Hur blir man Black Belt på riktigt?

Jag får regelbundet olika frågor om hur man bäst lyckas utveckla sig till förbättringsledare. Många har insett att Sex Sigma innehåller mycket av det kunnande som krävs för att nå framgång i förbättringsarbetet. Frågorna handlar därför ofta om vad man ska välja för någon nivå på Sex Sigma ”bälte”, vad olika certifieringar innebär, skillnaden mellan olika utbildare, etc. I detta inlägg tänker jag därför försöka besvara några viktiga sådana frågeställningar som alla är av största vikt för dig som vill nå framgång i rollen som förbättringsledare. Ett kompetensområde som inte är helt enkelt att förstå och där allt som säljs på utbildningsmarknaden tyvärr inte riktigt är vad som utlovas.

Vilken färg bör bältet ha?
En väldigt vanlig fråga som jag får både från individer som ska välja utbildning och från verksamheter som ska satsa på att utveckla organisationens förbättringsförmåga, handlar om vilken nivå på utbildning man initialt ska välja. Ett enkelt svar är att man ska välja den nivå som krävs utifrån den aktuella operativa situationen, men ett bra svar är mer komplicerat än så.

Styrkan i Sex Sigma bygger på upprättandet en kompetensinfrastruktur i verksamheten. Att bara utbilda personalen i lägre bältesnivåer så som Yellow och Green Belt leder därför inte långt. Kraften kommer genom att man inför flera nivåer av kompetens, som på ett verkningsfullt sätt kan hantera olika uppgifter samtidigt som de stödjer varandra. Master Black Belts stödjer Black Belts, som i sin tur stödjer Green Belts, som stödjer Yellow Belts etc.

Jag brukar jämföra detta med vårdens olika kompetenser (överläkare, läkare, sjuksköterskor, undersköterskor etc) och hur dessa samspelar med varandra. Ingen skulle givetvis tänka sig att försöka driva sjukhus med endast undersköterskor. Styrkan ligger i helheten. Precis samma sak gäller inom förbättringsarbetet.

För dig som självständigt ska leda förbättringsarbete är en Black Belt en lämplig ingångsnivå. Green Belts behöver Black Belts som stöd för att lyckas i sin roll och bör därför inte införas innan Black Belts finns på plats. Utifrån ett verksamhetsperspektiv är det därför lämpligt att börja med att utbilda Black Belts, vilka genom sin mer omfattande utbildning är trygga i Sex Sigmas metodik. Lite senare ger införandet av Green Belts en stor utväxling i kapaciteten att driva förbättringar runt om i verksamheten, förutsatt att de har ett starkt mentorstöd från Black Belts. Master Black Belts, en roll som även kräver gedigen erfarenhet, utvecklas successivt utifrån de Black Belt som visat förmåga och som väljer en mer långsiktig förbättringsrelaterad karriär.

En annan fråga är huruvida man behöver gå en Green Belt-utbildning innan man går en Black Belt-utbildning. Svaret på denna fråga är att det helt och hållet beror på hur den utbildare du väljer lagt upp sina utbildningar. Vissa väljer att ha ett grundkrav på att man ska vara Green Belt för att gå en Black Belt utbildning, medan andra tillhandahåller en Black Belt-utbildning som innehåller allt. Vad som är bäst är nog en smaksak. Utbildningens totala omfattning blir den samma. Inom Sandholm Associates har vi separerat rollerna i vårt svenska utbildningsprogram medan vi i vårt internationella bolag Sandholm Excellence Center har valt att ge utbildningarna i ett integrerat upplägg där man börjar med Yellow Belt, går vidare till Green Belt , sedan fortbildas till Black Belt och slutligen uppgraderas till Master Black Belt. Enligt min uppfattning fungerar båda sätten bra, även om de innebär två olika upplägg på utbildningen.

 
Vad innebär certifieringar?
Certifieringar kan innebära en hel del eller inget alls. Detta beror helt och hållet på vem och vilken organisation som ligger bakom certifikatet och den trovärdighet denna har på den internationella marknaden. Idag förekommer det utbildningsorganisationer som helt enkelt hittat på och genomför egna certifieringsförfaranden. Detta är givetvis inte seriöst utan handlar endast om ett sätt att sälja. För att säkerställa att den utbildning man väljer ger korrekt kompetens bör man se till att denna följer en vedertagen Body of Knowledge. Den absolut mest erkända är framtagen av ASQ, vilket är USA:s nationella kvalitetsorganisation. Inom denna verksamhet har mycket av det Sex Sigma som vi idag använder historiskt vuxit fram. En ASQ-certifiering utgör en kvalitetsgaranti. Men då handlar det om en certifiering genomförd av och registrerad hos ASQ.

