Värdeskapande                      Förbättringsmöjligheter                      resultatfokus

2017 > 01

Jag har skrivit många inlägg här om betydelsen av att arbeta med kvalitet, kundorienterad verksamhetsutveckling och förbättringar samt om vad sådant arbete innebär. En viktig fråga är dock vilken kompetens som krävs och finns att tillgå för att driva detta arbete professionellt. Att ledningskompetensen och ledningsengagemanget för dessa frågor är allt för svag i många företag och organisationer är något som medvetenheten är stor om. Jag tror knappt jag sett någon forskning eller litteratur som inte berört detta då man diskuterar och analyserar varför kvalitets- och förbättringsarbete lyckas respektive misslyckas. Däremot har man i relativt liten utsträckning berört kompetensen i vår egen profession.

Läs hela inlägget »

Över åren har det förmodligen skrivits hyllmeter om vad gott ledarskap är och hur ett sådant ska kunna utvecklas. Mängder av forskare har engagerat dig djupt i denna fråga. Det finns en stor mängd olika teorier om vad en bra ledare är och gör, samtidigt som det också utkristalliserats en mängd gemensamma uppfattningar om väsentliga komponenter gällande innebörden i ett gott ledarskap. Härigenom har medvetenheten om ledarskapets betydelse och innebörd successivt ökat och förutsättningarna att förbättra detta ökat. Något som länge förvånat mig är att motsvarande diskussion och forskning om vad det innebär att vara en bra medarbetare näst intill totalt lyst med sin frånvaro. Begreppet medarbetarskap existerar på svenska, men innebörden är relativt oklar och för många okänd. När jag skrivit artiklar om medarbetarskap till konferenser i andra länder har det till och med visat sig vara mycket svårt att finna ett motsvarande ord på engelska. Något som styrker att området är mycket outforskat.

Läs hela inlägget »

Under slutet av januari och början av februari kommer jag att åka runt i landet och hålla kostnadsfria semiarier. Här nedan finner du inbjudan med orter och datum  samt lite mer information om innehållet.

Läs hela inlägget »

Nu har jag kommit till den sjunde och sista delen av min minserie om framtidsfunderingar, dvs mina reflektioner kring olika faktorer som jag tror att kommer få stor inverkan på vår framtid. Dessa faktorer kommer även mer eller mindre att påverka hur och/eller påverkas av att vi arbetar med kundorienterad verksamhetsutveckling. Det område som jag nu tänker beröra är komplext men oerhört viktigt. Det handlar om vår förmåga att i framtiden kunna underhålla och upprätthålla en fungerande marknadsekonomi samt bevara och utveckla vårt demokratiska samhälle. Två områden som vi nog ofta tar som självklarheter i vår del av världen, trots att de absolut inte är det, och som i allra högsta grad behöver vårdas och utvecklas. Ett arbete som i mina ögon handlar mycket om analys, problemlösning och ständiga förbättringar.

Läs hela inlägget »

Om MIG

Jag är VD för Sandholm Associates, docent vid Kungliga Tekniska Högskolan, professor vid Shanghai University samt President för International Academy for Quality. Dessutom är jag författare till ett större antal böcker om kvalitet och verksamhetsutveckling, aktiv forskare samt har en roll inom ett antal olika styrelser och organisationer. Läs mer om Lars

Tanken med denna sida

Denna sida är mitt forum för att, oberoende av de roller jag har i andra organisationer, dela egna erfarenheter, tankar, nyheter och reflektioner gällande kundorienterad verksamhetsutveckling, ledar- och medarbetarskap för ständiga förbättringar samt värdeskapande processutveckling.

Nyheter

2017 > 01

Besök mig även på:


...eller på vår internationella hemsida: