Framtidsfundering 2:  Kortsiktig finansiell fokus

Jag skrev nyligen ett inlägga om kortsiktigheten i ägandet som del i min sommarföljetång om effektiviteten som vi effektiviserade bort. Jag tänker därför inte gå in i några detaljer i detta inlägg utan hänvisar till de tankar som finns att läsa i detta inlägg. Som världen utvecklas och ser ut idag känner jag dock en oro för att kortsiktig finansiell fokus är något som vi kan komma att få leva med länge framöver. Något som påtagligt påverkar möjligheterna att arbeta seriöst med kvalitet, förbättringsarbete och kundorienterad verksamhetsutveckling då ett framgångsrikt sådant arbete i grunden bygger på långsiktighet och kontinuitet. Utifrån ett framtidsperspektiv ser jag därför två möjliga sätt att hantera dennas situation.

Det första tillvägagångssättet innebär att vi måste anpassa oss till en kortsiktigt fokuserad omgivning och utveckla ett kvalitets- och förbättringsarbete som betydligt tydligare knyts till finansiella resultat och viktiga nyckeltal. Kan man synliggöra värdet av en verksamhets kvalitetsbristkostnader och alla de slöserier som uppstår runt om i dess processer så kan starka finansiella business case upprättas för viktiga förbättringar vilka därigenom motiveras. Genom att arbeta med förbättringar i väldefinierade och avgränsade projekt, vars ekonomiska effekter följs upp, kan stark övertygelse uppnås gällande förbättringsarbetets lönsamhet. En viktig del i detta är att involvera verksamhetens ekonomer och controllers i kvalitetsarbetet. Genom att låta dessa medverka vid kostnadsbestämning av brister och värdering av uppnådda förbättringseffekter skapas trovärdighet.

Det andra tillvägagångssättet har att göra med om vi kan påverka utvecklingen i samhället mot ökad långsiktighet. Detta är givetvis viktigt även utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Att förändra den kortsiktiga finansiella fokus som dominerar världens börser och investeringar torde dock inte vara enkelt. Skulle något sådant låta sig göras krävs förmodligen omfattande krafttag från världens nationer. Det i mina ögon mest troliga scenario som skulle kunna leda utvecklingen mot ökad långsiktighet handlar inte om medveten handling, utan om en naturlig evolution. Redan idag ser vi att ett betydande antal av de mest framgångsrika verksamheterna styrs, leds och/eller påverkas av starka ägarfamiljer. Ett sådant ägande vanligen leder till en mer naturlig långsiktighet i dessa verksamheter, något som skulle kunna bidra till att de utvecklas än mer positivt och successivt utkonkurrerar andra organisationer som styrs mer kortsiktigt. En naturlig evolution kan därigenom komma att ske där verksamheter som drivs utifrån ett mer långsiktigt perspektiv i allt större utsträckning tar över.

Oberoende av vad som händer så krävs anpassning och hänsyntagande utifrån denna kortsiktighet. Framtidens kvalitetsarbete måste utvecklas så att det framgångsrikt kan hantera och fungera i en mer kortsiktig omvärld.

Senaste inläggen

Bloggarkiv