Sandholm Associates Kvalitetschefskurs – en unik kompetensplattform med anor!

Redan 1989 genomfördes för första gången Sandholm Associates Kvalitetschefskurs. Avsikten då Lennart Sandholm i samverkan med kvalitetslegenden Joseph Juran utvecklade denna kurs var att ta fram en utbildning som tillhandahöll den kompetens som de personer som leder en verksamhets kvalitets- och förbättringsarbete behöver ha tillgång till. Något som Lennart personligen hade stor erfarenhet av då han ca 25 år tidigare utsetts till kvalitetschefs för Elektroluxkoncernen av dåvarande VD:n Hans Wertén. En roll som vid den tiden inte förekom i ledningsgruppen i några andra svenska koncerner. Han var dock väl förberedd för denna uppgift efter universitetsstudier i kvalitet i USA samt genom nära mentorskap från Juran.  En viktig erfarenhet Lennart erhöll var att behovet av kompetens i denna roll var en avgörande framgångsfaktor. Det var ett viktigt skäl att han senare i karriären valde att utveckla Kvalitetschefskursen, som kom att bli den första av sitt slag i världen.

Deltagarna då Sandholm Associates kvalitetschefskurs genomfördes för första gången. Sittande i mitten ses lärarna Lennart Sandholm (till väster) och Joseph Juran (till höger).

Idag snart 30 år senare är denna kurs fortfarande helt unik. Då jag själv för en del år sedan hjälpte SKF:s dåvarande kvalitetssäkringschef Folke Höglund att utveckla SKF:s ambitiösa SKF Quality Academy så gjorde vi en global inventering av utbildningar för kvalitetschefer och fann till vår förvåning att Sandholm Associates utbildning fortfarande var helt unik. Detta trots att kompetensbehovet i rollen är stort och kvalitet över åren blivit ett allt mer efterfrågat kunskapsområde. I USA och Japan finns tydliga ”Body of Knowledge” och till dessa kopplade utbildningar men Kvalitetschefskursen är trots detta ensam om sitt helhetsgrepp gällande kvalitet, kundorienterad verksamhetsutveckling och ständig förbättring.

Kursen består idag av 20 dagar i klassrum samt gemensamma projekt som bedrivs parallellt med utbildningen inom för deltagarna viktiga områden. Avsikten är att Kvalitetschefskursen ska täcka alla de kompetensområden som är viktiga att behärska inom kvalitetsprofessionen. Områden som jag diskuterat i tidigare artiklar på denna hemsida. Innehållet i kursen finns givetvis även beskrivet på www.sandholm.se . Sedan kursstarten 1989 har kursen kontinuerligt utvecklas och den leds idag av mig. Förutom mig möter deltagarna i kursen dessutom ett antal andra erfarna lärare och gästföreläsare som alla är ledande inom sina respektive områden. 

Över åren har en stor mängd personer genomgått Kvalitetschefskursen. Utöver en gedigen förståelse och kompetens gällande hur ett modernt och verkningsfullt kvalitets- och förbättringsarbete kan utformas och ledas har deltagarna dessutom efter genomförd kurs i många fall utvecklat starka nätverk där de träffas och utbyter erfarenheter. Det finns även flera stora koncerner och organisationer som valt att systematiskt använd denna kurs som en vedertagen basutbildning för nytillträdda kvalitetschefer i den egna verksamheten. På det sättet erhåller man i organisationen en gemensam kunskapsgrund att utgå ifrån inom kvalitetsprofessionen.

Kvalitetschefskursen har också emellanåt även genomförts som en verksamhetsintern variant. Exempelvis tog vi under 1990-talet fram en anpassad variant tillsammans med dåvarande Svenska Kommunförbundet som gavs specifikt för kvalitetsledare inom svenska kommuner. Under några år genomfördes en massiv utbildningsinsats som medförde att ett flertal av landets kommuner erhöll kompetenta kvalitetsledare, något som med stor säkerhet haft en stark positiv inverkan på många kvalitetssatsningar inom landets kommuner. En variant på kursen genomfördes dessutom under många år i samverkan med FN och SIDA med inriktning på att lyfta kvalitetskompetensen i utvecklingsländer. Totalt deltog personer från 55 olika länder. Vanligen genomfördes då en utökad variant på Kvalitetschefskursen som bestod av 10-utbildningsveckor. Ett arbeta som gav tydliga effekter och som medfört att Lennart Sandholm tilldelats en mängd internationella utmärkelser för sina insatser avseende kvalitetsutveckling i tredje världen. En intressant anekdot är att flera av de personer som idag leder kvalitetsarbetet i Kika började sina karriärer genom att delta i denna utbildning.

På Sandholm Associates öppna Kvalitetschefskurs har jag mött kvalitetsprofessionella från alla tänkbara branscher. Från både privata företag och offentliga organisationer. Just denna mix av olika bakgrund och erfarenheter har ofta framhållits som en stor styrka av de som genomgått kursen. Själv har jag varit del i många spännande diskussioner som uppstått som följd av detta. Då vanligen styrkor och svagheter skiljer mellan olika branscher erhålls ett mycket intressant lärande och erfarenhetsutbyte. Det finns dessutom förvånansvärt många likheter i de utmaningar som en kvalitetsprofessionell ställs inför oberoende av bransch, vilket gör att deltagarnas olika infallsvinklar och erfarenheter påtagligt berikar den kunskaps som byggs upp under kursens gång.

Personligen ser jag ett stort värde i och behov av att de personer som ansvarar för en verksamhets kvalitets- och förbättringsarbetet får tillägna sig en gedigen kompetens i linje med var Sandholm Associates Kvalitetschefskurs ger. Idag fattas tyvärr många mindre bra beslut i pågående kvalitetssatsningar, något som emellanåt leder till att satsningarna misslyckas eller t o m totalt rinner ut i sanden. Rotorsaken till detta är i väldigt stor utsträckning bristande kunskaper. Det är sällan metoder som brister. Det är även lätt att skylla på bristande ledningsengagemang eller motsträviga medarbetare. Mycket av detta går dock att hantera om man gör rätt och har nödvändig förståelse. Kostnaderna för misslyckade kvalitetssatsningar är idag enorma. Både direkt i form av stora nedlagda resurser som slösas bort, men även indirekt i forma av effekter av undermåligt förbättrings- och kvalitetsarbete.  Det senare är något som i värsta fall kan komma att stå oss mycket dyrt då behovet idag accelererar av att kunna leverera rätt kvalitet bl a som följd av kvalitetsutvecklingen i Kina. Genom att utveckla organisationens kompetens skapas mycket bättre förutsättningar att lyckas i det egna kvalitetsarbetet.

Senaste inläggen

Bloggarkiv