Bristande digitalisering är oerhört kostsamt!

Jag är just åter i Sverige efter några veckors utlandsarbete. Först EOQ:s konferens, som i år var i Lissabon, med efterföljande IAQ-möte och därefter ASQ-styrelsemöte på vårt huvudkontor i Milwaukee. Under dessa dagar har jag träffat många av mina internationella kollegor samt tagit del av en mängd föredrag under konferensen i Lissabon. En mängd olika saker har avhandlats, men den mest diskuterade frågan handlade åter om kopplingen mellan framgångsrikt digitaliseringsarbete och kvalitetsutveckling. Något som även ett av mina egna föredrag på konferensen i Lissabon handlade om. En sak som jag då särskilt betonade var de mycket stora kostnader som bristande digitalisering kan resultera i. Något som är direkt jämförbart med en verksamhets kvalitetsbristkostnader.
Internationellt talas det idag väldigt mycket om Quality 4.0. Ett begrepp som ursprungligen ASQ myntat med avsikt att knyta samman begreppet Industri 4.0, även kallat den fjärde industriella revolutionen, med kvalitetsarbetet. Som följd av att studier på senare tid kunnat visa att de verksamheter som nått verklig och mätbar framgång genom digitalisering, är just de som lyckats kombinera teknikutvecklingen med systematisk verksamhetsutveckling, har intresset för detta område fullkomligt exploderat. Något som jag ser som oerhört viktigt att skapa större medvetenhet om.

Under många år har jag varnat för att IT-utveckling allt för ofta kommit att bli  ett självändamål. I en hel del organisationer förefaller det som att ny teknik, digitalisering och IT har blivit ett mål i sig,  istället för ett medel att förbättra och utveckla verksamheten och dess processer. En mycket farlig utveckling.

Ett tydligt belägg för detta kan ses i den svenska produktivitetsutvecklingen som på senare år inte varit särskilt lysande. Allra tydligast är detta inom offentliga områden som sjukvård, omsorg, polis och myndighetsutövning. Trots en mycket omfattande offentlig sektor och höga skatter får vi ut ett relativt lågt medborgarvärde. Och det förefaller inte som att utvecklingen går i rätt riktning när man studerar hur de tillgängliga resurserna används för att skapa medborgarvärde. I en del fall ser man till och med hur bristande processer och dåligt ledarskap sliter på de människor som arbetar i dessa verksamheter och får dem att må dåligt.
 
Även industrins produktivitetsutveckling har länge varit lägre än förväntat. Denna dåliga produktivitetsutveckling är ett tecken på att något gått fel, då det samtidigt skett enorma investeringar i digitalisering och IT. Investeringar som både i debatten och från olika experter påstås vara räddningen för vår produktivitetsutveckling, välfärd, konkurrenskraft och framtid...

Om man gör en historisk jämförelse med tidigare ”industriella revolutioner” finner man att produktivitetsutvecklingen i samband med dessa såg helt annorlunda ut. När Sveriges jordbruk industrialiserades gick vi från att drygt 80 % av befolkningen var bönder till 2 %, samtidigt som dessa kunde fortsätta producera minst lika mycket. När vi genomförde tekniska automationer inom industrin gick vi från att ca 30 % av befolkningen var anställd i industriföretag till ca 10 % samtidigt som produktionen ökade. En utveckling som digitaliseringen hittills inte alls kunnat matcha. Tvärt om ser man allt för ofta hur bristande system sinkar människor i sitt arbete och skapar onödig komplexitet/byråkrati. Det är därför viktigt att vi frågar oss varför det gått snett!

Min övertygelse är att detta i stor utsträckning går att förklara med att den nya tekniken inte används på rätt sätt och med rätt avsikter. Något som i sin tur beror på okunskap om kundorienterad verksamhetsutveckling, dvs hur man utvecklar en verksamhets förmåga att bli bättre på att göra det den finns till för. Om tekniken tillåts bli ett mål istället för ett medel att utveckla verksamheters förmåga att skapa kundvärde med minsta möjliga resursinsats, blir det lätt fel. Dålig digitalisering leder dessutom till stora onödiga kostnader. Vid mitt föredrag i Lissabon valde jag att kalla dessa för ”cost of poor digitalization” och jämförde med min egen forskning avseende kvalitetsbristkostnader. Kostnader som även synts i flera svenska bolags årsredovisning de senaste åren, då man tvingats göra miljardavskrivningar avseende bristande IT-investeringar.
 
För att bli framgångsrik måste digitalisering på ett mycket bättre sätt bedrivas utifråni ett verksamhetsutvecklingsperspektiv. Ett arbeta som alltid måste börja med kunderna till den verksamhet som ska utvecklas. Om man inte förstår kunderna och deras behov kan man aldrig utveckla en verksamhets förmåga på ett bra sätt. Framgång handlar ytterst om att göra rätt saker och skapa yttre effektivitet.

När yttre effektivitet säkerställts kan verksamhetsutvecklingsarbetet gå vidare med att utveckla den interna processens förmåga att göra det som är viktigt för kunderna på rätt sätt. Härigenom skapas inre effektivitet. Först när så skett finns enorma möjligheter att göra saker ännu bättre, snabbare, enklare, billigare, smartare etc genom att använda all den fantastiska teknik som idag finns att tillgå. Teknik som kan skapa många spännande möjligheter. Om den används på rätt sätt!

För att lyckas med detta krävs dock att den kunskap som finns inom ett modernt kvalitets- och förbättringsarbete används som grund i digitaliseringsarbetet. Något som handlar om att i större utsträckning integrera kunskapsområdena IT och Kvalitet. Mycket viktigt är att snabbt öka förståelsen för detta inom de organisationer som erbjuder stöd avseende IT-utvecklingen. Denna förståelse är något som, enligt min erfarenhet,  idag lyser med sin nästan totala frånvaro i många av dagens IT-företag. Den genomsnittliga IT-experten förefaller förefaller tyvärr ha en mycket ytlig kunskapsnivå gällande vad kundorienterad verksamhetsutveckling egentligen innebär. Själv skulle jag absolut inte släppa in IT-konsulter med avsikt att införa/utveckla centrala verksamhetssystem om dessa inte hade gedigna kunskaper i modernt kvalitetsarbete, systematiskt förbättringsarbete, sex sigma, lean etc. Den som gör så lär få räkna med mycket stora framtida ”digitaliseringsbristkostnader”…

Läs mer om kvalitetsarbetets viktiga arbetssätt och metoder i dessa skrifter som jag tagit fram!

Senaste inläggen

Bloggarkiv