Personligen anser jag att det enda riktigt seriösa certifieringen som finns att tillgå är ASQ:s. Det är ju i praktiken deras arbete som ligger bakom Sex Sigmas utveckling i världen. Behöver du ha en certifiering ska du alltså välja att ta kostnaden för en riktig certifiering från dem. Låt dig inte luras av påhittade certifieringar utan grund. De tillför inget värde alls utan är bara försäljbingsargument. På Sandholm Associates har vi självklart valt bort att ha egenpåhittade certifieringar utan diplomera våra kursdeltagare efter genomförd utbildning och avslutat utbildningsprojekt. Dock följer våra utbildningar ASQ Body of Knowledge (BoK) och ISO 13053 som avseende Black Belt bland annat innebär att utbildningen är minst 20 dagar och ett kursupplägg som ger deltagarna möjlighet att lära föreskrivna kunskaper.

Vill du ha en riktigt certifiering från ASQ kan vi på Sandholm hjälpa till då vi har de rätta kontakterna för detta. I Sverige förefaller dock ett Sandholm Associates Diplom för många väga väl så tungt som en fullständig certifiering. Förmodligen för att vi sedan 1990-talet diplomerat tusentals Black Belts som genomfört mängder av framgångsrika förbättringsprojekt runt om i olika verksamheter…

Vissa större företag har även satt upp interna certifieringsförfaranden. Detta innebär att de som ska bli Black Belts kan följa vilken som helst utbildning, som godkänts av den egna arbetsgivaren, och efter genomförd utbildning genomgå en certifiering internt i den egna organisationen. Ett enligt min uppfattning seriöst sätt att säkerställa kompetensen i den egna organisationen. Åter är det dock viktigt att du i sådana fall väljer en utbildning som ger de kunskaper som krävs för att klara en sådan certifiering.

Om du behöver ett certifikat gäller det att ta reda på utifrån vilken Body of Knowledge detta utfärdas samt vilken organisation som utför certifieringen åt den aktuella utbildningsorganisationen. Fråga även hur mycket certifikatet kostar då ett ”äkta” certifikat ofta kostar ganska mycket, var det registreras så att det verkligen gäller samt hur ofta det behöver omcertifieras för att vara giltigt. Här krävs lite koll för att det ska bli rätt. Ett certifikat utan internationell registrering hos t ex ASQ är ju inte värt något alls.

 
Är alla Black Belts-utbildningar Black Belts-utbildningar?
Viktigt är att inse att långt alla de utbildningar som erbjuds på utbildningsmarknaden under benämningen ”Black Belt” lever upp till de krav som allmänt ställs på en sådan utbildning inom Sex Sigma. Ordet Black Belt kan rent juridiskt användas av vem som helst, men givetvis förväntar erfarna arbetsgivare sig en specifik förmåga och kompetens då man talar om en Sex Sigma Black Belt. Regelbundet kan man observera utbildningar som marknadsförs på Internet vilka totalt avviker från de normer som utgör grunden för Sex Sigma. Orsaken till detta är förmodligen okunskap hos vissa utbildare i kombination med en förhoppning att tjäna lätta pengar. Här gäller det alltså att vara försiktig och noga sätta sig in i vad en utbildning innehåller då man väljer kurs/utbildare.

Hur kan man då veta vad en utbildning ska innehålla och vara upplagd för att vara en ”äkta” Black Belt-utbildning? Det finns två källor som kan utgöra användbara referenser. ASQ Body of Knowledge (BoK) och ISO 13053. ASQ:s BoK ger en god bild av den kunskap en Black Belt ska besitta. Genom denna finner man också att en Black Belt tränas 20 dagar där en majoritet av utbildningstiden utgörs av kvantitativ analys och statistisk problemlösningsmetodik.

Internationella Standardiseringsorganisationen (ISO) har upprättat en motsvarande standard i forma av ISO 13053. Denna standard ger en relativt snarlik bild av en Black Belts-kompetensprofil. ISO beskriver en Black Belt-utbildning som en utbildning omfattande 20 dagar i klassrum där 13 av dessa dagar fokuserar på statistisk problemlösning. Om man studerar seriösa företagsinterna Black Belts-program inom företag som Volvo och SKF är de väldigt lika dessa normer.

När du jämför olika utbildningar är det viktigt att du studerar att de olika utbildningsmomenten ges korrekt utrymme i schemat. Jag har nämligen sett utbildare som ”rabblar” upp allt som anges i t ex ASQ BoK men som inte har ett tidsupplägg som gör det realistiskt att lära allt detta. Här ger ISO 13053 en ganska bra bild av hur en Black Belt-utbildning tidsmässigt kan se ut, även om jag personligen förordar en lite annorlunda kronologis fördelning av utbildningsmomenten än den standarden beskriver.

