Framgångsrikt förbättringsarbete kräver integrerad Sex Sigma- och Lean-kunskap!

Kvalitets- och förbättringsområdet har ofta kännetecknats av en stark metodfokus. Inte sällan har en polarisering skett kring enskilda metoder där företrädare för endera metoden envist hävdat att denna är bättre än alla andra metoder och dessutom innefattar allt viktigt. Inget kan vara mer fel än detta! Själv brukar jag kalla fenomenet metodfundamentalis. Över åren har vi på detta sätt kunnat observera ISO-fundamentalister, Lean-fundamentalister, Sex Sigma-fundamentalister, Kaizen-fundamentalister etc. Detta är en mycket olycklig då den försvårar lärande, helhetssyn och samverkan. Särskilt som de olika förekommande metoderna är långt ifrån fullkomliga och i allra högsta grad behöver varandra för att framgång ska nås. Det är därför mycket viktigt att förstå vad som finns att lära i olika koncept och hur denna kunskap kan integreras och samverka.

I detta inlägg ska jag fokusera på relationen mellan de två idag allra mest spridda förbättringskoncepten, vilka är Sex Sigma och Lean. Allt för ofta ser vi en bristande samverkan och nästan rivalitet mellan Lean- och Sex Sigma-företrädare. Emellanåt talas det dock om Lean Sex Sigma, vilket är ett intressant steg mot integration. Lean Sex Sigma saknar dock en enhetlig Body of Knowledge (BoK) vilket gör konceptet ganska oklart och varierande. Min erfarenhet är dessutom att sätten att integrera Lean och Sex Sigma skiljer en hel del och i vissa fall är de mindre lyckade. Ett steg i rätt riktning men mer kunskap krävs om hur integreringen ska ske framgångsrikt.

För att lyckas med integrering av Lean- och Sex Sigma-kunskap måste man först förstå skillnaderna mellan dessa två tillvägagångssätt. Ytterst handlar Lean om hur man utvecklar flödet i en process medan Sex Sigma handlar om hur man löser problem som uppstår i processen.

Lean skapar alltså möjlighet att utveckla ett effektivare flöde med korta ledtider. Detta sker genom att man utifrån förståelse för det kundvärde som processen avser skapa samt förståelse för processens nuvarande tillstånd fastställer ett bättre framtida processflöde baserat på Leans principer och tillvägagångssätt. Effekten av framgångsrikt Leanarbete syns främst som förbättringar av processens ledtid, värdeskapande och effektivitet.

Sex Sigma ger möjlighet att lösa problem på ett systematiskt och faktabaserat sätt. Inom Sex Sigma finns många av de metoder och verktyg som krävs för att ett framgångsrikt förbättrings- och problemlösningsarbete ska kunna bedrivas. Här kan man lära grunderna i rotorsaksanalys och alla de verktyg som krävs i detta arbete. Genom att man i Sex Sigma strävar efter att göra det som är viktigt och ska förbättras mätbart används även mer sofistikerad statistiska analysverktyg. Ett verktygsområde som idag, tack vare lättanvänd mjukvara som Minitab, kommit att bli oerhört mycket mer lättillgänglig än tidigare. Något som verkligen kan göra skillnad i förbättringsarbetet då mängden tillgänglig data snabbt ökar i dagens verksamheter. Utan effektiva analyshjälpmedel är det annars i det närmaste omöjligt att få fram information och fakta ur dessa data.

Lean och Sex Sigma är grunden för ständig förbättring och utgör basen i den kompetenstriangel som jag beskrivit i tidigare inlägg här.

Lean och Sex Sigma ger viktiga synergieffekter om de integreras på ett bra sätt. Lean-konceptet behöver en tydligare förbättringsmodell och tillgång till gedigen kompetens gällande problemlösning. För att skapa stabila och balanserade Lean-flöden krävs att processens variationer analyseras och hanteras, något som kräver tillgång till många av de verktyg som återfinns inom Sex Sigma. Lean-konceptet kan dessutom påtagligt utvecklas genom att lära från det tydliga och resultatorienterade ledarskap som återfinns inom Sex Sigma där ett faktabaserat förbättringsarbete systematiskt drivs utifrån strategiskt välförankrade business case.

Sex Sigma-konceptet har å andra sidan en viktig utvecklingspotential genom att lära från det helhetsperspektiv som finns inom Lean, vilken utgår ifrån processens förmåga att skapa kundvärde. Här finns även mycket att hämta gällande förbättringskultur, delaktighet och medarbetarengagemang. Utöver detta passar Leans flödesutvecklingsperspektiv på förbättringsarbete bra in i Sex Sigmas DMAIC-modell.

För att Lean och Sex Sigma ska kunna integreras måste gedigna kunskaper finnas inom båda koncepten. Jag har observerat att personer som har erfarenhet och god kunskap om både Lean och Sex Sigma relativt lätt ser möjligheterna att integrera de två koncepten, medan personer som bara behärskar ett av konceptet i väldigt stor utsträckning har svårt att se dessa möjligheter och lyckas med integreringen. Och det räcker inte med ytlig förståelse. Åtminstone bör man ha kunskapsnivåer motsvarande Black Belt och Sandholm Associates Leanledarutbildning. Skälet till detta är att det är först när man förstår och behärskar konceptens olika verktyg som integreringsmöjligheterna fullt ut klarnar. Mitt råd är följaktligen att du som behärskar Lean snarast skaffar dig en gedigen Sex Sigma utbildning och vice vers gällande dig som redan behärskar Sex Sigma. Detta kommer inte bara öppna dina ögon för hur de två koncepten kan samspela utan dessutom kraftfullt utveckla och berika dina möjligheter att arbeta med förbättringar och nå framgång i förbättringsledarrollen.

Att lära förbättringsarbete från de kunskapskällor, dvs Lean och Sex Sigma, som funnits sedan ca 30 år ser jag som mycket viktigt. Att tro att man själv ska kunna utveckla något bättre är naivt. Inom dessa område har den mesta forskning och 100 000-tals organisationer över hela världen i många år bidragit till kunskapsutvecklingen. Här finns tillvägagångssätten, metoderna och verktygen att lära. Hur detta förvaltas och omnämns i den enskilda verksamheten är dock en helt annan fråga. Själv tror jag på enkelhet och jordnära benämningar. Många verksamheter som jag arbetat med talar kort och gott om ständiga förbättringar och förbättringsarbete. Lean och Sex Sigma utgör hur som helst källorna för lärande. Andra väljer att tala om Lean och/eller Sex Sigma-program. Här väljer man själv och vad som är rätt skiljer nog mycket mellan olika branscher och kulturer.

I bilden nedan kan du se hur Lean och Sex Sigma samverkar för Kundorienterad verksamhetsutveckling

Senaste inläggen

Bloggarkiv