Fokusera inte ensidigt på slutresultatet utan arbeta med de faktorer som driver resultat!

Det talas väldigt mycket om de resultat som en verksamhet uppnår. Eller inte uppnår. Dessa är givetvis betydelsefulla. En verksamhet existerar ju för att leverera vissa resultat, effekter och värden. En kritisk fråga är hur man mäter resultat. Fokuserar man på fel resultatmått lär verksamheten utvecklas i fel riktning. Allt för ofta är resultatmåtten i sig ensidiga och snedvridna. Vanligen dominerar de finansiella måtten stort i verksamhetens resultatuppföljning. En kritisk fråga är därför hur en verksamhet mäter resultat och framgång. Detta är dock inte tillräckligt. För att verkligen kunna driva förbättringar och utveckla en verksamhet krävs även en ökad förståelse för de faktorer som driver dessa resultat. Genom att identifiera bra processmått skapas helt andra möjligheter att påverka, driva strategiskt viktiga förbättringar och engagera medarbetarna i ett meningsfullt förbättringsarbete.

Efter att ha arbetat närmare 30 år på ledningsnivå med företag och organisationer från de flesta branscher, är min erfarenhet att det finns mycket att lära avseende hur man mäter och följer upp en verksamhet. Centrala mått och nyckeltal förefaller ofta vara relativt ogenomtänkta och i många fall valda av historiska skäl. Obalansen är i de flesta verksamheter stor och en stark fokus ligger mestadels på finansiella mått. En allvarlig obalans som Harvardprofessorn Robert Kaplan redan satte fokus på för 25 år sedan, när han myntade begreppet Balanced Scorecards. En obalans som förmodligen ytterligare ökat sedan dess.

Ett första steg i att utveckla ett välfungerande mät- och uppföljningssystem i en verksamhet är följaktligen att utvärdera och revidera det sätt på vilket man mäter resultat och framgång. Ett arbete som alltid måste börja med kunderna och de värden organisation finns till för att skapa för dessa. Ett arbete där det inte finns några färdiga svar utan där det krävs analys, erfarenhet och kompetens. Genom att definiera en uppsättning bra resultatmått skapas förutsättningar att utveckla och leda verksamheten genom systematiskt förbättringsarbete.

Men med endast resultatmått kommer man dock inte långt i förbättringsarbetet. Resultat är ett symtom av vad som redan skett i en process. Resultatet mäts utifrån processens output. Fokuserar man ensidigt på resultatmått kommer förbättringsarbetet därför, oberoende om man vill eller ej, att i stor utsträckning fokusera på symtom. Förbättringsarbetet blir då lätt reaktivt, symtomlösande, fixande och lösningsfokuserat. Ett sådant förbättringsarbete har mestadels liten verkan och är onödigt kostsamt.

För att lägga en grund för ett faktabaserat förbättringsarbete baserat på problemlösning och rotorsaksanalys krävs förståelse för de faktorer som driver processernas och verksamhetens resultat. Om man kan identifiera och förstå dessa skapas förutsättningar för att arbeta strategiskt med förbättringar på individ-, grupp-, process- och verksamhetsnivå. Ett andra steg i utvecklingen av verksamhetens mätsystem är därför att identifiera relevanta processmått. Detta är dock inte alltid lätt. Bra processmått är dock i det närmaste en förutsättning för att ett verkningsfullt och strategiskt förankrat förbättringsarbete överhuvudtaget ska kunna bedrivas. Utan väldefinierade processmått, identifierade utifrån processens viktiga CTQ:er, blir förbättringsarbetet snabbt ett tyckande och tänkande där åsikter styr. Bra processmått möjliggör ett evidensbaserat förbättringsarbete som verkligen levererar de resultat som är av strategiskt största vikt för verksamheten och dess kunder. Resultat som leder till verklig framgång och mätbara effekter/resultat. Något som i sig skapar engagemang på alla nivåer i organisationen och bygger upp den så viktiga kvalitetskulturen!

Intressant är att just detta sett att tänka och utveckla en verksamhets mät- och uppföljningssystem sedan länge utgjort en bas i Sex Sigmas metodik. Enklaste sättet att lära och utveckla denna kompetens är därför att följa vår Black Belt-utbildning. Höstens kursomgång startar 16 oktober och jag själv är kursledare. Hoppas vi ses!

Senaste inläggen

Bloggarkiv