringar samt värdeskapande processutveckling.

Nyheter

2017 > 06

Besök mig även på:


...eller på vår internationella hemsida: