Det ”påtvingade” digitala lärandet öppnade spännande nya dörrar!

Under snart 50 års tid har Sandholm Associates varit en av de ledande utbildningsorganisationerna gällande kvalitet, kundorienterad verksamhetsutveckling och systematiskt förbättringsarbete i Europa. Vi har arbetar med många olika koncept, metoder och verktyg. Grunden för vårt sätt att arbeta har dock primärt alltid varit det fysiska mötet mellan människor. Det fysiska klassrummet har varit vår bas. Både i våra egna utbildningslokaler och ute hos våra kunder. Vi har befunnit oss på kursgårdar, konferenscenter och mitt ute i våra klienters produktion av tjänster och varor. Men våren 2020 blev det tvärnit som följd av Covid-19. Social distansering, karantän och fysiska nedstängningar blev den nya vardagen. På kort tid lyckades vi dock ställa om till ett digitalt lärande.

Att lära på distans var något som vi givetvis även tidigare arbetat med. På 80-talet utvecklade vårt företag omfattande videoutbildningsmaterial. Både i egen regi och tillsammans med vår systerorganisation Juran Institute i USA. Video var en teknik som på den tiden var mycket modern. På 90-talet gav vi oss in i e-learning, men marknaden var trög. Över åren kom de digitala mötena att bli allt mer frekventa. Men kärnan för vårt sätt att arbeta förblev det fysiska mötet. Sett i backspegeln inser jag nu att vi aldrig riktigt gav det digitala lärandet en riktig chans. Varken vi eller våra kunder var förmodligen mogna. Men våren 2020 tvingades vi snabbt att vakna upp och lära. Något som jag är övertygad om kommer att sätta djupa spår i det lärande som kommer att ske framöver. Även den dagen Covid-19 förpassats till att vara ett tragiskt minne.

Digitalt och fysiskt lärande har olika för och nackdelar. Att mötas fysiskt aktiverar många sinnen och ger spännande möjligheter att utbyta erfarenheter, även utanför det vi för stunden fokuserar på. I det fysiska rummet byggs relationer när människor möts. Det digitala lärandet kan däremot ofta bli tydligare och mer fokuserat. Möjligheterna att interagera i grupper har dessutom visat sig vara överraskande stora, förutsatt att den rätta digitala pedagogiken och de rätta verktygen används. Den fysiskt bedrivna utbildningen kan skapa sociala dimensioner, särskilt om man integrerar eftersnack, deltagarmiddagar eller arbetar i internatform, medan den digitala utbildningen är lättillgänglig, enkel och kan bedrivas från valfri plats. Hållbarhetsaspekter i form av minskat resande bör även omnämnas då det gäller digitalt lärande, något som är en viktig framtidsfaktor.

Givetvis kan man inte generellt hävda att den ena utbildningsformen är bättre än den andra. Däremot är olika utbildningsformer mer eller mindre effektiva då det handlar om att lära olika typer av färdigheter och kunskaper. Exempelvis passar det digitala lärandet utmärkt då kursdeltagare ska tillägna sig kunskaper av mera teoretisk karaktär medan beteenderelaterade färdigheter ofta lärs bättre genom fysisk interaktion. Genom att, i mer omfattande utbildningar, kombinera olika lärandeformer kan man erhålla det bästa lärandet. I detta sammanhang talar man idag om ”blended learning” ibland översatt till blandat lärande på svenska. Något som egentligen inte alls är något nytt utan det sätt vi alltid arbetat genom att kombinera föreläsningar, gruppdiskussioner, övningsuppgifter, projektarbete, litteraturstudier etc. Det nya när man talar om blended learning är att man nu även blandar det fysiska lärandet med det digitala.

På motsvarande sätt som det digitala lärandet byggs upp av olika undervisningsformer gör vi det även i det digitala lärandet. Digitalt kan vi arbeta med onlineföreläsning i realtid, diskussioner, frågestunder, gruppövningar break-out-rooms, digital coachning online, inspelat e-learningmaterial etc. En viktig erfarenhet är att det krävs ett stort pedagogiskt och tekniskt utvecklingsarbete för att få god kvalitet på det digitala lärandet. Det fysiska lärandet har vi utvecklat och förfinat under väldigt många år. Det digitala lärandet är relativt nytt för både lärare och kursdeltagare. Inom Sandholm Associates har vi under våren 2020 arbetat mycket intensivt med att utveckla den digitala läroformen. Jag upplever att vi faktiskt lyckats långt över förväntan. Det har varit oerhört roligt att få detta bekräftat av många kursdeltagare.

Jag måste dock erkänna att vi även haft lite tur då vi fått ett fantastiskt lärande via den mycket professionella digitala transformation som genomfördes inom KTH, där både jag och flera av mina kollegor också är verksamma. En annan faktor som starkt gynnat vår digitala resa har varit att vår casebaserade utbildningsform, inom särskilt Sex Sigma, visat sig passa oerhört bra även i det digitala rummet. Att lära ut avancerad tillämpad analys utan tillgång till alla dessa praktikfall i ett digitalt klassrum, hade aldrig fungerat. Då det tagit mer än 20 år att få tillgång till alla dessa verkliga case hade det inte heller gått att lösa under våren.

Utifrån alla de erfarenheter vi nu vunnit håller vi nu på att utveckla nästa generations utbildningar. Olika utbildningar kommer att se ganska olika ut då det stoff som ska läras passar olika väl utifrån olika utbildningsformer. Vi har dock funnit en inriktning som vi tror mycket på och som är övertygade om att kommer att lyfta lärandet rejält. Vad som händer i närtid är dock omöjligt att säga då allt handlar om hur Covid-19-situationen utvecklas under hösten. Utifrån ett utbildningsperspektiv känner jag mig dock helt trygg. Om virusläget inte utvecklas på ett sådant sätt att det fysiska klassrummet går att använda, vet jag att det digitala klassrummet fungerar alldeles utmärkt. När situationen utvecklas till det normala och vi åter kan mötas fysiskt ser jag fram emot att få rulla ut våra utbildningar i blended-format! 

Jag skrev även lite om digitalt lärande i höstens nummer av vår tidning Potential som just publicerats. Du finner tidningen här. 

Hoppas vi ses i det digitala klasstummet i höst!
//Lars

Senaste inläggen

Bloggarkiv