Fokusera på kvalitetsbristkostnader och lyft din organisation ur det destruktiva nedskärningsträsket!

Många verksamheter har det idag ekonomiskt tufft. Covid-19 har satt djupa spår både i offentlig verksamhet och privat näringsliv. Med största sannolikhet ligger många utmaningar dessutom ännu framför oss. En av de allra största frågeställningarna just nu är därför hur ekonomin ska räddas.
Alla historiska erfarenheter visar att det inte går att svälta och bromsa sig ur en svår kris. Kortsiktigt kan dramatiska nedskärningar givetvis ge vissa effekter, men ur ett längre perspektiv är en sådan strategi vanligen både farlig och destruktiv. Allt för ofta skadas betydande delar av verksamhetens värdeskapande processer samtidigt organisationens förmåga att utveckla och förbättra slås sönder.

En kris kräver handlingskraft och systematiskt förbättringsarbete. Något som i sin tur kräver ett kompetent och modigt ledarskap som vågar visa handlingskraft, investera i förbättringar och engagera verksamhetens personal i ett systematiskt förbättringsarbete. Om inte detta mod och denna kompetens finns i en verksamhet är dessvärre risken stor att ledningen väljer nedskärningar, kostnadsstopp och personalrationaliseringar.

Hur kan man då gå till väga för att skapa bästa möjliga förutsättningar för ett sunt vägval i en kris som den vi nu möter? Mitt svar på detta är att ”pengar måste mötas med pengar”. Eller om man uttrycker det som kvalitetspionjären Joseph Juran en gång i tiden gjorde. Man måste lära sig att tala ledningens språk. Och det är pengar. I praktiken handlar detta om att kunna visa att de kostnader som kan sparas genom ett systematiskt förbättringsarbete är mycket större än vad man kan vinna på kortsiktiga nedskärningar. Viktigt är dessutom att den vägen kunna bevisa att förbättringsarbete är en mycket god investering som, om det bedrivs rätt, snabbt resulterar i finansiella resultat som är många gånger större än vad förbättringsarbetet i sig kostar. Det handlar alltså om att fokusera på att systematiskt identifiera, fastställa och reducera verksamhetens kvalitetsbristkostnader.

Just kvalitetsbristkostnader var starten på min egen karriär. Tidigt 90-tal började jag både som forskare och konsult att arbeta med att utveckla tekniker för att mäta och reducera verksamheters kvalitetsbristkostnader. Något som 1997 resulterade i min doktorsavhandling ”Poor Quality Costing” vid Kungliga Tekniska Högskolan. Min först kund som konsult var i mitten av 90-talets Scanias koncernledning där jag tillsammans med ledningsgruppen och koncerncontrollers gjorde intressanta ekonomiska analyser på samma gång som Scania Production System byggdes upp. Genom att synliggöra de stora kostnaderna som dolde sig i bristande kvalitet var det lätt att mobilisera en enorm motivation och ett stort engagemang. Sedan dess har jag arbetat vidare med denna typ av studier i mängder av olika organisationer, både privata och offentliga. Vill du veta mer om kvalitetsbristkostnader och förbättringsarbetets möjlighter så finner du en länk längst ned i detta inlägg till ett webinar som jag nyligen höll på detta tema!

Just nu upplever jag ett mycket stort behov av att snabbt få fler organisationer att välja förbättringsvägen genom krisen. Ett annat vägval skulle kunna komma att skada både vår välfärd och vårt näringsliv mycket allvarligt. Något som faktiskt oroar mig mycket. Frågan för många är dock hur man kommer igång. Själv vet jag flera fungerande vägar. Ett sätt är att göra en systematisk kartläggning av verksamhetens kvalitetsbristkostnader och den vägen synliggöra potentialen i förbättringsarbetet. En annan väg är att snabbt starta upp ett antal utvalda förbättringsprojekt där utvalda kvalitetsbristkostnader ligger som grund för framräknade business case.

Väljer man den senare vägen är Sex Sigmas DMAIC-modell en bra grund att arbeta utifrån. Har ni inte redan ett antal utbildade Sex Sigma Black Belt som kan leda dessa kvalitetsbristkostnadsreducerande förbättringsprojekt, vilket är en nödvändighet, så drar jag igång nästa Black Belt-utbildning den 12 oktober. Själv handleder och coachar jag dessa projekt som del i utbildningen. En säker väg mot en sund och verkningsfull krishantering. Bästa vägen om du och din organisation inte vill riskera att gå under i nedskärningsträsket! Krav på kortsiktiga nedskärningar måste mötas med förbättringsarbete som visar stora sunda ekonomiska besparingar!

Hör av dig om du vill veta mer om hur jag kan hjälpa dig att få till stånd ett förbättringsarbete som verkligen lyfter din organisations ekonomi!
//Lars


Webinar där jag berättar mer om kvalitetsbristkostnader och förbättringsarbetets möjligheter finner du här. 

Senaste inläggen

Bloggarkiv