Innovation och ständiga förbättringar
– så hänger det ihop

Idag talas det mycket om innovation och kreativitet, inte minst inom verksamhetsutveckling. Men ofta är det oklart vad man egentligen menar och hur man konkret ska förverkliga dessa honnörsord. Här kan det vara till stor hjälp att först skilja på produktinnovation, processinnovation respektive kulturell innovation – och sedan studera vilka hjälpmedel och verktyg som finns inom de här mycket olika innovationsområdena.

Man kan fråga sig vad allt detta innebär och hur det är relaterat till traditionellt
kvalitets- och förbättringsarbete.
 
Brett begrepp
Till att börja med kan man fråga sig vad själva begreppet innovation innebär. Vid en första anblick tänker man kanske främst på helt nya produkter och tjänster eller tekniska genombrott. Men i praktiken är begreppet mycket vidare än så och omfattar även processer och människor. I många fall hänvisas det till OECD:s definition av innovationsbegreppet som nämner produkt-, process-, marknadsförings- och organisationsinnovationer. Studerar man vad som lyfts fram och belönats med innovationspriser är det denna mycket breda innebörd som har gällt. En innovation kan alltså vara nästan vad som helst som är nytt eller som har förbättrats radikalt.
 
Risk att använda för generella angreppssätt
En vanlig fråga när en verksamhet vill satsa på innovativt utvecklingsarbete är huruvida det finns det då någon särskild metod eller något systematiskt angreppssätt som kan användas generellt. Med den mycket breda tolkningen av innovationsbegreppet är det svårt att finna någon sådan. Olika typer av innovationer uppnår man genom tillämpning av helt olika angreppssätt, metoder och verktyg. Givetvis kan man hantera olika innovationstyper på en väldigt generell nivå, och då kan det handla om skapandet av en kreativ miljö och verksamhetskultur, utrymme för innovativt arbete i vardagen samt ansvar och ledarskap för innovation. Men det finns då en risk att etablerade mer specifika metoder och verktyg inte används därför att de inte passar in på en sådan generell nivå. Om en möjlig innovation exempelvis handlar om specifika problem som behöver lösas finns kraftfull metodik för detta inom Sex Sigma-konceptet, även om denna metodik inte nödvändigtvis är relevant vid vissa andra typer av innovationer.
 
Skilj på olika innovationstyper
Jag anser att en förutsättning för att kunna ge innovationsarbetet struktur, systematik och metodik är att området bryts ned i olika huvudtyper av innovation för vilka specifika metoder finns. En användbar uppdelning som skapar goda möjligheter att knyta olika innovationsformer till relevanta angreppssätt och metoder är produktinnovation, processinnovation och kulturell innovation. Produktinnovation består av sådant som resulterar i nya eller förbättring av befintliga varor och tjänster. Processinnovation handlar om framtagning av nya processer eller utveckling och förbättring av befintliga processer. Kulturell innovation omfattar utveckling av verksamhetens organisation, ledarskap och medarbetarskap.
 
Olika innovationsvägar kräver olika metoder
Inom var och en av dessa tre innovationstyper finns sedan olika vägar, angreppssätt och metoder som kan användas för att nå bra resultat och framgång i innovationsarbetet (se figur).

För att kunna gå från allmänt prat om innovation till verkliga, innovativa resultat är det viktigt att bryta ner begreppet i olika innovationstyper och använda olika angreppssätt och verktyg inom var och en av dessa.
 
En sådan väg är Innovativa genombrott där ett totalt nytänkande ger nya lösningar långt utanför det vedertagna och gängse. Innovationer av detta slag är svåra att styra. Kreativitet och banbrytande nytänkande är ofta ganska slumpmässigt och kan inte tvingas fram i en bestämd situation. Viktigt är dock att skapa bästa möjliga förutsättningar för innovativa genombrott. Det handlar om att skapa en kreativ verksamhetsmiljö, uppmuntra och stimulera nytänkande, sträva efter att identifiera och fånga upp goda idéer samt systematiskt utveckla och föra in dessa i det dagliga arbetet. Satsning på och närhet till forskning samt benchmarking utanför den egna branschen är andra sätt att åstadkomma innovativa genombrott.
 
Produktutveckling som innovativ väg handlar om att kontinuerligt utveckla nya
varor och tjänster som möter kundernas uttalade, underförstådda och omedvetna behov på ett bra sätt. Detta är i regel en mer styrd och kontrollerad utveckling än innovativa genombrott. Produkter utvecklas över tiden, ofta steg för steg, och arbetet sker vanligen i en strukturerad produktutvecklingsprocess. Bra metoder för att ytterligare säkerställa goda resultat och rätt nyproduktskvalitet har på senare år utvecklats inom koncepten Design For Six Sigma (DFSS) och Lean Product Development (LPD). Det är ett område där flera av Sandholm Associates konsulter sedan länge är djupt engagerade som forskare vid Kungliga Tekniska Högskolan.
 
Processtransformation baseras på genombrott i en process inre och/eller yttre effektivitet. Genom att transformeraprocessen mot ett nytt bättre arbetsflödekan arbetet ofta bedrivas effektivare samtidigt som ett ökat värde kan skapas förprocessens kunder. Metoder och verktygför att bedriva detta utvecklingsarbete finns i stor utsträckning inom koncept som Lean och Business Process Reengineering. IT och effektiva stödsystem kan också bidra starkt till detta, förutsatt att intentionerna med sådana satsningar verkligen är att utveckla verksamheten.
 
Innovation handlar också mycket om förbättring och problemlösning. Många stora genombrott har grundat sig på att små men viktiga problem lösts. Även forskning handlar idag mycket om att länka samman olika teorier och kunskaper samt att lösa svåra problem och förbättra på nya sätt. Metodik och verktyg för problemlösning är därför en mycket viktig grund i innovationsarbetet. Inom Sex Sigma finns många av de metoder och verktyg som idag används i problemlösning och förbättringsarbete. Genom att bedriva arbetet utifrån en strukturerad problemlösningsmodell som DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control) eller liknande och ha tillgång till god kompetens om relevanta problemlösningsverktyg, kan problemlösningsarbetet uppnå avsevärt bättre resultat än om det sker mer ostrukturerat.
 
Innovationstypen Kulturell innovation visar att många innovationer idag också handlar om utveckling av verksamhetens organisation, ledarskap och/eller medarbetarskap. Inom dessa områden finns rikligt med kunskaper, teorier och metoder att använda.

Idag pratas det ofta ganska innehållslöst och verkningslöst om innovation. Men genom att bryta ner begreppet i olika områden och sedan använda befintliga metoder och verktyg som leder till innovation, kan man skapa bättre förutsättningar för framgång och resultat.

Senaste inläggen

Bloggarkiv