Gott medarbetarskap – en outforskad förutsättning för framgång!

Över åren har det förmodligen skrivits hyllmeter om vad gott ledarskap är och hur ett sådant ska kunna utvecklas. Mängder av forskare har engagerat dig djupt i denna fråga. Det finns en stor mängd olika teorier om vad en bra ledare är och gör, samtidigt som det också utkristalliserats en mängd gemensamma uppfattningar om väsentliga komponenter gällande innebörden i ett gott ledarskap. Härigenom har medvetenheten om ledarskapets betydelse och innebörd successivt ökat och förutsättningarna att förbättra detta ökat. Något som länge förvånat mig är att motsvarande diskussion och forskning om vad det innebär att vara en bra medarbetare näst intill totalt lyst med sin frånvaro. Begreppet medarbetarskap existerar på svenska, men innebörden är relativt oklar och för många okänd. När jag skrivit artiklar om medarbetarskap till konferenser i andra länder har det till och med visat sig vara mycket svårt att finna ett motsvarande ord på engelska. Något som styrker att området är mycket outforskat.

Medarbetarskap, eller employeeship som vi valt att kalla det på engelska, kan definieras som medarbetarnas engagemang och ansvarstagande för att, tillsammans med andra medarbetare, göra vad som är betydelsefullt för verksamheten och dess kunder samt ständigt utveckla och förbättra denna förmåga. Begreppet berör alltså vad en bra medarbetare är och gör. Genom att få igång mer diskussioner om detta, följa upp vad som sker då det fungerar bra respektive mindre bra, upprätta modeller och teorier samt bedriva forskning kan ökad medvetenhet och kunskap skapas om medarbetarskap, något som i sin tur både kan leda till ett förbättrat medarbetarskap och till en allt mer utvecklad kunskap om detta område. Själv befinner jag tillsammans med min kollega Marita Bergendahl sedan flera år just i denna fas. Genom att samla in mer fakta, genomföra workshopar med personer som har insikter om medarbetarskap, utforska företag och organisationer som har starka och välutvecklade förbättringskulturer, studera olika angränsande kunskapsområden, utveckla och förfina en medarbetarskapsmodell etc hoppas vi långsiktigt kunna komma fram med betydligt mer utvecklade tankar och teorier om detta än de som existerar idag.

Medarbetarskap kan betraktas utifrån två olika perspektiv. För det första kan medarbetarskap ses som den enskilda medarbetarens personliga förmåga att leda sig själv och sitt eget arbete. Utgår man ifrån detta perspektiv kan mycket av den kunskap som finns gällande ledarskap användas som en grund då man diskuterar och arbetar med en verksamhets medarbetarskap. För det andra kan medarbetarskap ses som motpolen till det ledarskap som utövas i verksamheten. Härigenom utgör ledarskap och medarbetarskap två förmågor som måste samspela för att arbetet ska fungera på bästa möjliga sätt. Medarbetarskapet blir då en förutsättning för att ett gott ledarskap ska kunna blomma ut och ge avsedda effekter.

För att kunna analysera och arbeta med medarbetarskap behöver man fastställa dess huvuddimensioner. I den modell vi just nu arbetar med använder vi dimensionerna ansvar, engagemang, lojalitet, samarbete och utveckling. Viktigt är att förstå innebörden i dessa dimensioner men också att förstå vilka förutsättningar som krävs för att ett gott medarbetarskap ska kunna utvecklas samt hur både chefs- och ledarskap påverkar detta. Här finns mycket att lära från organisationer som nått långt i utvecklingen av en stark, engagerad och förbättringsinriktad kultur. Två mycket intressanta sådana kulturer finns t ex inom Scania och IKEA. När man jämför dessa med den genomsnittliga svenska verksamhetskulturen inser man snabbt hur mycket det finns att lära inom detta område.

Vi söker nu kontakt med yterliggare företag och organisationer som tänker i dessa banor och har börjat fundera över hur det egna medarbetarskapet ska kunna utvecklas. Vår avsikt är att utöka underlaget för vår egen studie av medarbetarskap samt på andra sätt kunna utbyta erfarenheter och bidra till ömsesidigt lärande. Om du befinner dig i en verksamhet som har detta intresse är du mycket välkommen att kontakta oss.

Senaste inläggen

Bloggarkiv