Förbättringsarbetets andra dödssynd: Att driva förbättringar utan att ha säkerställt ett starkt sponsorstöd

Avgörande för att en förbättring ska lyckas är att den som är chef, för det område inom vilken förbättringen ska genomföras, fullt ut tar ansvar förbättringsarbetet. Detta innebär denne chef skapar de förutsättningar som krävs för att arbetet ska kunna genomföras framgångsrikt.  Därför måste förbättringsansvaret fullt ut vila på den chef som har mandat att frigöra tid och andra nödvändiga resurser, och inte på någon annan. I detta sammanhang talar man ofta om ett sponsorskap. Något som enligt min erfarenhet påtagligt behöver utvecklas i de flesta verksamheter eftersom det vanligaste skälet till att många förbättringar misslyckas är att detta chef-/sponsorstöd brister. Viktigt är därför att alltid vara mycket tydlig med att vi kvalitetsprofessionella har en stödjande roll samtidigt som det verkliga förbättringsansvaret alltid ligger på den resultatansvariga chefen!

Chefernas ansvar och åttagande i verksamhetens förbättringsarbete är betydelsefullt att fokusera på och utveckla. Varje chef måste ta ett ansvar för att de strategiskt mest viktiga förbättringarna kontinuerligt identifieras och initieras, att rätt förutsättningar för att dessa ska nå framgång skapas, att pågående förbättringar följs upp och blir genomförda samt att en stark förbättringskultur successivt byggs. Detta ställer krav på att nödvändiga kunskaper finns hos både ledning och chefer. Mycket betydelsefullt är dessutom att varje enskild chefs bidrag gällande förbättringsarbete kontinuerligt följs upp.

Ansvaret hos varje enskild chef att leda, driva och stödja förbättringsarbete måsta tas på allvar. Det räcker inte med fina ord i ansvarsbeskrivningar och andra dokument. Förbättringsarbete ska vara grunden för hur chefer på alla nivåer i verksamheten leder sin personal. När man studerar verksamheter av världsklass finner man att detta ansvar är oerhört prioriterat och att chefers prestation gällande systematiskt förbättringsarbete dessutom ofta är en viktig grund för befordran och karriärsutveckling. I en sådan organisation har alla chefer god förmåga och vilja att leda genom ständiga förbättringar utifrån ett strategiskt kundperspektiv, annars blir de inte långlivade.

För att etablera ett tydligt och drivande sponsorskap gällande förbättringsarbete i en verksamhets alla chefsled ställs krävs ett starkt engagemang hos verksamhetens högsta ledning. Ledningen har en viktig uppgift i att ständigt efterfråga resultat och följa upp förbättringar. Betydelsefullt är därför att högsta ledningen förstår sin roll och behovet av personligt engagemang och agerande. En bra ledning utgör en tydlig förebild i verksamhetens förbättringsarbete. Själv arbetar jag därför mycket med ledningsgrupper med avsikt att skapa förståelse, intresse och engagemang. Detta arbeta består av utbildning, tillämpat arbete och mentorskap.

Samtliga chefer behöver lära sig grunderna i hur de ska arbeta med förbättringar i sin chefsroll. Detta arbete kan börja med ett sponsorseminarium där cheferna får förståelse för förbättringsarbetets möjligheter, innebörd och de personliga ansvaren och åttagandena. Därefter inleds en resa där det handlar om att fortsätta bygga både kunskap och engagemang. Min personliga erfarenhet är att den absolut viktigaste drivkraften i denna fas är att verksamheten genomför många förbättringar som resulterar i mätbara resultat och effekter.  Jag brukar detta för en taktisk fas då det primärt handlar om att bygga det nödvändiga lednings- och chefsengagemanget. Vissa verksamheter har valt att gå mycket långt för att göra förbättringsarbetet till en central del av ledarskapet. Ett bra exempel på detta är Scania som sedan länge gjort kundfokuserat förbättringsarbete till en betydelsefull del av företagets ledarutveckling. Ett annat spännande exempel är SKF som under Tom Johnstons ledning gjorde klart att framtidens ledare tidigare i karriären bör ha arbetat 2-3 år heltid som Sex Sigma Black Belts!

Att dra igång ambitiösa förbättringsinitiativ utan att först ha säkrat upp ett starkt sponsorstöd från verksamhetens chefer är att be om problem. Det är därför totalt avgörande att fokusera på att utveckla ledningens och chefernas förståelse och engagemang. Hör gärna av dig till mig om du vill ha råd och hjälp. Eller varför inte skicka din chef på den öppna Sponsorutbildning jag håller den 9 april http://sandholm.se/produkt/sponsorutbildning-for-sex-sigma-och-lean/ . Det viktiga är hur som helst att undvika förbättringsarbetets andra dödssynd vilken handlar om att starta upp och försöka driva förbättringar utan att först ha säkerställt ett starkt sponsorstöd. Om du vill nå framgång i ditt förbättringsarbete ska du alltså alltid sträva efter att säkra upp ett tillräckligt starkt sponsorstöd från berörda chefer!

Senaste inläggen

Bloggarkiv