Vad är förbättringskompetens?

Att arbeta framgångsrikt med systematiska förbättringar kräver kompetens. Det krävs förmåga att lösa problem, utveckla processer, bidra till kreativt nytänkande, hantera människor i förändring, leda förbättringsaktiviteter och mycket annat. Min erfarenhet är att allt för många människor inte förstår behovet av denna kompetens, vilket också är ett huvudskäl till att verkningsgraden i många organisationers förbättringsarbete inte är särskilt hög. Få verksamheter kan idag fullt ut mäta effekterna och resultaten av sitt förbättringsarbete i verksamhetens viktiga framgångsfaktorer och nyckeltal. De bästa organisationerna kan dock göra det. Och de har också en helt annan nivå på sin förbättringskompetens. För mig är det en självklarhet att nivån på förbättringskompetensen och uppnådda resultat starkt hänger ihop.
Vad är då förbättringskompetens? Vad är det bra och framgångsrika förbättringsledare absolut måste kunna? Jag har gjort en sammanställning av viktiga de kunskaper som utgör grunden för detta. Du kan se dem nedan. Bakom dessa finns en stor mängd olika verktyg och metoder som också används i ett verkningsfullt förbättringsarbete. Förbättringsledaren måste ha tillgång till en stor ”verktygslåda” för att kunna arbeta professionellt med systematiskt förbättringsarbete.

Vad som krävs är mer fokus på utbildning och lärande. I en allt mer komplex och krävande verklighet behövs en ständig utveckling av förbättringskompetensen för att en verksamhet ska kunna hänga med. Det finns inte tid att skjuta detta på framtiden. Börja nu. Enklaste och bästa sättet att komma in i förbättringskompetensen är att gå en Sex Sigma Black Belt-utbildning. Under drygt 30 år har detta varit den basutbildning som runt om i världen bidragit till att ge grunden för att arbeta med systematiskt förbättrings- och problemlösningsarbete. Senare bygger man lämpligen vidare på denna genom att lära sig mer om hur man framgångsrikt arbetar med processutveckling. Denna kunskap hämtar man enklast och bäst från Lean-konceptet.

Sandholm Associates Black Belt-utbildning går vår och höst. Själv är jag huvudlärare på kursen. Häng med och börja lär direkt samtidigt som du genomför skarpa förbättringar som gör skillnad i det utbildningsprojekt som bedrivs på hemmaplan parallellt med utbildningen.  Du lär då hela den kompetensgrund som jag beskriver nedan. För dig som redan gått en Black Belt-utbildning är det kanske läge att följa vår Leanledarutbildning eller utvalda kurser så som Värdeflödesanalys.

Här följer en övergripande beskrivning av den kompetens som en förbättringsledare behöver:
 • Hur identifiera förbättringsbehovet i en verksamhet genom analys av sekundärdata, kundundersökningar, processintervjuer, interna revisioner, utvärdering utifrån excellencemodeller, riskanalyser, värdeflödesanalyser, kapabilitetsanalyser, best-practice studier och/eller genom benchmarking
 • Hur välja ut och prioritera de för verksamheten strategiskt viktigaste förbättringarna
 • Hur organisera förbättringsarbete lokalt och tvärfunktionellt i verksamheten samt definierar tydliga roller och ansvar
 • Hur planera, leda och driva förbättringsprojekt
 • Hur ta fram en tydlig problemformulering och avgränsa ett problem
 • Hur identifiera kvalitetsbristkostnader, bygga upp ett starkt business case och bestämma en förbättrings potentiella avkastning
 • Hur fastställa hur ett problem påverkar processens kunder och hur detta ska beaktas i problemlösandet
 • Hur inhämta kunskap om och utvärdera kapabiliteten hos den process som finns bakom problemet
 • Hur identifiera CTQ:er  samt göra det som är viktigt i processen mätbart och därigenom möjliggöra ett faktabaserat förbättringsarbete
 • Hur utforma, planera och genomföra mätningar
 • Hur verifiera mätsäkerhet och genomföra en Gage R&R/MSA
 • Hur analysera insamlade data statistiskt med avsikt att förstå variationer, fastställa samband och studera samspel mellan faktorer
 • Hur analysera mycket stora eller mycket små datamängder och drar säkra slutsatser utifrån detta
 • Hur analysera processflöden och ta fram fakta om värdeskapande
 • Hur genomföra rotorsaksanalyser, ta fram verkningsfulla åtgärder och verifiera dessa empiriskt genom tester och experiment
 • Hur statistiskt testa och jämföra de hypoteser som ligger som grund för tänkbara åtgärder
 • Hur genomföra statistiskt planerade försök, optimera åtgärder och testa åtgärdernas funktion för att ta fram evidensbaserade lösningar
 • Hur använda innovativa metoder i problemlösningsarbetet
 • Hur utveckla effektiva flöden utifrån leans principer
 • Hur hantera individberoende problem som uppstår i verksamhetens processer
 • Hur ta fram en genomförandeplan och säkra upp åtgärdernas implementering
 • Hur identifiera risker och kvalitetssäkra åtgärder innan de genomförs
 • Hur hantera de förändringar som uppstår då en förbättring realiseras genom att tillämpa olika förändringsledningsverktyg
 • Hur säkerställa att genomförda åtgärder och uppnådda resultat vidmakthålls över tiden
 • Hur löpande följa ett projekts CTQ med styrdiagram för att utvärdera förbättringens stabilitet
 • Hur följa upp projektets resultat och göra en efterkalkyl för att fastställa förbättringens finansiella effekter och avkastning
 • Hur ta fram slutrapporter, replikera bra förbättringar och kommunicera uppnådda resultat
 • Hur framgångsrikt planera och implementera ett förbättringsprogram en verksamhet
 • Hur taktiskt agera för att engagera ledning och chefer i förbättringsarbetet
 • Hur coacha medarbetare i förbättringsarbete samt bidra

Senaste inläggen

Bloggarkiv