Kvalitet kräver tre kompetenser!

För att en verksamhet ska kunna leverera kvalitet krävs ett faktabaserat och kundorienterat verksamhetsutvecklingsarbetet. Erfarenheter visar att många sådana satsningar tyvärr inte riktigt leder till vad man hoppats på. Ett avgörande skäl till detta är att kompetensen och förståelsen gällande kvalitet och förbättringsarbete påtagligt brister i ett flertal verksamheter. En studie vi gjorde på KTH för några år sedan visade t ex att 69 % av 550 slumpmässigt utvalda svenska kvalitetschefer svarade att de hade färre än 5 dagars formell utbildning i kvalitet. En ständig fråga som diskuteras är dessutom vilken kompetens som krävs i detta arbete.

Det finns olika sätt att beskriva den kompetens som kännetecknar kvalitetsprofessionen. Utifrån min erfarenhet efter 25 år som rådgivare, utbildare och forskare inom kvalitet vill jag lyfta fram jag tre centrala kunskapsområden i kvalitetskompetensen. Tre kompetensområden som jag upplever har en mycket avgörande betydelse för huruvida framgång nås som kvalitetsprofessionell.

Det första kompetensområdet utgörs av ledning, strategi och säkring och handlar om hur kvalitets- och förbättringsarbetet leds på lednings-, specialist- och individnivå. Här krävs en bred och gedigen kompetens gällande hur kvalitet definieras, mäts, förbättras och säkras i alla led. Ytterst definieras kvalitet utifrån kundernas behov och förväntningar samtidigt som ett framgångsrikt förbättringsarbete kräver förankring i verksamhetens mål och strategier. Att mäta kvalitet kan vara svårt, men är totalt avgörande för att rätt kvalitet ska kunna levereras. För att nå framgång med kundorienterad verksamhetsutveckling krävs ett ledarskap som är förankrat i ständiga förbättringar och kvalitet. Att säkra god kvalitet är också en viktig förmåga som kräver kunskap. Ett annat område som är av mycket stor vikt i denna kompetens handlar om förmågan att kunna utveckla ledarskap, medarbetarskap och verksamhetskultur. Själv har jag över åren arbetet mycket med att utveckla och leda Sandholm Associates Kvalitetschefskurs som sedan den gavs första gången 1989 varit en unik utbildning inom just detta område.

Det andra kompetensområdet som jag ser som kritiskt för att lyckas inom kvalitetsprofessionen handlar om förmågan att kunna utveckla effektiva processer och flöden. Genom att förstå kundernas behov och önskemål kan befintliga processers förmåga att leverera kundvärde utvärderas och analyseras. Utifrån denna förståelse och genom gedigen kunskap om Leans olika principer kan sedan grunden för effektiva flöden med hög flödeseffektivitet tas fram. Dessa flöden säkras sedan i ett genomtänkt och standardiserat system. Den kunskap som krävs för att lyckas med att utveckla effektiva flöden återfinns idag i stor utsträckning inom Lean-konceptet. Tyvärr har jag dock över åren ofta sett att många människor inte förstår Lean, vilket resulterat i misslyckade satsningar. Ett vanligt feltänkande är att man fokuserar på enskilda Leanrelaterade metoder, så som t ex Fem S, förbättringsgrupper eller daglig styrning, istället för att utgå från den helhet som Lean egentligen handlar om. Ett skäl till detta är att man saknat nödvändig kunskap och förståelse. Av just denna anledning utvecklade jag Sandholm Associates Leanledarprogram för över 10 år sedan utifrån de mer avgränsade Leankurser som företaget historiskt erbjudit.

Det tredje kompetensområdet som jag vill lyfta fram handlar om problemlösning. För att kunna utveckla och förbättra krävs att alla de hinder som skiljer verksamheten från dess önskade måltillstånd elimineras. Problemlösning kräver gedigen kunskap om hur problem definieras, analyseras, löses och åtgärdas. Ett sådant arbete kräver gedigen kompetens gällande relevanta förbättringskoncept, metoder och verktyg.  Detta handlar om allt från grundläggande problemverktyg till avancerade statistiska analysverktyg. Idag finns all denna kunskap främst att tillgå inom Sex Sigma-konceptet. För dig som arbetar som kvalitetsprofessionell anser jag att en kompetensnivå motsvarande Black Belt är en lämplig start. Något som förövrigt ganska väl motsvarar den grundkurs i kvalitet som den japanska branschorganisationen JUSE redan 1949 gjorde till en obligatorisk grundkompetens för de som arbetar med kvalitet i japanska företag.

Personligen anser jag att denna kompetens inte bara berör personer som är verksamma inom kvalitetsprofessionen, utan som en nödvändig grund i allt ledarskap. Att leda handlar nämligen ytterst om att ständigt förbättra och utveckla verksamheten samt dess förmåga att möta kundernas behov och förväntningar. Över åren har jag tränat många chefer och specialister inom andra professioner avseende tillvägagångssätt, metoder och verktyg hämtade från kvalitetsområdet, vilket ofta gjort dem mer framgångsrika i sina roller.

Den totala kvalitetskompetensen är mycket omfattande och tar lång tid att bygga upp. För ledande kvalitetsprofessionella anser jag att det krävs ett fullständigt djup inom samtliga tre områden. För personer som endast arbetar med kvalitet och förbättringar som en del i sin tjänst kan det räcka med mer begränsade utbildningar inom respektive kompetensområde. Nedan finns exempel på en total kompetensutvecklingsstruktur i form av de utbildningar som jag utvecklat inom Sandholm Associates med med avsikt att möta de behov som finns i dagens verksamheter.

För att framgångsrikt utveckla din kompetens krävs en plan för din egen kompetensutveckling vilken även tar hänsyn på din bakgrund, arbetssituation och personliga framtida mål. Utifrån ett längre perspektiv anser jag, enligt ovan, att man som kvalitetsprofessionell måste behärska de tre kompetensområden som jag beskriver ovan för att nå framgång i sin roll. Du som vill utveckla dig själv och din förmåga att arbeta med kvalitet och kundorienterad verksamhetsutveckling är välkommen att kontakta mig om du vill diskutera hur du på bästa sätt planerar din personliga kompetensutveckling. Maila mig så kan vi boka in en tid för ett utvecklingssamtal. Du kan även läsa mer här och ladda ner några skrifter jag skrivit om detta här.

Senaste inläggen

Bloggarkiv

-