Ledningsrevision – en nyckel till engagerat ledarskap

Den nya utgåva av ISO 9001 som antagits under hösten ställer betydligt tydligare krav på ledningens engagemang inom kvalitet och förbättringar. Detta är mycket positivt eftersom just bristande ledningsengagemang på det här området är en av de vanligaste orsakerna när kvalitetssatsningar inte ger önskat resultat.

Genomförande av interna kvalitetsrevisioner har alltid varit ett krav när en verksamhet arbetar med ISO 9001. Historiskt har sådana revisioner ofta varit en ganska trist jakt på avvikelser. På senare år har allt fler verksamheter arbetat hårt med att vitalisera sina interna revisioner och på så sätt lyckats göra revisionerna värdeskapande och positiva. Sådana revisioner bidrar starkt till verksamhetens resultat och framgång. Men ett område som fortfarande ofta är svagt i interna revisioner är den egna ledningens arbete och engagemang kring kvalitetsfrågor. I en verksamhet kan det leda till att kvalitetsarbetet inte ger tillräckligt bra resultat, och i värsta fall rinner ut i sanden.
 
Tydliga krav på alla i ledningen
De nya kraven i ISO 9001 öppnar nya möjligheter att utforma och genomföra verkningsfulla interna revisioner för att följa upp och finna förbättringar i ledningsarbetet. Genom att systematiskt och regelbundet revidera ledningens roll och åtagande i kvalitetsarbetet kan man i den egna ledningsgruppen skapa ett viktigt underlag för diskussion och lärande kring de här frågorna. I standarden ISO 9001:2015 finns tydliga krav på ledningens ansvar och åtagande, varav merparten är relativt konkreta och tydliga (se nedan). Dessa krav gäller numera samtliga medlemmar i ledningsgruppen. Tidigare kunde man kringgå sådana krav genom att hänskjuta dem till en s.k. ”ledningens representant”, men detta kryphål är borttaget i standardens nya utgåva. Det är något som certifieringsorganens revisorer med stor säkerhet kommer att ta fasta på i avsikt att verka för ett mer välfungerande kvalitetsarbete.
 

Frågor och konstruktiv dialog
Ett bra sätt att genomföra en ledningsrevision på är att man genom frågor systematiskt undersöker:

• hur ledningsgruppens medlemmar personligen gör för att uppfylla de åtaganden som standarden anger
• i vilken utsträckning de gör detta
• vilka effekter och resultat detta lett till.
 
Viktigt är att här skapa en konstruktiv och förbättringsinriktad dialog med avsikt att utveckla och lyfta verksamhetens totala kvalitets- och förbättringsarbete. Helst bör man fokusera mer på möjligheter än på avvikelser. Ofta resulterar en väl genomförd ledningsrevision i en ökad insikt inom ledningsgruppen om att kvalitetsfrågorna är av stor vikt och i många fall att de personligen behöver inhämta djupare kunskaper.
 
När den grund som finns i ISO 9001 är förstådd och fungerar väl kan det vara en god idé att utveckla ledningsrevisioner ännu mer med hjälp av intressanta frågor och underlag som finns inom olika business excellence-modeller, där den mest spridda är SIQ-modellen. En annan intressant källa för fortsatt utveckling av ledningsrevisioner är ISO 9004 som innehåller en mängd användbara frågor.

Ledningens ansvar och åtagande enligt ISO 9001:2015
• Ta ansvar för kvalitetsledningssystemets verkan
• Säkerställa att kvalitetspolicy och kvalitetsmål finns
• Säkerställa att kvalitetskrav finns i verksamhetens processer
• Främja ett processinriktat arbetssätt och riskbaserat tänkande
• Säkerställa att kvalitetsarbetet ges nödvändiga resurser
• Kommunicera kvalitetsarbetets betydelse
• Säkerställa att avsedda resultat uppnås kvalitetsmässigt
• Engagera, leda och stödja medarbetarna
• Främja förbättringsarbete
• Ge stöd till verksamhetens alla chefer så att ett lämpligt ledarskap utövas
• Säkerställa att viktiga kundkrav förstås och ständigt uppfylls
• Säkerställa att risker och möjligheter gällande kundkrav fastställs och hanteras
• Fokusera på att kundtillfredsställelsen förbättras och upprätthålls.
 
 Tips: SIQ-modellen kan laddas ner kostnadsfritt från siq.se

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

-

Bloggarkiv

Länkar

-

Etikettmoln

-