En hållbar utveckling kräver kunskap om hur man påverkar de faktorer som driver hållbarhet!

För att uppnå en hållbar utveckling krävs det mycket mer än en insikt om att hållbarhet är viktigt. Först och främst krävs en god förståelse för vad hållbarhet innebär och på vilka sätt den egna verksamheten påverkar denna. Detta är idag relativt enkelt då FN har gjort ett mycket gediget arbete och genom sina 17 hållbarhetsmål tydliggjort och enat världen i vad som på ett övergripande plan är viktigast att fokusera på. Den enskilda organisationen måste utifrån dessa mål sedan göra ett gediget arbete med att tolka och översätta dessa till den påverkan den verksamhet som bedrivs har på samhället, naturen och framtida generationer. Här talar vi ofta om att en väsentlighetsanalys ska genomföras med avsikt ringa in de mest betydelsefulla effekter verksamheten orsakar/kan påverka. Dessa behöver inte bara uppstå i den egna produktionen utan kan lika mycket vara en del av den marknadsrelaterade aktivitet som bedrivs. Exempelvis påverkar med största sannolikhet ett finansbolag hållbarheten mer genom hur bolaget styr sina placeringar mot hållbara alternativ än genom papperssortering i kopiatorrummet…

När väl de mest väsentliga konsekvenserna/effekterna fastställts för en verksamhet börjar det stora arbetet, nämligen att utveckla och förbättra verksamheten och dess processer så att de faktorer som leder till dessa konsekvenser/effekter påverkas i positiv riktning. Detta handlar följaktligen helt och hållet om förmågan att kunna bedriva ett systematiskt förbättrings-, problemlösnings- och processutvecklingsarbete. Bra lösningar och åtgärder kommer inte av sig själv. Här krävs framför allt kompetens och resursinsatser. Kunskapen om hur detta arbete bör bedrivas finns dock sedan mer än 30 år tillgänglig inom koncepten Sex Sigma och Lean. Problemet är dock att denna kunskap/förmåga fortfarande är förvånansvärt låg och outvecklad i många av dagens verksamheter samtidigt som den när den finns allt för sällan knyts samman med verksamhetens hållbarhetsarbete.

För dig som vill lära mer om detta och förstå hur ett verkningsfullt hållbarhetsarbete som gör skillnad och har en förmåga att leverera mätbara effekter och resultat bör byggas upp har jag satt samman en onlinekurs om just detta. Läs mer om kursen här. Givetvis kan jag även hålla kursen på svenska eller engelska specifikt i din ledningsgrupp om du så önskar. Häng med och börja arbeta med hållbarhet på riktigt! Världen behöver det!

Senaste inläggen

Bloggarkiv