Samstämmigheten om vad en ”äkta” Black Belt ska kunna och hur en Black belt-utbildning ska se ut är alltså stor. Att välja en korrekt utbildning är mycket viktigt då Black Belts förväntas kunna utföra vissa specifika arbetsuppgifter och analyser. Att inte erhålla en relevant utbildning skulle följaktligen kunna bli ett alvarligt hinder för den utbildade personens karriär och framgång.

I skenet av detta är det tråkigt att regelbundet behöva observera oseriösa utbildningar i reklamen. Vanligast bland de oseriösa utbildningarna är e-learningutbilningar som utlovar mycket kunskap på kort tid. Ofta tillhandahållna av utbildningsorganisationer med okänd bakgrund och erfarenhet. Något som jag dock tror och hoppas att de flesta genomskådar.

Mer trist är att vi på senare tid även observerat är att oseriösa utbildningar även börjat dyka upp i Sverige. Nyligen såg jag t ex en annons på nätet om en ”Black Beltt-utbildning” på 13 dagar innehållen bara ett fåtal dagars lärande av statistik problemlösningsmetodik. Utifrån både ASQ och ISO är detta långt ifrån vad en riktig Black Belt-utbildning innebär, även om utbildaren hävdade att den följer ASQ. Sex Sigma Black Belt BoK är väldigt omfattande. Att korta ner en utbildning gör det omöjligt att täcka in det som förväntas av en Black Belt och omöjligt för någon som inte har mycket avancerade förkunskaper att klara en riktig ASQ-certifiering. Själva har vi fått utöka vår Black Belt-utbildning till 22 dagar för att fixa detta. Ska deltagarna med trovärdighet kunna kalla sig Black Belts efter utbildningen måste de ju ha fått de kunskaper som krävs av en sådan!

 
Välj en utbildare som kan hjälpa dig att lära!
Att lära ut Sex Sigma är inte helt enkelt. Det krävs både förståelse för ganska avancerad teori och stor praktisk erfarenhet. Grunden i Sex Sigma, som i stor utsträckning utgörs av statistisk problemlösningsmetodik, kan lätt bli teoretisk och svårbegriplig. För Sandholm Associates så tog det mer än 30 år att utveckla en egen pedagogik som bygger på verkliga case vilka utgör basen för lärande. Att det tog så lång tid beror på att vi först efter att ha handlett tusentals skarpa projekt erhållit den exempelbank som krävdes. Genom att sätta kursdeltagarna i verkliga situationer där de hanterar ”skarp” data kan man bygga upp både den kunskap och erfarenhet som krävs för att i praktiken kunna göra de analyser som krävs för att på ett evidensbaserat sätt klara av att lösa problem och förbättra.

När du väljer utbildningsorganisation är det därför mycket viktigt att titta noga på dennes erfarenhet och pedagogiska metodik. Viktigt är dessutom att ta reda på vilken erfarenhet, kunskap och utbildning de individer som är utbildare själva har. Sandholm Associates har vi flera gånger fått utbilda personer som redan gått en Black Belt-utbildning hos en annan utbildare. Personer som när de börjat arbete med Sex Sigma i en verksamhet, insett att de inte lärt vad som krävs för att verka som Black Belt i praktiken genom sin tidigare utbildning och därför valt att gå om utbildningen hos oss. Mitt råd är därför att du bör lägga ner tid att noga utvärdera den utbildning du funderar på innan du anmäler dig. Be gärna om referenser från personer verksamma i företag som du vet arbetet länge och seriöst med Sex Sigma. Viktigt är att inse att det kan vara mycket stora kvalitetsskillnader på olika utbildningar.

 
Tillämpa, tillämpa och tillämpa….
Slutligen är det viktigt att tillämpa de kunskaper som man lärt under en Black Belt-utbildning så mycket det bara går. En god och tillämpad pedagogik under utbildningen leder dig in i verkligheten på ett bra sätt. Under utbildningen genomför deltagarna även utbildningsprojekt där de kunskaper man lär tränas. På våra utbildningar kräver vi ett genomfört utbildningsprojekt för diplomering. Om företaget/organisationen har en intern certifieringsmodell brukar vi rekommendera att denna bör innehålla krav på genomförande av ytterligare ett projekt. Allt för att de Black Belt som utbildas ska få mesta möjliga tillämpade träning. Inom Sandholm Associates inkluderar vi även en tvådagars workshop, för de som går Black Belt-utbildning, ett halvår efter genomförd kurs för att ytterligare säkra kompetensen.
 
Lycka till på din väg mot att bli en erfaren Black Belt! Hör gärna av dig om du vill ha råd och stöd!
//Lars

 
Här kan du läsa mer:
https://sandholm.se/produkt/black-belt-utbildning/
https://sandholm.se/sex-sigma-lonar-sig-direkt/
https://sandholm.se/wp-content/uploads/BlackBeltUtbildning.pdf
https://www.larssorqvist.com/2019/02/28/vad-är-förbättringskompetens--41908225
 

Senaste inläggen

Bloggarkiv