Ji Koutei Kanketsu (JKK) är Toyotas sätt att bygga in kvalitet genom ägarskap och ansvar
 

Vid IAQs medlemsmöte i Milwaukee höll vår nya medlem Mr Shinichi Sasaki sitt introduktionstal inom IAQ. Mr Sasaki har en gedigen bakgrund på olika positioner under sina 46 år inom Toyota, däribland vice VD för koncernen samt VD för Toyota Motor i Europa. Idag är han Senior Advisor till företagets styrelse samt Senior Technical Executive för Toyota Motor Corporation. Han ligger därigenom bakom mycket av det kvalitetsarbete som Toyota idag driver. Utöver detta är Mr Sasaki även President och CEO för Union of Japanese Scientists and Engineers (JUSE) samt Chairman för QC Circle Headquarters of Japan.  Det aktuella föredraget handlade främst om Ji Koutei Kanketsu, vilket är Toyotas sätt att bygga in kvalitet i allt arbete genom ett tydligt ansvarstagande hos all personal.

Ett koncept som han själv varit delaktig att utveckla och föra in i företaget och som idag utgör en av de tre pelare som bär upp Toyotas totala kvalitetsarbete (de andra två är ledarskap och användning av statistiska metoder).

Ji Koutei Kanketsu handlar ytterst om att göra rätt. Varje medarbetare har ett ansvar att göra rätt med ett tydligt ägarskap över sin process, så att inga fel går vidare till nästa process. Mr Sasaki betonar att allt handlar om enkelhet. Avgörande är att systematiskt och noggrant skapa förståelse genom diskussioner som måste få ta den tid som krävs. Att nå konsensus bland alla som berörs gällande vad som är viktigt är av största betydelse för framgång. Bra arbetssätt ska standardisera och det ska säkerställas att de genomgående tillämpas. För att så ska kunna ske krävs ansvarstagande och ägarskap från de berörda medarbetarna.

Mr Shinichi Sasaki (till vänster) erhåller sitt medlemskap i IAQ från Janak Mehta som är ordförande för International Academy for Quality (IAQ).
 

 Ji Koutei Kanketsu bygger på tre enkla steg. Först ska syftet och målet med det aktuella arbetet säkerställas och förstås. Viktigt är dessutom att detta stämmer med vad som är viktigt för företaget som helhet. Därefter ska den process som krävs för att bedriva arbetet utformas. Genom att noga tänka igenom och planera skapas bästa förutsättningar för framgång. Slutligen ska arbetet brytas ned i konkreta arbetsmoment som genomförs. Betydelsefullt är att identifiera allt som är som är viktigt och nödvändigt för att önskade resultat ska uppnås och säkerställa att detta blir gjort på avsett sätt.

Mr Sasaki menar att Ji Koutei Kanketsu rent tekniskt är väldigt enkelt och kan kännas självklart, men i praktiken är arbetet ofta mycket svårt. Utmaningen är att verkligen få medarbetare att följa de bästa arbetssätten som man enats om. Alla som berörs måste därför förstå och göras delaktiga. Det är viktigt att metoden är enkel så att alla kan inse dess innebörd och aktivt delta.
Inom Toyota tillämpas idag Ji Koutei Kanketsu på tre nivåer. På ledningsnivå där Mr Sasaki personligen genomfört träning av företagets högsta chefer. På mellanchefsnivå samt på arnivå. Man bryter ner arbetet i allt mindre processer uppifrån och ner för att säkerställa att helheten hålls ihop.

Jag hade själv en djupare diskussion med Mr Sasaki om hur man motiverar medarbetarna att fullt ut arbeta på detta sätt och han berättade att hans erfarenhet är att det som verkligen motiverar människor är att de känner en trygghet i att de rakt igenom gjort ett felfritt jobb. Han talar mycket om arbetsglädjens betydelse. Genom att säkerställa att genomtänkta och välfungerande arbetssätt tillämpas skapas trygghet och motivation. Ett starkt personligt ägarskap bidrar dessutom till att medarbetarna upplever en personlig delaktighet i och stolthet för fina resultat som uppstår. Något som än mer bidrar till att skapa hög motivation och stort engagemang bland både chefer och medarbetare. En tydlig effekt som Toyota sett är att man även erhåller mer och bättre förbättringsförslag som följd av arbetet med Ji Koutei Kanketsu.

Personligen ser jag mycket intressant i det sätt att arbeta på som Mr Sasaki beskriver som en avgörande grund i Toyotas arbete. Det viktiga är hur man systematiskt strävar efter att skapa delaktighet och en känsla av ägarskap. Rent tekniskt är arbetssättet inte något märkvärdigt. Det handlar om samma grund som finns i både ett ledningssystems uppbyggnad av arbetsrutiner och processer eller ett övergripande processarbetes struktur. Den stora skillnaden är dock att de flesta organisationer fullständigt missat hela den så viktiga grund av delaktighet och ägarskap som är så totalt avgörande för huruvida detta enhetliga och standardiserade arbete ska ge några fördelar överhuvudtaget. Misslyckas man är risken t o m stor att allt i värsta fall blir ett byråkratiskt och trögrörligt inferno av verklighetsfrånvarande, oanvändbara och förlegade dokument och arbetsinstruktioner.

Betydelsefullt är att inse att det som är intressant och viktigt gällande Ji Koutei Kanketsu inte har med det strukturella att göra. Nästan vem som helst kan enkelt definiera syfte och mål, ta fram processer och bryta ner dessa i konkret arbete. Det viktiga handlar istället nästan helt om den kulturella sidan av detta arbete. Hur man aktivt och målmedvetet engagerar människor. Hur man låter det ta tid så att konsensus och samstämmighet uppnås. Samt hur denna investering i medarbetarna resulterar i mycket fina resultat. Själv upplever jag att detta ligger helt i linje med mycket av vad jag själv just nu arbetar med under begreppet medarbetarskap.

Senaste inläggen

Bloggarkiv