Kvalitetsarbetet börjar hos leverantörerna!

Idag kommer en betydande andel av det totala värde som skapas i en verksamhet från dess leverantörer. Detta gäller i både privata och offentliga verksamheter. Vid både varu- och tjänsteproduktion. I vissa verksamheter kan mer än 70% av detta värde skapas utanför den egna organisationer. Det kan handla om många olika typer av leverantörer. Rena underleverantörer av varor, leverantörer av kunskap, konsulter, leverantörer av hela funktioner, bemanning, outsourcing av delar av verksamheten etc. I många fall är leverantörskedjorna komplexa och sträcker sig över många led. Över tiden har leverantörsberoendet ökat för många verksamheter. En gång strävade många efter att göra så mycket som möjligt själva. Numera är trenden i västvärlden att renodla och fokusera på den egna kärnverksamheten samt låta andra göra så mycket som möjligt av vad som återstår. Rätt eller fel kan man diskutera, men så ser det ut.

En viktig konsekvens av detta är att leverantörerna har kommit att spela en allt viktigare roll för den totala kvalitet som en verksamheter levererar. Dessvärre har detta sällan varit i fokus då leverantörer väljs, avtal ingås och relationer utvecklas. Allt för ofta är det möjligheterna att reducera kostnader som primärt hägrar då inköpsfunktioner hanterar en verksamhets leverantörer. Kortsiktigt kan detta leda till prissänkningar, men långsiktigt har det ofta visat sig bli väldigt dyrt. Förr eller senare kommer nämligen kvalitetsbristkostnaderna från misskötta och prispressade leverantörer ikapp den egna verksamheten och dess ekonomi. Vad som krävs för att undvika denna typ av problem är ett mer utvecklat sätt att se på leverantörer baserat på ett kvalitets- och förbättringsperspektiv.

Först och främst handlar detta mycket om verksamhetens leverantörsstrategier. Här krävs vanligen en förskjutning från kortsiktig prisfokus mot en långsiktig samverkan med fokus på kvalitet, systematiskt förbättringsarbete och partnerskap. Förståelse för att en gemensamt driven kvalitetsutveckling leder till bästa möjliga långsiktiga ekonomiska utveckling för både kund och leverantör samt insikten att en kortsiktig prisjakt lätt kan leda till en negativ och felaktig utveckling, behöver växa fram i verksamhetens ledning och inköpsfunktion.

Utöver detta behöver kompetens, arbetssätt och metodik utvecklas för hur man identifierar och väljer rätt leverantörer, kravställer kvalitet och förbättringsförmåga hos leverantörer, reviderar och utvärderar leverantörer, löpande värderar och följer upp leverantörernas förmåga samt hur man bygger partnerskap med viktiga leverantörer och upprättar förbättringssamarbete. För att knyta samman förbättringsarbetet i de egna processerna med leverantörernas förbättringsarbete och därigenom utveckla det totala värdeflödet krävs dessutom tillgång till gemensam förbättrings- och processutvecklingskompetens. Här spelar Sex Sigma och Lean en mycket viktig roll. Det räcker nämligen inte att varje aktör är bra på att enskilt arbeta med förbättringar,  utan kraven på en gemensam förbättringsmetodik är stora om samverkan ska kunna ske effektivt.

För dig som vill lära mer om hur man arbetar med kvalitet och förbättring i leverantörsleden rekommenderar jag att du går Sandholm Associates kurs ”Leverantörskvalitet”. Nästa gång den genomförs är 6-7 maj. Kursledare är Folke Höglund som under många år varit kvalitetschef för SKF-koncernen och därigenom har mycket gedigna erfarenheter om hur man effektivt hanterar och utvecklar leverantörer utifrån ett kvalitetsperspektiv. Folke har dessutom just färdigställt en ny bok om detta vilken ingår i kursen. Mer information om denna kurs finner du här.

Senaste inläggen

Bloggarkiv