Framtidens förbättringsmodell är på väg - Ny Europeisk standard för förbättringsarbete under framtagning

Det har över tiden blivit allt mer uppenbart att det föreligger ett stort behov av gemensamma modeller för hur förbättringsarbete ska bedrivas. Globala verksamma organisationer behöver enhetliga modeller utifrån ett globalt perspektiv, vilka gör det möjligt att bedriva ett likformigt förbättringsarbete på olika kontinenter. Verksamheter som väljer att outsourca betydande delar av sin traditionella verksamhet till underleverantörer behöver enhetliga modeller för att samverka kring förbättringar i hela värdekedjan. Lärande och utveckling tvärs olika branscher underlättas av enhetliga modeller.

I vissa branscher har Lean och Sex Sigma fått något av en sådan position. I praktiken har det dock visat sig att koncepten används och lärs ut på många olika sätt. Allt för ofta har dessutom en konflikt uppstått mellan de två tillvägagångssätten där vissa personer/organisationer förespråkar Lean och andra Sex Sigma. Synen på detta varierar dessutom mycket i olika världsdelar. Vissa branscher, så som fordonsindustrin, har lyckats skapa gemensamma standarder och enas gällande användning av metoder, medan många famlar i luften gällande enhetlighet.

Sedan 2014 bedrivs ett projekt, som Europeean Organization for Quality (EOQ) tagit initiativet till, med avsikt att utveckla en gemensam europeisk standard för förbättringsarbete. Sedan dess har även ett antal andra betydelsefulla kvalitetsorganisationer i världen, så som JUSE i japan, CAQ i Kina och ASQ i USA, visat stort intresse för arbetet. Projektet börjar sålunda bli allt mer globalt. Något som styrks än mer genom ett annat projekt som ASQ just nu genomför med avsikt att se över sina ”Book of Knowledge” som utgör grunden för olika kvalitetskompetenser, däribland de som ligger som grund för Sex Sigma och Leancertifiering. Själv är jag även med i båda dessa projekt och verkar som en bro mellan EOQ:s och ASQ:s modeller. Min personliga förhoppning är att dessa ska kunna integreras i en gemensam modell på lite längre sikt.

Det aktuella EOQ-projektet drivs inom IAQ och arbetet leds av Greg Watson. I projektgruppen ingår flera ledande europeiska forskare inom kvalitetsområdet. Vårt mål har varit att skapa en modell som inkluderar alla de viktiga förbättringskoncept som idag flitigt används. Inledningsvis gjorde vi därför en global inventering av hur koncept som Lean, Sex Sigma och TQM tillämpas i olika organisationer och världsdelar. Skillnaderna var betydande men samtidigt såg vi många likheter och synergimöjligheter. Utifrån detta gick vi vidare och utvecklade en generisk förbättringsmodell som täcker alla viktiga steg i de idag populära modellerna. Modellen möjliggör därigenom olika former av problemlösning och processtransformation.

Av stor vikt då modellen utvecklats har varit att frigöra den från de befintliga modellernas vokabulär samtidigt som största möjliga enkelhet och tydlighet ska utgöra en grund. För att ge användarna en direkt förståelse för modellens har vi valt att visualisera den utifrån PDCA. Betydelsefullt är att både struktur och ingående begrepp i största möjliga utsträckning upplevs som uppenbara och lättförståliga. Ett sådant upplägg tror vi borgar för att modellen blir hållbar över tiden.

Hittills har arbetet varit relativt begränsat till att inkludera experter från IAQ, EOQ, ASQ och JUSE. Nu har dock projektet kommit till en fas då vi initierar pilottester av den framtagna modellen i företag och organisationer runt om i Europa. Just nu håller vi även på att utveckla ett utbildningsmaterial för att utbilda tränare som kan föra metoden vidare ut i faktiska projekt. I höst kommer vi att anordna en konferens på KTH den 21 oktober där Greg Watson och flera andra av projektets deltagare kommer att berätta mer om denna kommande standard. För dig som vill veta mer finns en djupare beskrivning att ladda ner nedan. Är du nyfiken på att starta upp pilotförsök i din egen verksamhete så är du mycket välkommen att kontakta mig.

 

Senaste inläggen

Bloggarkiv