Värdeskapande                      Förbättringsmöjligheter                      resultatfokus

2021 > 05

Inom i princip alla verksamheter arbetas det med förbättringar. Sätten att arbeta och de resultat som uppnås skiljer sig åt mellan olika verksamheter. Inom många verksamheter är även de lokala skillnaderna stora. Olika enheter och olika personer arbetar  ofta med förbättringar på olika sätt. Detta är något som lätt leder till svårigheter att samverka förbättringsmässigt samtidigt som risken är stor att det genomsnittliga förbättringsarbetet inte alls håller den nivån som det kunnat göra. Viktigt är därför att etablera ett gemensamt och enhetligt sätt att bedriva förbättringsarbetet i hela verksamheten. Detta handlar om att föra in en verksamhetsglobal och standardiserad förbättringsprocess och är något jag skrivit ett flertal inlägg om tidigare.

Läs hela inlägget »

Många verksamheter har idag en ansträngd ekonomi efter omställningar och stopp i samband med pandemin. Nu gäller det att ta tag i situationen och åter komma på fötter. Alla erfarenheter visar att det inte går att ”bromsa” sig igenom en kris. Vägen framåt handlar om systematiskt förbättringsarbete. En utmaning är dock att förbättringsarbete kräver tid och kunskap, något som kan vara svårt att få fram i besparingstider. Bästa sättet att hantera en situation som denna är därför att visa hur mycket pengar man kan spara genom verkningsfullt förbättringsarbete. För att lyckas behöver verksamhetens kvalitetsbristkostnader identifieras och analyseras.

Läs hela inlägget »

Tidigare i år utsågs landets överbefälhavare Mikael Bydén till Årets Chef 2021 av tidningen Chef. Utifrån mina erfarenheter handlar detta om mer än att ÖB, i form enskild chef, är en mycket duktig och omtyckt ledare. Den organisation han skolats inom, det svenska Flygvapnet, är nämligen en organisation som kännetecknas av ett gott ledarskap grundat i ansvarstagande, tydlighet, tillit och en positiv människosyn. Att så är fallet kan säkert delvis förklaras med att den verksamhet som bedrivs ställer oerhört stora krav på varje enskild medarbetares förmåga och agerande, något som på ett naturligt sätt bidragit till att utveckla både ett gott medarbetarskap och ledarskap. Detta räcker dock inte för att fullt ut förklara situationen då det finns en hel del andra organisationer som verkar i motsvarande krävande miljöer, men trots detta inte utvecklats på det positiva sätt som Flygvapnet gjort.

Läs hela inlägget »

Om MIG

Jag är VD för Sandholm Associates, docent vid Kungliga Tekniska Högskolan, professor vid Shanghai University samt President för International Academy for Quality. Dessutom är jag författare till ett större antal böcker om kvalitet och verksamhetsutveckling, aktiv forskare samt har en roll inom ett antal olika styrelser och organisationer. Läs mer om Lars

Tanken med denna sida

Denna sida är mitt forum för att, oberoende av de roller jag har i andra organisationer, dela egna erfarenheter, tankar, nyheter och reflektioner gällande kundorienterad verksamhetsutveckling, ledar- och medarbetarskap för ständiga förbättringar samt värdeskapande processutveckling.

Nyheter

There are no entries for this period.

Besök mig även på:


...eller på vår internationella hemsida: