Hållbarhet och kvalitet hör ihop!

Jag har skrivit en mängd inlägg och hållit många seminarier som handlar om vikten av att knyta samman de initiativ som idag pågår med avsikt att utveckla hållbarhet respektive kvalitet. Båda områdena handlar ytterst om hur verksamhetens resurser används. För att uppnå hållbarhet krävs en resurshantering som skapar förutsättningar för framtida generationer att kunna leva ett bra liv. För att uppnå kvalitet krävs att nödvändiga resurser förädlas på ett sådant sätt att rätt kundvärden uppnås.  Utifrån både dessa två perspektiv existerar stora resursslöserier som möjliggör omfattande förbättringar. Genom att optimera processerna i dagens verksamheter utifrån önskat kundvärde skulle mycket stora resurser kunna sparas och istället användas för att möta framtida generationers behov.

Miljö- och hållbarhetsdebatten har i mina ögon allt för mycket fastnat i ett makroperspektiv som ensidigt fokuserar på de miljöaspekter som en verksamhet orsakar utåt samt hur dessa behöver reduceras genom att minska konsumtion och resursförbrukning. Att endast studera verksamheter miljöaspekter utifrån räcker inte. Genom att även betrakta problemen utifrån ett microperspektiv finns helt andra möjligheter att uppnå en hållbar utveckling. När man i detalj studerar en verksamhets värdeflöden så kommer man att upptäcka att betydande delar av de resurser som används utgör slöserier som inte bidrar till värdeskapande. Om dessa slöserier minskas genom ett systematiskt förbättringsarbete kan både bättre kvalitet och hållarhet uppnås. 

Ett kundfokuserat förbättringsarbete utgör alltså grunden för ett framgångsrikt hållbarbarhetsarbete. Genom att säkerställa att verksamhetens samtliga processer har både god inre och yttre effektivitet kan den nödvändiga resursförbrukningen minimeras. En stor fördel med att sätt att arbeta med hållbarhet är att det dessutom möjliggör att ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet utvecklas samtidigt. Ett område som jag själv är oerhört intresserad av genom mitt arbete inom IAQ och genom denna nya hållbarhetskurs jag just nu håller på att utveckla inom Sandholm Associates.

Mycket intressant här i Shanghai är att många talare kraftfullt berör hållbarhets- och kvalitetsarbetet utifrån ett helhetsperspektiv. Dessa frågor förefaller kraftfullt engagera både kinesiska politiker och företagsledare. Ambitionerna att skapa en mer hållbar samhällsutveckling känns starka och genuina. I flera fall belyser man tydligt hur omfattande resurser kan sparas genom att ständig förbättring och systematisk reducering av icke-värdeskapande arbete och slöseri. Flera västerländska talare t ex Nederländernas miljöminister, som jag nyss lyssnade på, är inne på samma spår gällande framgångsrikt hållbarhetsarbete. En mycket bra utveckling anser jag då vi under en längre tid propagerat för detta genom IAQ utan att riktigt känna att vi nått fram i de diskussioner vi bl a för med FN. Förhoppningsvis börjar ”polletten trilla ner” nu. I alla fall känns det som att så håller på att ske här i Kina….
 

Senaste inläggen

Bloggarkiv