Tvärfunktionellt förbättrings- och processutvecklingsarbete är en avgörande nyckel till framgång

Dagens verksamheter är fortfarande starkt funktionella både avseende formell organisation och kultur. Detta trots att vi i många år varit medvetna om och diskuterat vikten av mer tvärfunktionell samordning, utveckling och ledning. Tidigt 1900-tal uppmärksammades behovet av tvärfunktionella processer av Mary Parker Follett, medan andra av dåtidens banbrytande experter, så som Fredrick Taylor och Henry Ford, betonade vikten av effektiva flöden som skär igenom organisationen. Något senare erhölls viktiga bidrag till detta tänkandes utveckling även från managementpionjären Peter Drucker, som betonade människan och kundens roll i denna utveckling. Många av dessa tankar utvecklades vidare i kvalitetsrörelsen där tidiga pionjärer som Walter Shewhart, Joseph Juran och Edwards Deming starkt bidrog. Av särskild stor betydelse för processtänkandet blev det holistiska ledarskap att bli som efter andra världskriget kom att utvecklas i Japan, något som långt senare kom att bli en avgörande katalysator i vårt eget västerländska kvalitets- och processarbete.

I modern tid har behovet av processorientering och processutveckling starkt betonats sedan 1980-talet med början inom industrin och senare även inom tjänsteföretag och offentlig verksamhet. Över åren har en mängd olika processinriktade initiativ kommit och gått. Under 1990-talet strävade ett stort antal verksamheter efter att bli processorganisationer. Under 2000-talet var det väldigt vanligt att verksamheter försökte utveckla tvärfunktionell effektivitet genom att tillämpa Lean. Många verksamheter har dessutom byggt upp processbaserade lednings- och IT-system. Framgången i sådant arbeta har varit varierande, men fortfarande återstår tvärfunktionell samverkan och utveckling som den kanske största utmaningen för de flesta företag och organisationer.

Idag slösas oerhörda resurser bort helt i onödan som följd av att verksamheter suboptimeras. Detta handlar inte om brister i det arbete som utförs utan om att ett holistiskt helhetsperspektiv saknas både lednings- och utvecklingsmässigt. Dagens organisationer och värdekedjor har dessutom blivit än mer komplexa, vilket medför att svårigheterna att skapa effektiva processer. Processer som utgår ifrån aktuella kundbehov och utifrån dessa på ett effektivt sätt utför vad som krävs för att erhålla tillfredsställda och nöjda kunder.

Den kritiska frågan handlar om hur ett sådant arbete kan och bör bedrivas för att framgång ska nås. Detta kräver fokus på samtidig utveckling av struktur och kultur, men än mer om hur en verksamhet leds och utvecklas. Min personliga erfarenhet är att det framgångsrika processarbetet grundas i förmågan att systematiskt och faktabaserat utveckla verksamhetens processer. Lyckas förbättringsarbetet så uppstår goda resultat, vilka i sin tur övertygar, motiverar och sporrat till mer processarbete.

Vill du ta tag i din verksamhets förmodligen viktigaste utmaning, dvs att skapa en processinriktad kultur och utveckling så rekommenderar jag att du hänger med mig på utbildningen Processledning och processutveckling som startar 23 mars. Där ger jag dig grunderna i hur man framgångsrikt kan utveckla en verksamhet tvärfunktionellt. Vill du fördjupa dig mer kan du välja att delta i vår utbildning Processutveckling mot Lean i vilken utbildningen Processledning och processutveckling utgör första modulen. 

Senaste inläggen

Bloggarkiv